หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์

หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์

การเรียนเศรษฐศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หรือ มหาบัณฑิต ต้องผ่านกระบวนการของการทำวิจัย   กล่าวกันว่า งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ยากที่สุดของการทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์ (Social Science)  การทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ ต้องอาศัยทั้งพื้นฐาน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์  ทั้งความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์จุลภาค  Micro  Economics , เศรษฐศาสตร์มหภาค  Macro Economics จึงจะสามารถกำหนด หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ ที่ถูกต้องได้

เนื้อหาที่ประกอบ การทำวิทยานิพนธ์ และ วิจัยเศรษฐศาสตร์  เช่น  นโยบายสาธารณะ  ทฤษฎีตลาดทุน  ทฤษฎีตลาดเงิน  ความเสี่ยง และ อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์ Risk and Return STOCK  ตราสารทุน  ตราสารหนี้เอกชน  พันธบัตรรัฐบาล  ความผันผวน  Volatility  การส่งผ่านความผันผวน  Volatility  Transmission  การบริโภคข้ามเวลา  การวิเคราะห์ ผลกระทบภายนอก  Externality Analysis

รวมถึงเนื้อหาแนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการเงินองค์กร  Corporate  Finance  การเงินธุรกิจ  Business  Finance  การวิเคราะห์งบการเงิน  Financial  Report  Analysis  ต้นทุนการผลิตระยะสั้น  ต้นทุนการผลิตระยะยาว  ทฤษฎีอุปสงค์  Demand  Theory  ทฤษฎีอุปทาน  Supply  Theory  อรรถประโยชน์  Utility  ความยืดหยุ่นของสินค้า และ บริการ  Elasticity

ตลอดจน หลักเศรษฐมิติตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับสูง  และโปรแกรมวิเคราะห์ที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมEVIEW และ STATA  รวมถึงโปรแกรม LINDEP ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ดีมากเช่นกัน

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ 

 1. การศึกษามูลค่าความเต็มใจจะจ่าย (Willingness to pay) สำหรับการอนุรักษ์ ป่าชายเลน ในจังหวัดชุมพร
 2. การวิเคราะห์อุปสงค์ประกันสุขภาพ ของผู้ทำประกันประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 4. การส่งผ่านความผันผวน ( transmission of volatility ) ของดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในตลาดสำคัญของเอเชีย มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
 5. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Organization Performance) ของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่าง ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ1 และ ผู้ครองตลาดอันดับ 2
 6. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost – Benefit Analysis) ของโครงการก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน บนพื้นที่คอมมูนิตี้มอล (Community Mall) แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี
 7. การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออก และ ความสามารถโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกยางพาราของประเทศไทย
 8. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวอแรนท์ (Warrant) ที่มีต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Stock) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปรียบเทียบ ระหว่างก่อนเกิดวิกฤติการณ์โควิด – 19 และ หลังการแพร่ระบาด โควิด – 19
 9. การวิเคราะห์อุปสงค์คอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
 10. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อทดแทนพลังงานที่ใช้ในโรงงานแปรรูปนมวัว ของเกษตรกรในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในปี พ.ศ.2565

กันยายน 6 2022ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับพัฒนาการเด็ก อายุ 3-5 ปี ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 (MFE 2564)
กันยายน 6 2022การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อการให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับกรณีศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานครฯและพัทยา (MBE,2564)
กันยายน 6 2022ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (MBE,2564)
กันยายน 2 2022ความสัมพันธ์ของส่วนผสมการตลาดและการตลาดดิจิทัลต่อพฤติกรรม การซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ (MBE,2564)
กันยายน 1 2022ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของคน Generation XและY ในเขตกรุงเทพมหานคร (MBE, 2564)
กันยายน 1 2022การประเมินความคุ้มค่าโครงการพัฒนาพื้นที่ ท่าเรือคลองเตย (MBE,2564)
กันยายน 1 2022การศึกษาแนวโน้มตลาดหุ้นจีนจากการใช้นโยบาย Common Prosperity (MBE,2564)
กันยายน 1 2022การประเมินมูลค่าเชิงบูรณาการของชายหาดจอมเทียน (MBE,2564)
กันยายน 1 2022การตัดสินใจลงทุนในรูปของคริปโทเคอร์เรนซีของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล MBE2564
สิงหาคม 11 2022แนวโน้มการทำธุรกิจร้านกาแฟหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
สิงหาคม 11 2022ค่าจ้างแรงงานของประเภทธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
สิงหาคม 11 2022ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดและผลไม้แห้งผ่านช่องออนไลน์ Thailandpostmart.com
หัวข้อวิจัยเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในปี พ.ศ.2565
สิงหาคม 11 2022การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบมือหนึ่งและมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธี Hedonic Price
สิงหาคม 11 2022การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สิงหาคม 11 2022ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควมต้องการมีบุตรของสตรีในประเทศไทย
สิงหาคม 11 2022ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
กรกฎาคม 18 2022โครงสร้างตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม การส่งออกแป้งมันสำปะหลังแปรรูปของไทยสู่ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเกิดปัญหาโควิด19 (MBE,2563)
กรกฎาคม 18 2022ปัจจัยการกำหนดราคาศัลยกรรมหน้าอกเพื่อความงาม (MBE,2563)
กรกฎาคม 18 2022การพยากรณ์ราคาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกPolyethylene Terephthalate (PET) โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (MBE,2563)
พฤษภาคม 14 2021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Contactless Payment ของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุครบกาหนดของหุ้นกู้ระยะยาว (MFE.2563)
พฤษภาคม 14 2021การจัดสรรการลงทุนเพื่อวัยเกษียณด้วยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนเกษียณ โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของรายได้ตามแนวคิดเงินสี่ด้าน (MFE,2563)
พฤษภาคม 14 2021การศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้กรณีศึกษา : หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยกับตัวแปรมหภาค พิจารณาในสินเชื่อการอุปโภคบริโภค โดยใช้การพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยวิธี Vector Autoregressive Model (MFE,2563)
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

อ้างอิง :

 1. หัวข้อวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์
 2. วิจัยการเงิน
 3. เทคนิคการทำวิจัย