หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ

แนวคิดพื้นฐาน หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ     

หากพูดถึงงานวิจัยทางการเงิน หรือ หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ คนทั่วไปย่อมนึกถึงงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริง  เช่น  หากเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  ย่อมอยากอ่าน งานวิจัยทางการเงิน ที่อ่านแล้วทำให้ทราบแนวทางหรือกลยุทธ์การลงทุน  ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูง หรือผลตอบแทนเท่ากันแต่ความเสี่ยงต่ำกว่า  หรือหากเป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจ  อาจอยากอ่าน  งานวิจัยทางการเงิน ที่ทำให้ทราบว่าควรบริหารองค์กรในด้านการเงิน หรือบริหารการเงินอย่างไร  การถือครองเงินสด  การบริหารสินทรัพย์  การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น

หัวข้อวิจัยการเงิน
หัวข้อวิจัยการเงิน

หัวข้อวิจัยการเงินและวิทยานิพนธ์การเงิน ที่น่าสนใจ พิจารณาจากอะไร?

การกำหนดชื่อเรื่อง ของงานวิจัยการเงิน  บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  วิทยาศาสตร์การเงิน  วิศวกรรมการเงิน  มีความยากง่ายต่างกันในเรื่องของเทคนิคการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติ  แต่พื้นฐานความรู้ทางการเงิน ไม่แตกต่างกันมากนัก  เพราะเนื้อหาที่เรียนมีโครงสร้างคล้ายกัน  แต่สาขาวิทยาศาสตร์การเงิน และวิศวกรรมการเงิน จะมีรายวิชาที่เพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐมิติ หรือ Econometrics ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึง ระดับกลาง

หรือบางหลักสูตร  สามารถใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติที่ซับซ้อนมากๆ  เช่น ตระกูล GARCH ทั้งหมด  ไปจนถึง การวิเคราะห์หรือทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว  Cointegration และการทดสอบ การปรับตัวระยะสั้น หรือ  Error  Correction  Model  ตัวย่อที่นักวิจัยมักจะพบเห็นได้บ่อยคือ  ECM  ซึ่งบางงานจะทำการทดสอบ ต่อเนื่องไปจนถึง Casually Test  เพื่อดูความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกันของตัวแปรที่ทำการศึกษา

10 ไอเดียการเลือก ชื่อเรื่องวิจัยการเงิน  

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 2564
 2. การศึกษาการส่งผ่านความผันผวน (Volatility Transmission) ของตลาดหลักทรัพย์ ที่สำคัญในตลาดโลกมายัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 3. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตราสารอนุพันธ์ (Warrant) ที่ออกจำหน่าย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2560 – 2565
 4. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบ กับ หมวดธุรกิจโรงแรมและที่พัก
 5. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งหนึ่ง โดยใช้แบบจำลอง CAMEL 
 6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของตัวแบบ ARMA  ARIMA  GARCH(1,1) EGARCH และ  BIVARIATE-GARCH  ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม SET 100
 7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านการเงินของประชาชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – 2022
 8. การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ของกลุ่มคนวัยทำงาน อายุระหว่าง 25-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
 9. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) และ การปรับตัวระยะสั้น (Error Coreection Model  : ECM) ของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50
 10. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ คุณภาพของกำไร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI

เครื่องมือที่สำคัญ และ ถือได้ว่ามีความจำเป็น ควบคู่ไปกับพื้นฐานความรู้ทางการเงิน  คือ  ทักษะการใช้โปรแกรม  การวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเกือบทั้งหมด  เป็นข้อมูลทุติยภูมิ  Secondary  Data  แบบ อนุกรมเวลา หรือ Time  Series  Data  ซึ่งมีทั้งประเภท รายปี annual  รายไตรมาส  quarterly  รายเดือน  monthly หรือแม้กระทั่งข้อมูลรายวัน  daily

ข้อมูลเหล่านี้มักเป็นข้อมูลที่ปรากฎในตลาดการเงินและตลาดทุน  เช่น  ราคาหลักทรัพย์  ดัชนีราคาหลักทรัพย์  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  ความเสี่ยง  อัตราผลตอบแทน  ความผันผวน  ราคาปิด  ราคาเปิด  ประมาณซื้อขาย  การซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน  นักลงทุนต่างประเทศ  นักลงทุนรายย่อย  เป็นต้น

รวมไปถึง ข้อมูลที่มักถูกนำมาใช้เป็นตัวแปร หรือ ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของราคาหลักทรัพย์  นั่นคือ ปัจจัยเศรษฐกิจ หรือ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค  Macro  Economic  Variable  ที่สำคัญๆ  ประกอบด้วย  อัตราดอกเบี้ย  อัตราแลกเปลี่ยน  อัตราเงินเฟ้อ  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิต  ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องต้น หรือ GDP  เป็นต้น

หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ
หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ

กลับมาที่  หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ  ย่อมหนีไม่พ้น  หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “โควิด-19”  ซึ่งสามารถนำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบหรือการส่งผ่านความผันผวน  อันเกิดจากผลกระทบของ “โควิด-19” ได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถพิจารณาข้อมูลที่เป็นปัจจัยหลัก เปรียบเทียบก่อนเกิดการแพร่ระบาด หรือในช่วงระบาดไปแล้วได้  แต่การนำปัจจัยด้าน “สงคราม ยูเครน-รัสเซีย”  อาจจะยังต้องรอให้สถานการณ์มีความแน่นอนมากกว่านี้  ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ขึ้นไป

ตัวอย่าง การทำวิทยานิพนธ์การเงิน ในต่างประเทศ และที่เกี่ยวกับโควิด-19

 1. An Empirical Analysis of Nordic Publicly Listed Firms in the COVID-19 Stock Market

 2. The role of risk in investment behaviour and the manifestation of behavioural biases by individual investors.

 3. การวิเคราะห์ ESG-investmentsในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดโควิด19

 4. การวิเคราะห์ ความเสียง และอัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงสถานการณ์  การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ด้วยแบบจำลอง CAPM 

 5.  การวิเคราะห์ผลกระทบ ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Event Study กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม   

ชื่อเรื่องวิจัย หรือ หัวข้อวิจัย ทางด้านการเงินเหล่านี้  ถือได้ว่า เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  นอกจากจะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19  แล้ว  ยังมีการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติ ที่น่าสนใจ  สามารถประยุกต์ใช้กับบริบทในประเทศไทย หรือแม้แต่การเปลี่ยนการกำหนดตัวแปร  เช่น แบ่งการวิเคราะห์ช่วงเวลา เป็นช่วงก่อนเกิดและหลังเกิด  โดยให้เส้นแบ่งเป็นตัวแปรหุ่น หรือ  Dummy  Variable  แทนที่การวิเคราะห์แบบช่วงเวลาเดียว

สำหรับหัวข้อวิจัยการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน ที่น่าสนใจอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์ ในต่างประเทศ มีตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง  วิจัยด้านการเงิน ที่เกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน

 1. How to Make Venture Capital Accessible for Black Founders: An Entrepreneur’s Dilemma (Kevin D. Johnson)

 2. What If Closing the Wage Gap Means Everyone Earns Less? (Avery Forman)

 3. Bankruptcy Spells Death for Too Many Businesses (by Rachel Layne)

 4. Keep or Cut Workers? How Companies Reacted to the COVID-19 Crisis (Lane Lambert)

 5. Cruising in Crisis: How Carnival Is Riding Out the COVID-19 Storm (Michael Blanding)

 6. Running a Consumer Fintech Startup within Goldman Sachs (Rory M. McDonald)

 7. Fencing Off Silicon Valley: Cross-Border Venture Capital and Technology Spillovers (Ufuk Akcigit, Sina T. Ates, Josh Lerner, Richard Townsend, and Yulia Zhestkova)

อย่างไรก็ตาม  เรามักให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจ และขอคำปรึกษาเสมอๆ ว่าการเลือกหัวข้อวิจัยนั้น นอกจากจะต้องทันสมัย  น่าสนใจ  น่าอ่าน ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายแล้ว  ผู้ทำวิจัย จะต้องสำรวจความพร้อม หรือ ศักยภาพของตัวผู้ทำวิจัยเอง ว่ามีความสามารถที่จะทำหัวข้อวิจัยด้วยคำหลัก หรือ keyword เหล่านั้นหรือไม่  เพียงไร

ยกตัวอย่าง เช่น คำว่า event  study  ซึ่งเมื่ออ่านแล้วรู้สึกสนใจ  เพราะไม่เคยได้ยินหรือเรียนรู้มาก่อน ว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้  ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  หรือ แบบจำลอง ที่ยังถือได้ว่าน่าสนใจ และมีความทันสมัย เช่น GARCH, GARCH(1,1), EGARCH ซึ่งในตระกูลนี้มีการแตกแยกย่อยออกไปอีก

หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ การทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยการเงิน
หัวข้อวิจัยการเงินที่น่าสนใจ การทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยการเงิน
จากชื่อหัวข้องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ใน Financial หรือ Business School เราจะเห็นข้อแตกต่างที่สำคัญกับวิจัยการเงินหรือวิทยานิพนธ์การเงินทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจ  วิศวกรรมการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การเงินในเมืองไทย คือ “ชื่อเรื่อง” งานวิจัยการเงินต่างประเทศจะไม่ใช้ Format ที่ค่อนข้างเก่าและตายตัวแบบบ้านเรา  ที่มักจะขึ้นต้นด้วย “การศึกษา” หรือ “The Study of…” และผูกความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไว้อย่างชัดเจน  ระยะหลังงานวิจัยต่างประเทศมักจะเขียนชื่อวิจัยในลักษณะของการตั้งคำถาม,เป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคปฏิเสธมากกว่าแนวคิดการตั้งชื่อวิจัยแบบบ้านเราที่ใช้อยู่

5เทคนิคก่อนทำวิจัยการเงิน

 1. ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้แต่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ   งานวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยเนื้อหาความรู้ประกอบที่สำคัญมากกว่า ความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์  บางคนอาจจะสามารถอบรมเพื่อทำความเข้าใจการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมเศรษฐมิติได้ เช่น EViews หรือ Lindep เพราะเป็นโปรแกรมที่ถ้าหากมีพื้นฐานการวิเคราะห์จากโปรแกรมอื่นๆ เช่น STATA หรือ SPSS การทำความเข้าใจการใช้คำสั่งของ EViews จึงไม่ยากเกินไป  หากแต่ความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์อย่างเดียว  แม้จะสามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้แล้ว  หากไม่มีความรู้เศรษฐมิติที่ลึกซึ้่ง  ไม่มีความรู้พื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญอย่างอื่น เช่น ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเชิงลึก  นโยบายเศรษฐกิจ มหภาค  นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบ ภายใน และ ภายนอก การวิเคราะห์ทฤษฎีด้านตลาดทุนและการเงินธุรกิจ  จะทำให้ไม่สามารถเขียนผลการศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น  บางงานเขียนออกมาในลักษณะการตลาด หรือ การจัดการมากเกินไป ทำให้ถูกวิจารณ์งานในเชิงลบจนต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด 
 2. ความรู้พื้นฐานแน่นแต่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ไม่ได้ เหตุผลข้อสองนี้ ตรงกันข้ามกับเหตุผลข้อแรก  กล่าวคือ แม้ว่าจะมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอตาม ที่กล่าวไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง  แต่หากนักวิจัยไม่สามารถใช้ โปรแกรมวิเคราะห์เศรษฐมิติ ที่มีความซับซ้อนของแบบจำลอง มากกว่าแบบจำลองทางสถิติทั่วไป  แม้ว่าจะมีพื้นฐานความรู้เพียงพอ  แต่ไม่สามารถใช้คำสั่งหรือ เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจ การเขียน และ การใช้คำสั่งโปรแกรมวิเคราะห์เช่น EViews STATA หรือ LINDEP ก็ไม่สามารถทำงาน ให้สำเร็จได้เช่นกัน
 3. ขาดความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยด้านการเงินและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ การเงิน และ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) แบบอนุกรมเวลา(Time Series Data) ทั้งรายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน  ซึ่งข้อมูลทางการเงิน ส่วนใหญ่  ต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังไปมากกว่า 1 ปี หรือ 3 ปี จำเป็นต้องใช้ “ฐานข้อมูล” ที่มีการเก็บรวบรวมไว้โดยเฉพาะ และต้องมีการสมัครสมาชิก แบบเสียเงิน หรือ เป็นสมาชิก ซึ่งหาก นักวิจัย ไม่ได้ทำวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้บ่อยๆ จะไม่คุ้มค่ากับการเสียเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้  โดยมากอาจจะใช้ฐานข้อมูลที่สามารถโหลดได้ฟรี หรือค้นใน Google ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและไม่สามารถค้นย้อนหลังได้มากนัก
 4. ขาดความรู้เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงิน งานวิจัยด้านการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์การเงิน ที่มีสัดส่วนงานวิจัยจำนวนมาก วิเคราะห์ผลกระทบจากข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งนอกจากจะทราบว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหน  ยังต้องรู้และเข้าใจ ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ว่ามีผลกระทบ หรือ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไร  โดยมาก มักจะเชื่อมโยง อัตราส่วนทางการเงิน  กับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ดัชนีราคา  ราคาหลักทรัพย์,อัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยง ของหลักทรัพย์หรือกิจการนั้นๆ    ซึ่งงบการเงินบางฉบับไม่ได้มีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินไว้ทั้งหมดหรือจำแนกให้เห็น ตามรายละเอียดของ ตัวแปร แต่ละตัวแปรที่ต้องการ ผู้วิจัยต้องมีความแม่นยำเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งบดุล  งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หรือแม้แต่งบแสดงส่วนของเจ้าของ  เพื่อดึงตัวเลขที่ถูกต้องเหล่านี้มาใช้  โดยไม่ทำให้ผลการศึกษาผิดเพียนไปจากความเป็นจริงเพราะมีการนำเข้าตัวเลขที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
 5. ขาดความเพียรพยายามและทีมงานที่เพียงพอ  จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่างานวิจัยการเงิน การทำวิทยานิพนธ์ หรือ การทำดุษฎีนิพนธ์ทางการเงินหรือเศรษฐศาสตร์  โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นงานวิจัยที่ต้องอาศัย องค์ประกอบสำคัญหลายประการ  หากบุคคลหรือทีมที่รับงานไม่มีความสามารถพอ ขาดคนช่วยเหลือ  ขาดทีมงาน ทำแบบลุยเดี่ยว  ไม่มีทางทำงานเหล่านี้ ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดได้เลย  เพราะโดยทั่วไปงานวิจัยเหล่านี้มักจะมีการเข้ามาติดต่อปรึกษา เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไประยะหนึ่งแล้ว  ไม่ได้ถูกเข้ามาปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการทำวิจัย  เพราะฉะนั้น  การทำงานในแต่ละชั่วโมงมีคุณค่ามาก ไม่สามารถทิ้งเวลาไปได้  จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน  บริหารธุรกิจการเงิน

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยการเงินในระดับปริญญาเอก บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา รับวิเคราะห์ข้อมูลEVIEW รับสอน การวิเคราะห์EVIEW  รับทำวิจัยการเงิน  จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์

ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เพื่อปรึกษาการแก้ไขงานจำนวนมาก เป็นงานด้านการเงิน และ เศรษฐศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิทยาศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ (การเงิน) และ วิศวกรรม การเงิน หลายคนจ้าง ที่ปรึกษา ทำวิจัย การเงิน  จ้างทำ วิจัย การเงิน ปรึกษาคนที่ รับทำวิจัยการเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ   บทความนี้ จะนำเสนอเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยด้านนี้  ถ้าหากผู้จ้างทีมวิจัยหรือหาที่ปรึกษาวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงมีโอกาสล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ จนต้องหาทีมอื่นแก้งานให้ มีอะไรบ้าง

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อการเงินที่น่าสนใจ