การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่สำคัญประเภทหนึ่ง สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบคุณลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable)  โดยผลจากการศึกษาจะให้นักวิจัยทราบถึง (1) ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีต่อตัวแปรตาม และ (2) แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์การถดถอย มักเรียกตัวแปรอิสระว่า ตัวทํานาย (predictor) หรือตัวแปรกระตุ้น (stimulus variable) ส่วนตัวแปรตาม มักเรียกว่า ตัวแปรตอบสนอง (response variable) หรือตัวแปรเกณฑ์(criterion variable)  ซึ่ง การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเขียนผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว การใช้โปรแกรมSPSS สำหรับการวิเคราะห์การถดถอย  มีขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1.นำเข้าข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ โดยทั่วไปนักวิจัยจะมีการจัดเรียง/จัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel ดังตัวอย่าง จากข้อมูลตัวอย่าง จะมีการกำหนดตัวแปรอิสระ คือ X1 จนถึง X10 และตัวแปรตามคือ […]

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS Read More »