หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย

หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย  หัวข้อวิจัยกฎหมาย

ตัวอย่าง หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย  หัวข้อวิจัยกฎหมาย ระดับปริญญาเอก

หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย หัวข้อวิจัยกฎหมาย จำแนกตามหมวด

หมวดกฎหมายมหาชน

1. ปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
2. กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
4. กฎต้นแบบเพื่อการจัดตั้งสหภาพตำรวจ
5. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวิธีพิจารณาคดีสิทธิมนุษยชน
6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
7. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการพัฒนาอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
9. กฎหมายต้นแบบเพื่อการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
10. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน
11. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดตั้งศาลศุลกากรและวิธีพิจารณาคดีศุลกากร
12. หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
13. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
14. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางปกครองของคณะรัฐมนตรี
15. การใช้หลักนิติธรรมกับอำนาจทางรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี
16. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้นแบบว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
17. การพัฒนากฎหมายเพื่อนำหลักธรรมาภิบาลปรับใช้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หมวดกฎหมายท้องถิ่น
1. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งตำรวจท้องถิ่น
2. การพัฒนากฎหมายสำหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
3. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการจัดการขยะและน้ำเสียในท้องถิ่นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล
4. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการส่งเสริมชุมชนในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน
5. ประมวลเทศบัญญัติต้นแบบเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมูลฝอย น้ำเสีย และตลาด
6. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
7. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
8. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการจัดการขยะและน้ำเสียในท้องถิ่นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล
9. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น
10. กฎต้นแบบว่าด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
11. ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบังคับใช้เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

หมวดกฎหมายอาญา
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
2. การพัฒนากฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
4. การจัดทำกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
5. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีก่อการร้าย
6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยทนายความสาธารณะเพื่อการคุ้มครองสิทธิ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมคดีอาญา
7. กฎหมายต้นแบบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน
8. กฎหมายต้นแบบเพื่อการจัดตั้งองค์กรรับรองพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
9. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดมูลฐานในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการลดผลกระทบจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
10. การพัฒนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรมสงฆ์ไทย
11. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาทหาร

หมวดกฎหมายธุรกิจ
1. กฎหมายรองรับการนำลิขสิทธิ์สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในทางธุรกิจ
2. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการประกอบธุรกิจดำน้ำ

หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
1. กรอบกฎหมายว่าด้วยสิทธิแม่ธรณีหรือสิทธิของธรรมชาติ
2. การจัดทำกฎหมายวิธีพิจารณาสิ่งแวดล้อมแบบกลุ่มต้นแบบ
3. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแม่น้ำ
4. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการพื้นที่กันชนเพื่อพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่า
5. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมวดกฎหมายสังคม
1. กรอบกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLMVT
2. กฎหมายต้นแบบในการรับรองและคุ้มครองสิทธิการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
3. กฎหมายต้นแบบเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ
4. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
5. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
6. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยธนาคารเวลาจากการสะสมเวลาเพื่อทำคุณประโยชน์แก่สังคมของผู้สูงอายุ                                                        7. การพัฒนากฎหมายเพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
8. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยรูปแบบการเกณฑ์ทหาร
9. กฎหมายต้นแบบว่าด้วยสิทธิทางกฎหมายของผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต
10. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจัดการเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ
11. การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก
12. กฎหมายต้นแบบเพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นตำรวจเทศกิจกรุงเทพมหานคร

 รับทำวิจัยกฎหมาย

ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยกฎหมาย หัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่แล้ว

 1. มุมมองและข้อสังเกต เกี่ยวกับการให้สัตยาบัน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ของประเทศไทยว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม  http://www.lawjournal.ru.ac.th/journals/viewIndex/22
 2. ปัญหาทางกฎหมาย ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 3. มาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจสอบการมีคำสั่งไม่รับเรื่อง และมติข้อกล่าวหาไม่มีมูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 4. การบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับการกำหนดการเผื่อตายเป็นการทำพินัยกรรมหรือไม่ https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 5. มาตรการกฎหมาย ในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณี ผู้ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์  https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 6. ปัญหาทางกฎหมาย การขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำเป็นต้องผูกขาดโดยเอกชน หรือบุคคลเพียงหนึ่งเดียว  https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 7. ปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับ การบังคับชำระหนี้ จากหุ้นไร้ใบหุ้น ซึ่งนำมาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์ https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 8. ปัญหา ทางกฎหมาย ในสัญญารับทุน การศึกษาของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานของรัฐ https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 9. ปัญญหา การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2560) กรณีศึกษา การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html
 10. ปัญหากฎหมาย ในการคุ้มครอง ความรับผิดของแพทย์จากการให้บริการสาธารณสุข  https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

 

 

 

 

อ้างอิง :

 1. เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย
 2. การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์กฎหมาย
 3. หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 4. รายชื่อ วิทยานิพนธ์ กฎหมาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต