การทำวิจัยปริญญาโท

เทคนิควิจัยปริญญาโท

เทคนิควิจัยปริญญาโท คู่มือ เคล็ดลับ เทคนิควิจัยปริญญาโท ให้สำเร็จ A+ การเรียนในระดับปริญญาโท รวมทั้งระดับปริญญาเอก นอกจากจะต้องผ่านการเล่าเรียนเนื้อหา รายวิชา ให้ครบตามโครงสร้างที่คณะ และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด  นักศึกษา / นิสิต ระดับปริญญาโท หรือมหาบัณฑิต จะต้องผ่านการทำวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับ ความรู้ ความสามารถของมหาบัณฑิตได้มากกว่าการศึกษาเล่าเรียนรายวิชาต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการทำวิจัยระดับปริญญาโทนี้  นิสิตนักศึกษาหลายท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องท้าทาย แต่จำนวนมากที่คิดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคอันใหญ่หลวง ดังนั้น บทความนี้จะนำเสนอ เทคนิควิจัยปริญญาโท หรืออาจเรียกว่าเป็นเคล็ดลับ หรือคู่มือสำหรับผู้สนใจได้ในระดับหนึ่ง  5เทคนิควิจัยปริญญาโท จากที่ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัยทั้งระดับปริญญาโท และวิจัยปริญญาเอก รวมไปถึงการทำบทความวิชาการประเภทต่างๆ เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปเทคนิคสำคัญสำหรับการทำวิจัยปริญญาโท ให้ประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังต่อไปนี้ 1.สำรวจความชอบ , ความชอบในที่นี้ต้องเป็นความชอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนในระดับปริญญาโท เช่น นักศึกษาที่เรียนด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  อาจจะพิจารณาว่าตัวเองมีความถนัด สนใจ หรือชอบเนื้อหาด้านใด โดยอาจจะสนใจด้านตลาดทุน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ เนื่องจากเป็นเนื้อหาวิชาที่ตัวเองกำลังทำงานอยู่  หรือ …

เทคนิควิจัยปริญญาโท Read More »

การทำงานวิทยานิพนธ์

การทำงานวิทยานิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาโท  วิจัยระดับมหาบัณฑิต การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ มหาบัณฑิต จำเป็นต้องผ่าน การทำงานวิทยานิพนธ์ หรือ วิจัยระดับปริญญาโท  และอาจเรียกชื่อต่างกันไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่คณะและสถาบันการศึกษานั้นๆ กำหนด เช่น ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์  โปรเจค  ค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) ปัญหาพิเศษ หรือ  ปริญญานิพนธ์  เป็นต้น ความหมายการทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ มีกระบวนการหรือรูปแบบการทำงานไม่แตกต่างจากการทำวิจัยทั่วไป  วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามแบบแผนและลําดับ  ขั้นตอน ของวิธีการวิจัยนั้น ๆ ประกอบด้วย ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์ รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระบบและสามารถรายงานผลของการศึกษาได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรัดกุม เป็นการทําวิจัยเพื่อเสนอรับปริญญาในลำดับต่อไป เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนต่างๆ  สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอนี้  เป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งหากผู้ทำวิทยานิพนธ์  มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และมีระบบระเบียบ  …

การทำงานวิทยานิพนธ์ Read More »

การทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ป.โท

การทำวิจัยปริญญาโท  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท การทำวิจัยปริญญาโท คือ การจัดทำเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อเป็นการประมวลผล หรือ การบูรณาการ เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาตลอดหลักสูตรที่ทำการศึกษา และมีการวัดผลหรือคุณภาพของวิจัยปริญญาโท หรือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเหล่ากรรมการซึ่งป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ  วิจัยปริญญาโท หรือ วิทยานิพนธ์  เป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาโท  นอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาของแต่ละคณะ แต่ละหลักสูตร ที่ได้กำหนดไว้เป็นโครงสร้างหลักของสาขาวิชานั้นๆ  การทำวิจัย หรือ การทำวิทยานิพนธ์ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวัดความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกแห่งทั่วโลก หรือแม้แต่ในระดับปริญญาตรี (Undergraduate School) ในปัจจุบันพบว่ามีต้องมีการทำวิจัยหรือปริญญานิพนธ์สำหรับการศึกษาในระดับนี้แล้วด้วยเช่นกัน   การทำวิจัยระดับปริญญาโท อาจถูกมองได้ว่าเป็นแบบฝึกหัดขนาดใหญ่สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาบัณฑิต  ความเป็นมหาบัณฑิต คือ เป็นผู้มีความรู้เป็นอันมาก  แสดงผลของความรู้นั้นๆ ออกมา ในลักษณะหรือรูปแบบของรายงานขนาดใหญ่มาก  ซึ่งมีทั้งรูปแบบและกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความน่าเชื่อถือ เป็นวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งสิ่งที่ทำนั้นจะเรียกว่า “วิจัย” หรือ “วิทยานิพนธ์” ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Thesis” สำหรับงานวิจัยระดับปริญญาเอก …

การทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ป.โท Read More »