รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์SPSS, รับวิเคราะห์ EVIEW, รับวิเคราะห์ SAS, รับวิเคราะห์ STATA , รับวิเคราะห์ AMOS และ LISREL

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA

รับทำ และ ให้คำปรึกษา   รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS  รับวิเคราะห์ EVIEW, รับวิเคราะห์ STATA , รับวิเคราะห์ AMOS และ LISREL

ให้บริการ รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA  โดยนักวิจัย นักสถิติประยุกต์  ที่มีความรู้แต่ละศาสตร์  สาขาบริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  นักเศรษฐศาสตร์  บริหารการศึกษา  การจัดการภาครัฐและเอกชน  ผู้เชี่ยวชาญวิจัยด้านกฎหมาย  พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

การเงิน  การจัดการ การบัญชี  โลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน  ศิลปกรรม  สาธารณสุขศาสตร์  รับประมวลผลข้อมูลและวิจัย ทางการแพทย์  รับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผล สำหรับงานวิจัย

ให้บริการรับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์EVIEW รับวิเคราะห์STATA

รับทำEssay, รับทำCoursework  รับทำ Assignment, รับทำ Report, รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำ Proofreading, รับแก้ไข และ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin) และ (อักขรวิสุทธิ์), การสืบค้นข้อมูลกฎหมายผ่านฐานข้อมูลกฎหมายระดับโลก LexisNexis และ Westlaw , การสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุข MEDLINE (EBSCOhost), PUBMED, CINAHL (EBSCOhost) Google scholar

และการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ JBI SUMARI และ Chochren (Joanna Briggs Institute – JBI) ให้คำปรึกษาการทำผลงานปรับระดับ ตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ลงวารสาร ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ (TCI ฐาน 1, TCI ฐาน 2) ,

การแก้ไขการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (TURNITIN) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software การจัดเรียงบรรณานุกรม งานประกันคุณภาพภายใน งานแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ระบบบริหารคุณภาพ PDCA

รายงานการประเมินตนเอง และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

Tags : รับทำวิจัยด่วน  รับจ้างทำวิจัย ปรึกษางานวิจัย รับติวงานวิจัย รับสอนงานวิจัย รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth

รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัย ราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์

ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ  การเขียนบทความ  รับเขียนบทความ  รับทำบทความ  รับเขียนบทความวิจัย  รับทำรายงาน  รับเขียนรายงาน  รับทำรายงานการวิจัย  รับออกแบบงานวิจัย

วิจัยองค์กร  วิจัยการเงิน  วิจัยตลาด วิจัยเศรษฐกิจ  วิจัยแรงงาน  วิจัยรัฐศาสตร์  วิจัยศึกษาศาสตร์  ว

การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss 

การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss  แนวคิด เทคนิค วิธีการ การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เป็นการศึกษาระดับ หรือขนาดของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรสองตัวแปรว่ามีมากน้อยเพียงใด เครื่องมือที่ใช้วัดเรียกว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) นิยมเขียนแทนด้วย r โดยวัดออกมาเป็นตัวเลขที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 กับ 1  ถ้า r มีค่าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันมากและมีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้า X มีค่ามาก Y จะมีค่ามากด้วย   ถ้า r มีค่าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปรสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันมากเช่นกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ ถ้า X มีค่ามาก Y จะมีค่าน้อย หรือ X มีค่าน้อย Y จะมีค่ามาก ถ้า X …

การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss  Read More »

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square  การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ Chi-square เทคนิค วิธีการ การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square  ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square ผู้วิจัยควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติทดสอบ Chi-square อย่างถูกต้องเสียก่อน ดังนี้ การทดสอบ Chi-square เป็นการทดสอบที่ไม่มีการอิงการแจกแจงของประชากร หรือมีชื่อเรียกในทางสถิติ คือ  Nonparametric Statistics สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One – Sample X2 – Test) เป็นการทดสอบความถี่ที่สังเกตได้ (Observed Frequency : O) กับความถี่ที่คาดหวัง (Expected Frequency : E) ว่าแตกต่างกันหรือไม่? หรืออาจเรียกว่า “การทดสอบสมนัย (Goodness of fit)” ตัวอย่าง เช่น โยนลูกเต๋าลูกหนึ่ง 120 ครั้ง ขึ้นหน้าต่างๆ (จดบันทึก) …

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square Read More »

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม

รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS บริษัทรับทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการ รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS วิเคราะห์แบบสอบถามพร้อมเขียนผลการศึกษา วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS โดยทีมงานมืออาชีพด้านการทำวิจัย การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS รับทำแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถาม    รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS   รับแปลผลSPSS รัน SPSS เวอร์ชั่นล่าสุด  ทันสมัยที่สุด   ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ SPSS  รับจ้างประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ลงในโปรแกรม SPSS  แปลผล SPSS   โดยส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และอธิบายค่าตัวเเลข สถิติ ต่างๆ อย่างละเอียด  ตั้งแต่ ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จนถึง สถิติทดสอบเชิงอนุมาน เช่น ANOVA  CORRELATION  MULTIPLE  REGRESSION  จนถึง …

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม Read More »

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่สำคัญประเภทหนึ่ง สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบคุณลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable)  โดยผลจากการศึกษาจะให้นักวิจัยทราบถึง (1) ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีต่อตัวแปรตาม และ (2) แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์การถดถอย มักเรียกตัวแปรอิสระว่า ตัวทํานาย (predictor) หรือตัวแปรกระตุ้น (stimulus variable) ส่วนตัวแปรตาม มักเรียกว่า ตัวแปรตอบสนอง (response variable) หรือตัวแปรเกณฑ์(criterion variable)  ซึ่ง การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเขียนผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว การใช้โปรแกรมSPSS สำหรับการวิเคราะห์การถดถอย  มีขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1.นำเข้าข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ โดยทั่วไปนักวิจัยจะมีการจัดเรียง/จัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel ดังตัวอย่าง จากข้อมูลตัวอย่าง จะมีการกำหนดตัวแปรอิสระ คือ X1 จนถึง X10 และตัวแปรตามคือ …

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS Read More »

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS หลักการสำคัญ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One-Way Anova  เป็นสถิติที่ใช้กันค่อนข้างมากและแพร่หลาย สามารถพบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ทั้งงานวิจัยสังคมศาสตร์ การวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น  ดังนั้น นักวิจัยควรทำความเข้าใจหรือศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่อยู่ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยทั่วไปหากนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม  จะใช้การทดสอบสมมติฐานแบบที (t-test) แต่ถ้าหากกลุ่มประชากรของเรามีมากกว่า 2 กลุ่มละ เช่น 3 หรือ 4 กลุ่มเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  หรือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปเรียกว่า เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ซึ่งในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตัวแปรเดียว จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งก็มีข้อตกลงเบื้องต้นว่า แต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติ ความแปรปรวนของแต่ละประชากรเท่ากัน การทดสอบข้อ 1 นั้นเราก็ใช้การทดสอบคล้ายกับการทดสอบแบบที นั่นคือใช้ การทดสอบของโคลโมโกรอฟ-สมินนอฟ และ ซาปิโร-วิลค์ ส่วนการทดสอบข้อ 2 ว่าความแปรปรวนของแต่ละข้อมูลเท่ากันหรือไม่ เราจะใช้สถิติทดสอบคือ homogeneity of variance test …

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ด้วยโปรแกรม SPSS Read More »

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เนื่องจากสิ่งที่นักวิจัยต้องการจากการวิจัยคือ ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือ มีระเบียบวิธีวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูลที่ดี ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลผลที่ถูกต้อง ในทางปฏิบัตินักวิจัยย่อมไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมายได้ทั้งหมด จำเป็นต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งนักวิจัยคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของประชากรได้   ซึ่งต้องอาศัยความรู้หรือกระบวนการทางสถิติช่วยในการตรวจชอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล และบอกระดับความมั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้สามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลของประชากรได้มากน้อยเพียงไร ค่าสถิติคืออะไร? ค่าสถิติ คือ ค่าตัวเลขที่คำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง(sample) เช่น ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียกรวมกันว่าเป็นค่าสถิติ (statistic) ค่าเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนค่าของประชากรซึ่งไม่สามารถหาโดยตรงได้ เราเรียกค่าตัวเลขที่เป็นของประชากร (population)ว่า พารามิเตอร์ (parameter) ดูแผนภูมิประกอบ โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) คือ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีผลลัพธ์ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง หรือแผนภูมิ เป็นโปรแกรมสามารถที่เก็บบันทึกข้อมูล นำมาประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเลือกใช้ค่าสถิติได้อย่างครบถ้วน เช่น การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย …

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รับวิเคราะห์ SPSS รับประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เศรษฐมิติ (Econometrics) บริการด้านการทำวิจัยและการวิเคราะห์ฺข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โปรแกรมทางเศรษฐมิติ (Econometrics)  ทุกโปรแกรม รับวิเคราะห์ SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL R MINITAB และ SAS   มืออาชีพด้านการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS โดยนักวิจัยด้านสถิติ การทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็วที่สุด ในราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับคุณภาพ ราคาและผลลัพธ์  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ทุกโปรแกรม ทุกสถิติ ตั้งแต่สถิติพื้นฐานไปจนถึงสถิติระดับสูง ทุกโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม  SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL R MINITAB และ SAS รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับประมวลผลและรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานวิจัย …

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS Read More »

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ Analysis of Variance (ANOVA) หมายถึง การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นการทดสอบทางสถิติที่พัฒนาโดยโรนัลด์ ฟิชเชอร์ (Ronald Fisher) ในปี ค.ศ. 1918 และได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พูดง่าย ๆ ว่า ANOVA จะเป็นสิ่งที่จะบอกคุณว่ามีความแตกต่างทางสถิติระหว่างวิธีการของกลุ่มอิสระ 3 กลุ่มขึ้นไปหรือไม่ ANOVA แบบ 1 ตัวแปรเป็นรูปแแบบการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่สุด และยังมีรูปแบบการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้:   แบบ 2 ตัวแปร (Two-way ANOVA)   แฟกทอเรียล (Factorial ANOVA)   แบบทดสอบของเวลซ์ (Welch’s F-test ANOVA) ANOVA แบบจัดอันดับ …

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA Read More »

การวิเคราะห์แบบสอบถาม

การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS เทคนิค แนวทาง การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย SPSS   การทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทั่วไปจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบหรือประเภทของข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ข้อมูลจากการวางแผนการทดลอง และ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้แนวทางการสำรวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย ดังนั้น การวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องให้ความสำคัญและต้องเรียนรู้กับเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทำการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ได้รับความนิยมแพร่หลายที่สุด สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม คือ โปรแกรม SPSS และ โปรแกรม STATA อย่างไรก็ตาม โปรแกรม SPSS ถือได้ว่ามีข้อดีหรือข้อได้เปรียบโปรแกรม STATA ในเรื่องของความง่ายหรือความสะดวก การทำความเข้าใจโปรแกรม การทำความเข้าใจคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS สามารถทำได้ง่ายกว่า และตารางผลลัพธ์เป็นตารางที่นำไปปรับใช้สำหรับการเขียนผลการศึกษา หรือ การนำเสนอผลการศึกษาที่ง่ายและสวยงามกว่าโปรแกรม STATA เทคนิค การวิเคราะห์แบบสอบถาม …

การวิเคราะห์แบบสอบถาม Read More »

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA การใช้โปรแกรมSTATA

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA การใช้โปรแกรมSTATA การใช้โปรแกรมSTATA โปรแกรม Stata เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมสำหรับองค์กร (Corporate Software) ทั้งองค์กรธุรกิจ และองค์กรรัฐ   โปรแกรมStata ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตัวเลขสถิติทุกประเภท ทั้งข้อมูลจากการทดลอง ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยโปรแกรม STATA ถูกออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้งานโปรแกรมStata  ใช้ได้ทั้งกับการทำงานทั่วไป และการทำงานวิจัยต่างๆ  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Stata คือ สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมการทำงานและวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ บริหารธุรกิจ วิจัยทางการเงิน การตลาด พฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม STATA สามารถ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร …

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA การใช้โปรแกรมSTATA Read More »

การใช้ STATA

การใช้STATA บทความนี้ นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ การใช้STATA เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการทำวิจัยทุกประเภท STATA เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิจัยสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจากโปรแกรมมีศักยภาพ ครอบคลุม ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการน าเสนอข้อมูลและด้านการจัดการผลลัพธ์ โปรแกรมมีระบบการท างานที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน มีระบบการสนับสนุนช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ของโปรแกรม การใช้STATA ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก มีคู่มือการใช้งานที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายจำนวนมาก การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA สำหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-Test (ANOVA) ทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric statistics) การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square) ทดสอบความเป็นอิสระ (Testof independent) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) …

การใช้ STATA Read More »

รับวิเคราะห์AMOS LISREL

รับวิเคราะห์AMOS LISREL เพื่องานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ทุกประเภท คุณภาพอันดับ 1 ด้าน รับวิเคราะห์AMOS LISREL งานดี รวดเร็วที่สุด แก้ไขงานจนผ่าน สอบถามพื้นฐานและทักษะการวิเคราะห์ได้ทุกมิติ ทีมวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ  รับวิเคราะห์AMOS LISREL โดยบุคลากรปริญญาเอก  เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค EFA (Exploratory Factor Analysis)  เพื่อนำตัวแปรที่ได้ในขั้นตอนนี้เข้าสู่กระบวนการทำ CFA (Confirmatory Factor Analysis) แล้วต่อเนื่องไปยังการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  เรามีบริการ รับวิเคราะห์ข้อมูลAMOS รับวิเคราะห์ข้อมูลLISREL  การวิเคราะห์amos รับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ หรือ Exploratory Factor Analysis ( EFA) :  EFA เป็นกระบวนการวิเคราะห์ว่ามีตัวแปรหรือตัวประกอบใดบ้างที่ตัวแปรเหล่านี้ต่างมีลักษณะบางประการร่วมกัน หรือเพื่อที่จะบรรยายหรือสำรวจ ค้นคว้าหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร (กลุ่มย่อย) ในตัวแปรต่างๆที่ศึกษาทั้งหมด (กลุ่มใหญ่) …

รับวิเคราะห์AMOS LISREL Read More »

รับวิเคราะห์STATA

รับวิเคราะห์STATA ศูนย์บริการด้านงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์STATA รับวิเคราะห์STATA งานด่วน เสร็จเร็ว  ทันเวลา ราคาไม่แพง ให้คำปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์STATA เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรม STATA ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกประเภท ทั้งข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา ครอบคลุมงานวิจัยเกือบทุกสาขา รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA สำหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-Test (ANOVA) ทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric statistics) การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square) ทดสอบความเป็นอิสระ (Testof independent) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) …

รับวิเคราะห์STATA Read More »

สอนทำspss

สอนทำSPSS รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  สอนทำSPSS สอนการใช้โปรแกรมSPSS โดยนักสถิติและมีประสบการณ์วิจัยมากกว่า 15 ปี โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  รวมไปถึงงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ปฏิบัติการบนระบบวินโดวส์ (Windows) สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายดายไม่ยุ่งยาก และครอบครอบสถิติ/แบบจำลอง ต่างๆ จำนวนมาก ทำให้ SPSS เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการ การทำวิจัย รวมไปถึงการทำงานในแวดวงธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางหรือแผนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอนการวิเคราะห์ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึง  การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ SPS  เพื่อการวิเคราะห์จำแนกกล่ม ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์สมการถดถอย  ในรูปแบบของการถดถอย  แบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) การประมวลผล  SPSS ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) …

สอนทำspss Read More »

ปรึกษาหัวข้อวิจัย

ปรึกษาหัวข้อวิจัย  ปรึกษาโครงร่างวิจัย (Proposal) ให้บริการด้านการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม  บริการ ปรึกษาหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และ โครงร่างวิจัย (Proposal) ปรึกษาการทำวิจัย ปรึกษาหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์  และจัดทำ โครงร่างวิจัย โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  มีความชำนาญ และประสบการณ์ทำวิจัยในและต่างประเทศ มากกว่า 15 ปี  ให้บริการตั้งแต่ การกำหนดหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิทยานิพนธ์  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  วิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก  ทีมงานมืออาชีพ  รู้จริง ประสบการณ์มากกว่า 15ปี  สามารถสอบถาม ปรึกษา พูดคุยได้ทุกประเด็นก่อนตัดสินใจ  ไม่ส่งงานต่อ  ไม่ทิ้งงาน   วิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขา  บริหารธุรกิจ   บริหารรัฐกิจ  บริหารการศึกษา  บริหารนโยบายสาธารณะ  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน   นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  การเงิน  การบัญชี  การจัดการ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  สังคมศาสตร์อื่นๆ ทุกแขนง Market Research …

ปรึกษาหัวข้อวิจัย Read More »

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม spss stata

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับงานวิจัย ด้วยโปรแกรม spss และ stata มืออาชีพ ประสบการณ์สูง 087-008-1033 ศูนย์ให้บริการคำปรึกษาช่วยเหลืองานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยนักวิจัยมืออาชีพ  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS และ โปรแกรม STATA  งานดี  งานด่วน  เร่งได้  ราคาไม่แพง รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับการทำวิจัยทุกประเภท  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์ thesis  ภาคนิพนธ์  รายงาน และงานวิชาการประเภทต่างๆ ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย อันดับหนึ่งด้าน การวิเคราะห์แบบสอบถาม  และรับวิเคราะห์แบบสอบถาม   รับวิเคราะห์spss และ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมstata ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี  ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 10,000 ชิ้น นอกจากรับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม ยอดนิยมอย่าง SPSS และ STATA  เรามีบริการตั้งแต่ต้นทางคือ การสร้างหรือการออกแบบแบบสอบถาม  …

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม spss stata Read More »

การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย

การใช้โปรแกรมSPSS  เพื่องานวิจัย  วิจัยปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์/Dissertation)  วิจัยปริญญาโท (วิทยานิพนธ์/Thesis) สารนิพนธ์ (Term Paper) ภาคนิพนธ์ รายงานวิจัย ไปจนถึงการทำบทความวิจัยทางวิชาการต่างๆ  ที่ต้องอาศัยโปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคและความรู้สำหรับ การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย การใช้โปรแกรมspss  มีเนื้อหา เทคนิค วิธีการ  สำหรับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย  มีดังนี้ โปรแกรม SPSS คืออะไร ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของนักวิจัยหรือผู้ที่กำลังทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey) โดยใช้ “แบบสอบถาม”  เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้ว  ในขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์ข้อมูล  และความสามารถของโปรแกรม SPSS  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  ทั้งข้อมูลสถิติพื้นฐาน หรือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) ไปจนถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) โปรแกรม SPSS …

การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับรันSTATA

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA รับวิเคราะห์STATA รับจ้างรันผลด้วยโปรแกรมSTATA  รับจ้างทำSTATA พร้อมเขียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ รับผิดชอบงานจนผ่าน  ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกโปรแกรม  รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับจ้างวิเคราะห์STATA รับประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA โดยมืออาชีพที่พร้อมที่สุดสำหรับโปรแกรมSTATA  ทีมบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน และวิทยาศาสตร์การเงิน  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  งานเสร็จทันเวลา ราคานักศึกษา  รับผิดชอบงานจนผ่านไม่เก็บเงินเพิ่ม รับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ข้อมูลอนุกรมเวลา ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยโปรแกรม STATA ทั้งโมเดลพื้นฐาน ไปจนถึงโมเดลที่ยากและซับซ้อน เช่น ARMA ,  ARIMA , Panel Data ,Panel Regression , GARCH , TGARCH, MGARCH, SGARCH, BIVARIATE-GARCH, Cointegration และ Error Correction Model (ECM) เป็นต้น โปรแกรม STATA …

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับวิเคราะห์STATA รับรันSTATA Read More »

รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

ศูนย์ให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม  รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา รับแก้ไขงานวิจัย  รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขวิจัยปริญญาโท รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก รับแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ แก้ไขวิจัยป.เอก งานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ทุกสาขา  เช่น วิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านบริหารธุรกิจ  การเงิน การตลาด การจัดการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน  งานวิจัยด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง อาญา เป็นต้น รับแก้ไขงานวิจัยสาขาโลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน   นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  บริหารการศึกษา งานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  การประเมินผลหลักสูตร  การนิเทศน์ภายในสถานศึกษา  การวิจัยชั้นเรียน  การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ รับแก้ไขงานวิจัย ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยนักวิจัยหลายสาขา บุคลากรมืออาชีพ มีความรู้พื้นฐานในแต่ละศาสตร์เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการรับปรึกษาและแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 15 ปี  สามารถทำงานวิจัย และแก้ไขงานวิจัย ทั้ง รับทำวิจัยเชิงปริมาณ และ วิจัยเชิงคุณภาพ แก้ไขจนผ่านไม่จำกัดจำนวนครั้ง …

รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ Read More »

การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผลงานวิจัยที่ดีย่อมมาจากกระบวนการทำวิจัยที่ดี  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ผ่านระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวง วิชาการ เนื่องจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ คือ งานวิจัยที่สามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในการทำวิจัยหรือการศึกษาอื่นๆ ต่อไปได้โดยได้รับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเครื่องมือวิจัยที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสอบข้อเขียน แบบสอบวัดประเมินผล แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของเครื่องมือวิจัยทั้งสิ้น การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็นขั้นตอนสำคัญของการทำวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการทุกระดับ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การนำเครื่องมือไปทดสอบหาความ เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และ ความเข้าใจที่ตรงกัน ไปจนถึงความเป็นปรนัยของข้อความของข้อคำถาม เกณฑ์การตัดสิน หรือการประเมินผล รวมทั้งความยากง่ายและอำนาจจำแนก ซึ่งมีวิธีดำเนินการในลักษณะ แตกต่างกัน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติวิเคราะห์อาทิเช่น ค่าความเชื่อมั่นภายในของครอนบาค ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ทั้งนี้เพื่อมั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่ใช้วัดมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ความสำคัญของ การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การแปลเครื่องมือวิจัยจากต่างประเทศ หรือการนำครื่องมือวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว เช่น แบบสอบข้อเขียน แบบสอบวัดประเมินผล แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถาม ฯลฯ มาใช้โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จะทำให้ผลงานวิจัยนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ แม้ว่าผลงานวิจัยฉบับนั้นจะทันสมัย มีความน่าสนใจก็ตาม ผู้วิจัยที่ขาดความรู้ความเข้าใจ …

การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย Read More »

โปรแกรม stata สำหรับงานวิจัย

โปรแกรม STATA กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย Stata/SE 17 Government License  เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมสำหรับองค์กร (Corporate Software) ทั้งองค์กรธุรกิจ และองค์กรรัฐ   โปรแกรมStata ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตัวเลขสถิติทุกประเภท ทั้งข้อมูลจากการทดลอง ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยโปรแกรม STATA ถูกออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้งานโปรแกรมStata  ใช้ได้ทั้งกับการทำงานทั่วไป และการทำงานวิจัยต่างๆ  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Stata คือ สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมการทำงานและวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ บริหารธุรกิจ วิจัยทางการเงิน การตลาด พฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา Stata เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประสิทธิภาพสูง ตอบความต้องการ การทำงานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) การแสดงให้เห็นภาพของข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปแบบต่างๆ …

โปรแกรม stata สำหรับงานวิจัย Read More »

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) เหตุผลสำคัญที่สุดของ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก การทำวิจัย  หรือโครงการวิจัยประเภทอื่นๆ เช่น การทำดุษฎีนิพนธ์  การทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ  ปัญหาพิเศษ  ปริญญานิพนธ์  นักวิจัยจะประสบปัญหาเรื่องเวลา งบประมาณและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ด้วยเหตุนี้การสุ่มตัวอย่างจากประชากรจึงมีความจำเป็น เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการศึกษา ในโพสท์นี้ เราจะนำเสนอรายละเอียดสำคัญๆ เกี่ยวกับการกำหนดหรือการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยเฉพาะวิธีการที่ได้รับความนิยมใช้อย่างยาวนานเกินครึ่งศตวรรษอย่างสูตรของ Taro Yamane (1967) และวิธีการของ Krejcie & Morgan พร้อมทั้งเสนอข้อดี(จุดแข็ง) และข้อเสีย(จุดอ่อน) ของวิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทั้งสองวิธีนี้ รวมถึงวิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ข้อควรรู้ ก่อนที่จะไปทำความรู้จักสูตร การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การเรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการหากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร (Population) คือ สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษาวิจัย กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ส่วนหนึ่งของประชากร ที่นำมาเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด จึงต้องมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม  เพื่อให้สามารถอ้างอิง ไปยังประชากรได้อย่างน่าเชื่อถือ การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) …

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) Read More »

การทดสอบสมมติฐานวิจัยและการมีนัยสำคัญทางสถิติ

การทดสอบสมมติฐานวิจัย และ การมีนัยสำคัญทางสถิติ คืออะไร คนทั่วไปอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า  การทำรายงาน หรือ การทำวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมติฐาน  หรือเมื่อทดสอบสมมติฐานแล้ว พบว่า ผลการวิจัย “ไม่มีนัยสำคัญ”  คือ งานวิจัยที่ “ไม่สำคัญ”  ประเด็น  การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  จึงเป็นเรื่องที่ควรเข้าใจที่ถูกต้อง คำพูดดังกล่าวนี้ถือเป็นคำพูดที่ผิดโดยสิ้นเชิง   และเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้วิจัยจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจผิดถึงกับไม่เผยแพร่งานวิจัยนั้น   หรือบางท่านก็พยายามเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำวิจัยใหม่  เช่น  การเปลี่ยนตัวแปร  การเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง  รวมไปถึงการเปลี่ยนแบบจำลอง หรือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใหม่ เป็นต้น   นอกจากนี้  ยังอาจพบว่า  มีบรรณาธิการบางวารสารไม่ยอมให้งานวิจัยฉบับนั้นลงตีพิมพ์   บางส่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ  ไม่ยินยอมให้งานวิจัยนั้นผ่านการพิจารณา และอื่นๆ อีกมากมาย  การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  จึงเป็นสิ่งสำคัญ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้  เนื่องจากเป็นการให้ความสำคัญกับค่า Sig. หรือ p-value   มากเกินความเป็นจริง หรือภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Over reliance on p-value   ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจหลักการอนุมานทางสถิติ (Statistical inference)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  …

การทดสอบสมมติฐานวิจัยและการมีนัยสำคัญทางสถิติ Read More »

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS เนื้อหาในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดพอสังเขป แต่สามารถใช้งานได้จริง สำหรับการการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS นักวิจัยหรือนักศึกษาจำนวนมากที่ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ Factor Analysis ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท รวมทั้ง PROFESSIONALDATAS  เอง มีงานวิจัยที่รับวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และหนึ่งในแบบจำลองที่พบมากที่สุดคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS  งานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในแต่ละปี และเป็นโปรแกรม SPSS ที่ใช้งานมากที่สุด   รวมทั้ง การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยSPSS ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปที่สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่ายที่สุดโปรแกรมหนึ่ง   โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ   (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS  มีขั้นตอนดังนี้ ส่วนที่1 Analyze —>  Data Reduction —> Factor ภาพประกอบ ที่ 1 หลังจากคลิกแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง ภาพประกอบ ที่ 2 ภาพประกอบ 2 ประกอบด้วย Variables ตัวแปรที่อยู่ใน box นี้ควรเป็นชนิดตัวเลข โดยต้องเลือกตัวแปรใส่ใน box ของ Variables …

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS จ้างทำ SPSS

บริการข้อมูลและงานวิจัยครบวงจร  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS  รับวิเคราะห์ SPSS รับทำวิจัยSPSS จ้างทำ SPSS จ้างวิเคราะห์ SPSS   รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS   รับแปลผลSPSS  รับทำวิจัยSPSS สำหรับงานเร่ง ด่วนที่สุด  ภายใน 1 ชั่วโมง  สามารถ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS  รับทำSPSS ด่วน  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  เหนือความคาดหมาย  รับวิเคราะห์ SPSS จ้างทำ SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษาอย่างถูกต้อง  พร้อมเทคนิคการนำเสนอ ด้วยตารางที่ถูกต้อง  สวยงาม  ทันสมัย  ตรงตามรูปแบบการนำเสนองานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ และ format เฉพาะของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS รับทำวิจัยSPSS รับแปลผล SPSS พร้อมเขียนผลการศึกษา …

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSS จ้างทำ SPSS Read More »

รับวิเคราะห์ amos และ lisrel ที่ใช้การวิเคราะห์แบบ Exploratory Factor Analysis (EFA ) และ Confirmatory Factor Analysis(CFA)

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL รับวิเคราะห์ AMOS การวิเคราะห์amos  ให้บริการสอน รัน และแปลผล LISREL และ AMOS เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ด้วยสถิติชั้นสูง จำเป็นต้องมีทักษะและความเข้าใจการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ AMOS และ LISREL  ทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง  รับวิเคราะห์ข้อมูลLISREL  รับวิเคราะห์ข้อมูลLISREL การวิเคราะห์amos หลายปีที่ผ่านมามักมีลูกค้าที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ที่กำลังปวดหัวกับการทำดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) โดยใช้แบบจำลองและการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง   มีข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค EFA (Exploratory Factor Analysis)  เพื่อนำตัวแปรที่ได้ในขั้นตอนนี้เข้าสู่กระบวนการทำ CFA (Confirmatory Factor Analysis) แล้วต่อเนื่องไปยังการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  เรามีบริการ รับวิเคราะห์ข้อมูลAMOS รับวิเคราะห์ข้อมูลLISREL  การวิเคราะห์amos บทความนี้ แอดมินจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการ EFA—>CFA พอสังเขป  เพื่อฉายภาพใหญ่ให้นักวิจัยและนักศึกษาทำดุษฎีนิพนธ์หรือแม้แต่วิทยานิพนธ์ได้เข้าใจโครงสร้างของสถิติเหล่านี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ หรือ Exploratory Factor Analysis …

รับวิเคราะห์ amos และ lisrel ที่ใช้การวิเคราะห์แบบ Exploratory Factor Analysis (EFA ) และ Confirmatory Factor Analysis(CFA) Read More »

ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ข้อคิดเกี่ยวกับการจ้างทำวิจัย  ผู้ช่วยทำวิจัย และ ที่ปรึกษาวิจัย การมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยทำดุษฎีนิพนธ์  Dissertation Assistance หรือ การทำวิจัย ปริญญาเอก และปริญญาโท  Master  Thesis ผู้ช่วยวิจัย Research  Assistance  ที่ปรึกษาวิจัย สิ่งที่คนทั่วไปคิด คือ ทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ มีการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย การสอนวิชาสถิติ รวมทั้งมีที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ด้วย  น่าจะไม่จำเป็น ลองจินตนาการ ผู้ชายสูงวัย ใกล้เกษียณที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน หรือ พนักงานธนาคารทำงานสาขาในห้างฯ หยุดวันเสาร์ทำงาน 7 วันเข้า 10โมง เลิกสามทุ่มครึ่งต้องนั่งทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ อย่างเอาจริงเอาจัง  เนื่องจาก ต้องส่งงานวิจัยในเทอมการศึกษานี้่ซึ่งเป็นการศึกษาสุดท้าย  แต่สิ่งที่บุคคลท่านนี้ต้องเผชิญอยู่สำหรับ ผู้ช่วยทำวิจัย และ  การทำวิจัย งานประจำที่ทำอยู่ บางวันทำ 12ชั่วโมง หยุดเสาร์อาทิตย์หรือบางรายาหยุดแค่วันอาทิตย์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งงานประจำทางตรง …

ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ Read More »

เทคนิคการจ้างทำวิจัย

บริหารรับทำวิจัย  ให้คำปรึกษาการทำวิจัย  การทำวิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  EVIEW  STATA  AMOS  LISREL  โดยนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อติดปัญหา  ทำวิจัย วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งทำงานไม่ทัน  ฐานข้อมูลใช้ไม่เป็น  งานวิจัยภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นไทย  นานาปัญหา ทำให้นักจำนวนหนึ่ง เริ่มคิดว่าอาจต้องมี การ  จ้างทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับเนื้อหาบางส่วนที่ติดขัด ต้องพิจารณาอะไรบ้าง เทคนิคการจ้างทำวิจัย ต้องพิจารณาปัจจัย อะไรบ้าง? บริการประเภท รับทำงานวิจัย จ้างทำวิจัย ทั้งวิจัยตลาด วิจัยองค์กร  หรือทีมที่รับทำวิทยานิพนธ์  มีลักษณะเหมือนสินค้าและบริการอื่นๆ คือ การมุ่งเน้นสร้างการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่่ดึงดูดลูกค้าและผู้ที่สนใจ สำหรับการ จ้างทำวิจัย หรือทีมรับทำงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ไม่เหมือนกับบริการทั่วไป  เราอยากนวดแผนไทย ทำกายภาพบำบัด ตัดผม เสริมสวย  ใช้บริการแล้วไม่ถูกใจ ไม่ดี ไม่ประทับใจ อย่างมากเราแค่ไม่กลับไปใช้อีกหรือ word of mouth …

เทคนิคการจ้างทำวิจัย Read More »