10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา

หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา การทำวิจัยศึกษาศาสตร์ วิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขาครุศาสตร์

แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ และ ครุศาสตร์

บทความนี้นำเสนอ แนวคิดพื้นฐาน เทคนิควิธีการทำวิจัย ที่ผู้อ่านจะสามารถเลือก หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถผ่านการอนุมัติ นำไปสู่การเสนอโคร่างร่างวิจัยทางบริหารการศึกษา และ การทำวิจัยบริหารการศึกษา จนสำเร็จสอบปิดเล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดพื้นฐาน การวิจัยบริหารการศึกษา การทำวิจัยด้านการศึกษา ครุศาสตร์

งานวิจัยการบริหารการศึกษา    วิจัยด้านการศึกษา วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดและยาวนานที่สุดแขนงหนึ่ง     เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิดทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ทั้งนี้ การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา วิจัยสาขาการศึกษา วิจัยครุศาสตร์ มักจะใช้ “การวิจัย” เป็นแนวทางในการศึกษาและแสวงหาความรู้นอกจากนัÊนยังมีนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบของปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระไว้มากมาย เพื่อให้การวิจัยในทางการบริหารการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรจะได้มีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  สำหรับเป็นแนวทางของการวิจัยสำหรับผู้สนใจ  การทำวิจัยด้านบริหารการศึกษา และผู้สนใจต่อไป

10 ไอเดีย การเลือก หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา วิจัยสายการศึกษา วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์

หัวข้อวิจัยต่อไปนี้ เป็นการรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก สามารถโหลดได้โดยอิสระ นักวิจัย หรือ นักศึกษาสายบริหารการศึกษา นักวิจัยที่กำลังทำ วิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ สามารถใช้เนื้อหาเหล่านี้สำหรับเป็นแนวทางในการทำวิจัย การเรียบเรียงเนื้อหา และการกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย สายการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  1. การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง 
  2. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
  3. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
  4. ความฉลาดทางอารมณ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  5. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 2 
  6. การสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 
  7. การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
  8. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
  9. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
  10. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (Administration of the student assistant system using information technology affecting student risk behaviors in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)

 

หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา
หัวข้อวิจัยบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา
การบริหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การ ที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ในที่นี้ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ดังนี้
1. ความหมายของการบริหาร และการบริหารการศึกษา
คว่า “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกว้างๆ เช่น การบริหารราชการ อีกคำหนึ่งคือ “การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้คำว่าการบริหารมีนักวิชาการทางการบริหาร หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Simon A. Herbert (1950) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่2 คนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าร่วมกัน
Bamard Chester (1962) การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
Sergiovanni (1992) การบริหาร คือ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติพฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ทีอาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมาย ของสังคมที่ตนดำนินชีวิตอยู่
สมศักดิ์คงเที่ยง (2542) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนด โดยใช้กระบวนอย่างมีระบบ และให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม
พะยอม วงศ์สารศรี(2544) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลป์และกลยุทธ์ดำเนินการ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สามารถดำรงตนอยู่ในองค์กรของสังคมได้อย่างมีความสุข
ชาญชัยอาจินสมาจาร (2545)กล่าวว่าการบริหารการศึกษาเป็นการใช้อิทธิพล(Influencing) ต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งคือ นักเรียน เพื่อให้มีความเจริญงอกงาม บรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดโดยการใช้กลุ่ม คนกลุ่มที่สอง ได้แก่ครูในฐานะตัวแทน (Agent) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
วิโรจน์สารรัตนะ (2546) กล่าวถึง การบริหารว่าเป็นกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัยหลักการในการบริหารอย่างน้อย4 ประการคือการวางแผน การจัดองค์การ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์