เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในระดับชาติและนานาชาติ

 เทคนิคหรือเคล็ดลับ การเขียนบทความวิจัย เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ บทความนี้ จะอธิบาย และ นำเสนอเกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ให้สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ   เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ให้ประสบความสำเร็จ และสามารถได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ เช่น TCI1 และในระดับนานาชาติ เช่น ISI หรือ SCOPUS มีเนื้อหาสาระที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ นิยาม ของบทความวิจัย เหตผลสำคัญ ของการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ หลักเกณฑ์โดยทั่วไป สำหรับการอนุมัติการตีพิมพ์ องค์ประกอบสำคัญ ของบทความวิจัย เคล็ดลับ การเขียนบทความวิจัย การเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตัวอย่าง การเผยแพร่บทความวิจัย ผู้เขียนขอนำเสนอรายละเอียดในแต่ละหัวข้อเรียงลำดับดังต่อไปนี้ ความหมายของบทความวิจัย บทความวิจัย หมายถึง บทความที่เป็นรายงานของผลการศึกษาวิจัยจากต้นฉบับ วิทยานิพนธ์ต้นฉบับ หรือดุษฎีนิพนธ์ต้นฉบับ โดยผู้เขียนบทความวิจัย ได้ทำการสกัด และทำการสรุปเนื้อหา ในส่วนสำคัญคือ “องค์ความรู้” ในศาสตร์หรือสาขาที่ทำวิจัยฉบับต้นนั้นๆ  รวมทั้งได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ รวมทั้งวาสารวิชาการที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการรับรอง ที่มาของการตีพิมพ์บทความวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สำคัญหลายด้าน  รวมทั้งพันธกิจ ด้านการวิจัย …

เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในระดับชาติและนานาชาติ Read More »