การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เทคนิค วิธีการ การเตรียมตัว การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  การสอบป้องกัน หรือเรียกว่า Defense Examination เป็นการสอบจบผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่ได้ดำเนินการมา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรวบรวมความคิดทั้งหมดอย่างเป็นระบบ สามารถตอบคำถามคณะกรรมการสอบในมิติต่างๆ ในด้านวิชาการ เนื้อหา และด้านข้อมูลทางสถิติงานวิจัย เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการสำหรับ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จึงมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะมีสิทธิ์สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีดังนี้  1. ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับหลักสูตรต่อไปนี้               1) ปริญญามหาบัณฑิต แผน ก2 และ แผน ข               2) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2        2. กรณีสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ต้องดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่าง ไม่น้อยกว่า 90 วัน        3. กรณีสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ต้องดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่าง […]

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ Read More »