หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป

เทคนิค วิทยานิพนธ์การจัดการทั่วไป หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป

การจัดการ (Management) หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (ที่เรียกว่า ผู้บริหาร) เข้ามาทำหน้าที่ประสานให้การทำงานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างทำซึ่งไม่อาจประสบผลสารวจจากการแยกกัน ทำให้สามารถบรรลุผลได้ด้วยดี ซึ่งความสำคัญของการจัดการ จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี  ดังนั้น หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป หรือ วิจัย วิทยานิพนธ์ สาขา การจัดการจึงเกี่ยวข้องกับตัวแปรเหล่านี้

ตัวอย่าง เช่น มีการวางแผนและตัดสินใจโดยผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างใช้ดุลพินิจ ซึ่งการจัดการเป็นเทคนิคที่สมาชิกในองค์กรเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยมีขอบเขตการำางานที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะต้องแสวงหา วิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน ให้องค์กรเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการจะมีความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและกระบวนการ ทางการจัดการ ถ้าหากเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการละเลยหรือไม่สนใจ ปล่อยให้ทุกอย่างดำเนิน ไปตามมีตามเกิด หรือตามความเคยชิน จะทำให้ประสิทธิภาพงานตกต่่ำ ดังนั้น การปรับกิจกรรมให้ ตามทันกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทันต่อเทคโนโลยี มีความสมดุล และเกิดผลสำเร็จ

รับทำวิจัย การจัดการ หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป
รับทำวิจัย การจัดการ หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป

 

ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการจัดการ การจัดการทั่วไป วิทยานิพนธ์ การจัดการ สุดปัง ใช้เป็นแนวทางการทำวิจัยการจัดการ ได้เลย

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้

 การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

 การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์

 การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

 การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส

 การจัดทำคู่มือการบันทึกไฟของการไฟฟ้านครหลวง

 ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสินค้า (น็อต) ของ บริษัท เจ.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด (J.S. Steel Products)

 ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

 การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสินค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์

 การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของ บริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

 การจัด File รูปภาพของบริษัท นิมเบิล ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

 การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด

 การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบัญชีของธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู

10 ตัวอย่าง หัวข้อวิจัย ระดับ ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก การจัดการ การจัดการทั่วไป

 1. ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ในประเทศไทย An Efficient Management Model of Paper Packaging Industry in Thailand
 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยการปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสำหรับนักศึกษาครู
 3. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ระบบออนไลน์ของ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในภาคตะวันออก ประเทศไทย
 4. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเมืองรองบนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก STRATEGIES TOURISM SUPPLY CHAIN COOPERATION IN SECONDARY CITIES ON THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR
 5. การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมโซ่อุปทานสำหรับการดำเนินงานและการปรับตัวของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในยุคดิสรัปชั่น DEVELOPING SUPPLY CHAIN INNOVATION MODEL FOR OPERATION AND ADAPTATION OF LOGISTICS SERVICE PROVIDERS IN THE DISRUPTIVE ERA
 6. กลยุทธ์การจัดการโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ก่อนการส่งออกข้าวสู่ตลาดต่างประเทศ : กรณีขนส่งทางทะเล STRATEGIES OF LOGISTICS COST MANAGEMENT BEFORE RICE EXPORTS TO THE INTERNATIONAL MARKETING: A CASE OF SEA TRANSPORTATION
 7. รูปแบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของสุขภาพในการขนส่งสินค้าของธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่  THE OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY MODEL OF LOGISTICS BUSINESSES FOR HANDLING WITH EMERGING DISEASES
 8. รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แผนไทย SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL OF THAI TRADITIONAL MEDICAL TOURISM
 9. การพัฒนาตัวแบบเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำที่มีต่อโซ่คุณค่าทางสังคมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ของประเทศไทย  DEVELOPING A CAUSAL MODEL OF LEADERSHIP TOWARDS THE SOCIAL VALUE CHAIN THAT AFFECTS THE SUSTAINABILITY OF THE PRIMARY INDUSTRIES AND MINES OF THAILAND
 10. ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสัมพันธ์ของพันธมิตรและโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อการจัดการสมรรถนะของโซ่อุปทานและระดับวุฒิภาวะการบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิเครื่องปรับอากาศ CAUSAL FACTORS OF THE PARTNER RELATIONSHIP AND SUPPLY CHAIN AFFECTING SUPPLY CHAIN PERFORMANCE AND CUSTOMER SERVICE MATURITY LEVEL IN AIR CONDITIONER MANUFACTURING INDUSTRY
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษางานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ครบวงจร

รับทำวิจัย ด่วน  รับทำปริญญาเอก สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  วางแผนการเรียน การทำรายงาน  ฯลฯ   รับทำรายงาน รับทำรายงานด่วน  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์,วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์, ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน

รับทำวิจัย ด่วน ด้านการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน   รับทำวิจัย  บริหารการศึกษา  รับทำวิจัย, บริหารธุรกิจ MBA  รับทำวิจัยตลาด  Market  Research  รับทำวิจัยการเงิน FINANCE  RESEARCH, วิจัยการจัดการ, วิจัยเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน,  วิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business Management , International Trade Economics , Business Economics  รับทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์กฎหมาย  รับทำภาคนิพนธ์ Term Paper  รับทำวิจัยตลาด  รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด

 

 

 

หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป รับทำวิจัย
หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป รับทำวิจัย

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย