โครงร่างวิจัยการเงิน

โครงร่างวิจัยการเงิน

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย การจัดทำ โครงร่างวิจัยการเงิน

โครงร่างวิจัยการเงิน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ การวิจัยทางการเงิน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาในศาสตร์ทางการเงินแขนงต่าง ๆ  จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐาน แนวคิดเบื้องต้นขององค์ความรู้ทางการเงิน เพื่อให้สามารถ พัฒนาหัวข้อการวิจัยทางการเงิน การออกแบบทางการวิจัยทางการเงิน การนำเสนอผลการวิจัย ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ประเด็นการวิจัยทางการเงิน รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการวิจัยทางการเงิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ผู้วิจัยต้องมีเพื่อใช้เป็นฐานคิดในการดำเนินการวิจัยทางการเงิน ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเงินและประเทศในมิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน

โครงร่างวิจัยการเงิน เป็นการนำเสนอแนวทางโครงร่างงานวิจัย หรือ ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal)เปรียบเสมือแม่บท หรือข้อตกลง ระหว่างคณะผู้วิจัย และผู้ให้ทุน จึงควรพัฒนาขึ้น ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัย เพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นหลักประกันต่อผู้ให้ทุนว่า จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในโครงร่างการวิจัยนั้นเพื่อให้ได้

ขอบเขตของการวิจัยด้านการเงิน (Financial Research)

ขอบเขตการวิจัยกิจกรรมทางด้านการเงิน จะต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งประกอบกิจกรรมทางการเงินสำคัญ 6 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. การใช้เงินทุน (Investment) 

2. การจัดหาเงินทุน (Financing)

3. การรักษาสภาพคล่องของกิจการ (Liquidity)

4. การสร้างสมรรถภาพในการหากำไร (Profitability)

5. การรักษาเสถียรภาพในการดำเนินการทางการเงิน และ

6. การรักษาสถานะการเงินให้อยู่ในระดับที่มั่นคง

ตัวอย่างการเขียนโครงร่างวิจัยการเงิน

การเขียนโครงรางวิจัยการเงิน ทั้งในหลักสูตร บริหารธุรกิจการเงิน  วิทยาศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์การเงิน  วิศวกรรมการเงิน และ การจัดการทางการเงิน (Finance Management) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.หัวข้อวิจัย :  “การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic Variable) ที่มีต่อความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์

2. คำถามสำหรับงานวิจัย : 

2.1 ระดับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงอยู่ในระดับใด

2.2 ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic Variable) ที่มีต่อความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่? อย่างไร?

3. วัตถุประสงค์สำหรับการวิจัย (Objectives of research)

3.1 เพื่อศึกษา ความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์

3.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic Variable) ที่มีต่อความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์

4.ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research) 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์

4.2 ขอบเขตด้านประชากร  ศึกษาเฉพาะข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวกอสังหาริมทรัพย์

4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมุลและวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ทราบระดับ ความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์

5.2 ทราบอิทธิพลของ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic Variable) ที่มีต่อความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์

6. ตัวแปรที่ใช้สำหรับงานวิจัย

6.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค  (Macro Economic Variable)  ประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย  อัตราเงินเฟ้อ  อัตราการว่างงาน ดัชนีอุตสาหกรรม  ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (GDP)

6.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเสี่ยง (Risk) และ อัตราผลตอบแทน (Returns) ของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์

7. การทบทวนวรรณกรรม หรือ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7.1 แนวคิด และ ทฤษฎี เกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์

7.2 แนวคิด และ ทฤษฎี เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์

7.3 ทฤษฎีการลงทุน (Investment Theory)

7.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์

7.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research)

8. วิธีดำเนินการวิจัย

8.1 รูปแบบการวิจัย (Research  Design) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาจากข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series  Data) แบบรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ.2550 – 2565

8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  และฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SETSMART

8.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยในครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ EVIEWs และใช้แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจำลอง ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS)

9.รายการอ้างอิง

รายการอ้างอิงที่1

รายการอ้างอิงที่2

รายการอ้างอิงที่3

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ โครงร่างวิจัยการเงิน

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ โครงร่างวิจัยการเงิน

  1. การเขียนโครงร่างวิจัย
  2. การทำวิจัยเบื้องต้น
  3. เทคนิคการทำวิจัยด้านบัญชี
  4. รับทำวิจัยด้านบัญชี
  5. รับทำวิจัยบริหารการศึกษา
  6. รับทำวิจัยการเงิน
  7. วิจัยธุรกิจ
  8. การเขียนโครงร่าง

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิจัยการเงิน
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิจัยการเงิน