หัวข้อวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์

บทความนี้  นำเสนอ  หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์  โดยรวบรวม งานวิทยานิพนธ์  ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ และตีพิมพ์ไม่เกิน 3 ปี  และ เป็นงานระดับวิทยานิพนธ์ หรือ Master Thesis เท่านั้น ไม่รวมถึงงาน วิจัย  งานปัญหาพิเศษ และงานค้นคว้าอิสระ

การทำวิจัย  ในระดับ  วิทยานิพนธ์สาขาเศรษฐศาสตร์ ถือว่าเป็น การทำงาน วิจัยในสายสังคมศาสตร์  ที่มีความยากที่สุดสาขาหนึ่ง  ต้องอาศัย ทั้งพื้นฐาน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์  ทั้ง เศรษฐศาสตร์จุลภาค  Micro  Economics , เศรษฐศาสตร์มหภาค  Macro Economics , รวมไปถึง เนื้อหาที่ประกอบ การทำวิทยานิพนธ์  เช่น  นโยบายสาธารณะ  ทฤษฎีตลาดทุน  ทฤษฎีตลาดเงิน  ความเสี่ยง และ อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์ Risk and Return STOCK  ตราสารทุน  ตราสารหนี้เอกชน  พันธบัตรรัฐบาล  ความผันผวน  Volatility  การส่งผ่านความผันผวน  Volatility  Transmission  การบริโภคข้ามเวลา  การวิเคราะห์ ผลกระทบภายนอก  Externality Analysis

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา

รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินองค์กร  Corporate  Finance  การเงินธุรกิจ  Business  Finance  การวิเคราะห์งบการเงิน  Financial  Report  Analysis  ต้นทุนการผลิตระยะสั้น  ต้นทุนการผลิตระยะยาว  ทฤษฎีอุปสงค์  Demand  Theory  ทฤษฎีอุปทาน  Supply  Theory  อรรถประโยชน์  Utility  ความยืดหยุ่นของสินค้า และ บริการ  Elasticity  ตลอดจน หลักเศรษฐมิติตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับสูง  และโปรแกรมวิเคราะห์ที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมEVIEW และ STATA  รวมถึงโปรแกรม LINDEP ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ดีมากเช่นกัน

นักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์  สามารถใช้เนื้อหาที่อยู่ในวิทยานิพนธ์ ที่นำเสนอต่อไปนี้  สำหรับใช้ใน การทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ ให้งานมีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตรวจสอบและยอมรับ  จนสามารถตีพิมพ์ในฐานการตีพิมพ์ งานวิทยานิพนธ์ของไทยได้

หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์  การใช้EVIEWสำหรับงานวิจัยเศรษฐศาสตร์

1.การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาและสภาวะเศรษฐกิจกรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,2563

2.ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ด้วยแบบจ าลองPanel VAR ,2563

3.THE PUBLIC DEMAND FOR ADENGUE FEVER VACCINE: A CONTINGENT VALUATION SURVEY IN PHNOM PENH, CAMBODIA ,2563

4.EFFECT OF DOUBLE COLLEGE MAJOR (DEGREE) ON EARNING IN LAO PDR

5.EFFECT OF DOUBLE COLLEGE MAJOR (DEGREE) ON EARNING IN LAO PDR

6.INFLUENCE OF HUMAN CAPITAL ON RETIREMENT PREPARATION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THAILAND

7.การประเมินปัญหาความยากจนโอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จ.เชียงใหม่

8. การประเมินความยั่งยืนทางการเงิน ของกองทุนชุมชน

9. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจ การสร้างความมั่นคงทางการเงิน สำหรับ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ของโครงการพื้นที่สาธิตจังหวัดตราด ด้านป่าชายเลน)

การทำวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเลือก หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์  อาจจะมีความละเอียดลึกซึ้งกว่าการทำงานวิจัยระดับ การศึกษาอิสระ หรือ Independent  Study  การทำปัญหาพิเศษ

เนื่องจากหากพิจารณาที่จำนวนหน่วยกิต  งานวิจัยระดับวิทยานิพนธ์  จะมีจำนวนเครดิตมากถึง 12 หน่วยกิต  เท่ากับการเรียนรายวิชา ถึง 4 วิชา เป็นอย่างน้อย  ดังนั้น  การคาดหวังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณภาพของวิทยานิพนธ์  ย่อมมีสูงกว่า  ซึ่งหมายถึงความเข้มงวดกวดขัน  และการให้คำติชมงานวิทยานิพนธ์  จากกรรมการหลายท่าน บางหลักสูตรมี 3 ท่าน บางหลักสูตร มีกรรมการวิทยานิพนธ์ มากถึง 5 ท่าน ทำให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับความคาดหวังดังกล่าว

นักศึกษา ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์  หรือกำลังหาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ควรสำรวจรายชื่อหัวข้อ  ที่ตรงกับความสนใจ และอยู่ในความสามารถ หรือ ศักยภาพของตัวเอง  ซึ่งสามารถสรุป หลักการ 3 ประเด็น คือ

(1) พื้นฐานความรู้เราเพียงพอหรือไม่ในหัวข้อนั้น ๆ  เช่น หากทำการส่งผ่านความผันผวนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ จากกระดานหลักทรัพย์ต่างประเทศมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐมิติด้านใดบ้าง  ทำความเข้าใจได้หรือไม่

(2)   สามารถรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในตัวแปรที่ทำการศึกษาได้ทันเวลาหรือไม่  หากข้อมูลหรือตัวแปร  มีจำนวนมาก จะต้องวางแผนการทำงานหรือคำนวณเวลาให้ดี  เพราะมีนักวิจัยจำนวนมาก ที่ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด  เนื่องจากเสียเวลาไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยเฉพาะข้อมุลอนุกรมเวลา

(3)  โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อพิจารณาประเด็นพื้นฐานความรู้แล้ว  ระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  สิ่งที่นักศึกษาต้องพิจารณาด้วยคือความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ที่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมุลอนุกรมเวลา เช่น EVIEW หรือ STATA  สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้หรือไม่  ใช้งานได้ในระดับใด เพราะแบบจำลองที่ใช้จะมีตั้งแต่แบบจำลองพื้นฐานจนถึงแบบจำลองที่มีความซับซ้อน  ต้องมีพื้นเศรษฐมิติที่ดีพอสมควร

ขอบคุณ  Thank you  for

1.Writing Tips for Economics Research

2. worldbank 

3.Economics explained: why you should study it and your career prospects

4. Why is it important to study economics?

TAG : เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, การทำวิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์, วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์, วิทยานิพนธ์สาขาเศรษฐศาสตร์, รับทำวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์,  การทำวิทยานิพนธ์  เศรษฐศาสตร์,  ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เศรษฐศาสตร์,  คู่มือวิทยานิพนธ์  เศรษฐศาสตร์,  งานวิจัย เศรษฐศาสตร์, การทำวิจัย เศรษฐศาสตร์, Thesis  Economics, Economic  Research, Economics Dissertation

อ้างอิง :

  1. หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

 การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์
การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์