หัวข้อวิจัยบัญชี

หัวข้อวิจัยบัญชี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการบัญชี หัวข้อวิจัยบัญชี การวิจัยทางการบัญชี เป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงิน การบัญชี บริหาร การสอบบัญชี การภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ธรรมาภิบาล และอื่นๆ เพื่อค้นหาหาข้อเท็จจริงด้วยระบบ อันมีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางการบัญชี  ดังนั้น การเลือก หัวข้อวิจัยบัญชี ที่ดี ต้องนำไปสู่การได้มาซึ่งความรู้หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบหลักของการวิจัยทางการบัญชีจะต้องประกอบด้วย การกำหนดปัญหาในการทำวิจัย (Research question) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ทฤษฎี (Theory) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) วิธีวิจัย (Research methods) การรายงานผลการวิจัย (Report and result) การให้ประโยชน์(Contribution) ข้อจำกัด และ งานวิจัยในอนาคต (Limitation/ Future research) สำหรับงานวิจัยทางด้านบัญชีในอดีตที่ผ่านมาถือได้ว่ายังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยด้านอื่นๆ ในสาขาบริหารธุรกิจ(นภดล ร่มโพธ์, 2554) การบัญชีเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาสู่กระบวนการวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการบัญชี พัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน […]

หัวข้อวิจัยบัญชี Read More »