การทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐาน แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  การทดสอบสมมติฐาน สำหรับการวิจัย หมายถึงการทดสอบหรือตรวจสอบว่าการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้า ของงานวิจัยนั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) เพื่อนeมาทดสอบการคาดคะเนนั้น   ซึ่งหากข้อมูลจริงสอดคล้องกับการคะเน หรือ การคาดการณ์ที่ตั้งไว้ หมายความว่าสมมติฐานเป็นจริง โดยใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) คือข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร หรือ แนวคิด (concept) ซึ่งผู้วิจัยต้องทำการทดสอบว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดยเป็นข้อความที่คาดคะเนคำตอบหรือทำนายไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อปัญหาของการวิจัย ที่ต้องการศึกษาหาคำตอบ และเป็นข้อความที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือ ปัจจัย ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ข้อความนั้นๆ อาจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ จึงต้องมีการทดสอบหรือพิสูจน์ด้วยการอาศัยกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบสมมติฐานค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ น่าสนใจ และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ 7.1 นิยาม 7.2 การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว และแบบสองทาง 7.3 …

การทดสอบสมมติฐาน Read More »