หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ

หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ. ที่น่าสนใจ

การคิด หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อวิจัยรปศ.  ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจว่า รัฐประศาสนศาสตร์ คือ ศาสตร์หรือสาขาวิชาหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ และ การบริหารรัฐกิจ คือ กิจกรรมบริการสาธารณะ หรือกระบวนการ บริหารราชการองค์การภาครัฐ

กล่าวได้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้และ ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหากำไร

ดังนั้น  หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ จึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

➢นักบริหารและภาวะผู้นำ
➢การบริหารการคลัง การงบประมาณ
➢การบริหารการพัฒนา
➢การเมืองและการบริหาร
➢การบริหารและการวางแผนโครงการ
➢การบริหารแรงงาน
➢การบริหารงานตำรวจ
➢การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน
➢การบริหารสาธารณะสุข

10 ไอเดีย การเลือก หัวข้อวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 1. ความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสวัสดิการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
 2. การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง
 3. ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19
 4. ประสิทธิผลของการบริหารนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนจน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 5. รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การยอมรับเทคโนโลยี และผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง
 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 7. แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ของผู้ประกอบการห้องเย็นและแพปลา ในจังหวัดสมุทรสาคร
 8. ประสิทธิผลการนำนโยบายการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร
 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดสมุทรชลบุรี
 10. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการงานด้านการต่อทะเบียนใบขับขี่ พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
รับทำวิจัยรปศ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
การทำวิจัยรปศ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

ตัวอย่าง 10 หัวข้อวิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์

1กลยุทธ์การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษามูลนิธิศุนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก = Management strategy of non-profit organizations for children and youth development : A case study of the center for the protection of Children’s Rights Foundation / ชัยภัทร เกษมณี / 2549 /Full Text
2กลยุทธ์และความสำเร็จในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก = Strategy and success in knowledge management for organization development: a case study of Ban Tak Hospital, Tak Province / ไกรวุฒิ ใจคำปัน / 2549 /Full Text
3การจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Solid waste management in Tambon Bankad Municipality Area, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ชูชีพ ศิริ / 2549 /Full Text
4การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ = Provision of social welfare services for the elderly of Tambon Administrative Organizations in Chiang Mai Province / วรพงษ์ บุญเคลือบ / 2549 /Full Text
5การเตรียมความพร้อมในการนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบังคับใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Readiness in enforcing the (draft) land property taxation act in Mae Sa Riang sub-district administrative organization, Mae Hong Son province / นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ / 2549 /Full Text
ตัวอย่าง วิทยานิพนธ์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ)
6การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือไปปฏิบัติในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Implementation of unskilled freign labour policy in Fang District, Chiang Mai Province / ธีรดา พุ่มชะบา / 2549 /Full Text
7การนำพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Enforcement of B.E.2535 non-smokers health protection act in the Chiang Mai Municipality / สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล / 2549 /Full Text
8การบริหารจัดการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1-10 จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of the B.E.2548 general election of the election commission: A Case study of constituencies 1 – 10, Chiang Mai Province / ณัฐชไม เงินปาน / 2549 /Full Text
9การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ = The Treatment of children and youth in remand home, Chiang Mai Juvenile Observation and Protection Center / ชาลี ติยายน / 2549 /Full Text
10การปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Compliance with labor safety protection practices of small and medium enterprises in Chiang Mai province / ณัฐศาสตร์ โสภา / 2549 /Full Text
 1. การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
 2. ระเบียบวิธีวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 3. เทคนิคการทำวิจัย