หัวข้อวิจัยการตลาด

หัวข้อวิจัยการตลาด

หลักการพื้นฐาน แนวคิด ไอเดีย หัวข้อวิจัยการตลาด

ก่อนไปที่ หัวข้อวิจัยการตลาด เราควรพูดถึงแนวคิดพื้นฐานคร่าวๆ เกี่ยวกับการทำวิจัยตลาด และหัวข้อวิจัยตลาดแบบกระชับ 

หัวข้อวิจัยการตลาด
หัวข้อวิจัยการตลาด

ทำไมต้องทำวิจัยตลาด?

วิจัยตลาดจะทำให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาด และการเข่งขัน อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้สามารถตั้งเป้าหมายธุรกิจได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่กำหนดยอดขาย แต่ทำให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นไปได้จริง และรู้วิธีทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ ดังนั้นวิจัยตลาด จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง 10 ไอเดีย หัวข้อวิจัยตลาด  ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ และ วิจัยแบบผสมผสาน พร้อมการกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

 1. การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factor) ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องปรับอากาศ ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 P , ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
 2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคข้าวกล้องหอมมะลิ ในเขตกรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)  , ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อซ้ำข้าวกล้องหอมมะลิ (Repurchase)
 3. การศึกษา ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographics Factor) ปัจจัยชีวสังคม และ ความมั่นคงทางการเงิน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของทำประกันสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์, ปัจจัยชีวสังคม และ ความมั่นคงทางการเงิน ส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ
 4. การศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personalities Traits)  ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline)  ในประเทศไทย / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personalities Traits), ตัวแปรตามคือ คุณภาพบริการ (Service Quality) ของธุรกิจ สายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
 5. ส่วนประสมทางการตลาด  ความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดี (Loyalty) ของผู้บริโภคที่มีต่อโรงแรมแห่งหนึ่ง / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personalities Traits), ตัวแปรตามคือ คุณภาพบริการ (Service Quality) ของธุรกิจ สายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
 6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคผลไม้พรีเมี่ยม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographicd Factor) และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factor) และ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผลไม้พรีเมี่ยม
 7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และ ลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
 8. การพัฒนากลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ของผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร / เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ ธุรกิจเสื้อหาสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
 9. รูปแบบการสร้างความร่วมมือของธุรกิจของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ ธุรกิจขายของฝาก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 10. รูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) องค์กรนวัตกรรม  ความสามารถทางนวัตกรรมบริการ  ความสามารถทางการแข่งขัน และ ผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน (Sustainable performance) ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกขน ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย / เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการสนทนาเชิงลึก (In- depth Interview) และ การสนทนากลุ่ม

กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook, Instagram, Line,
Tiktok ของเจนวายในกรุงเทพมหานคร

5 ตัวอย่าง สุดปัง หัวข้อวิจัยการตลาด ที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลไม้พรีเมี่ยม ของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี
 2. กลยุทธส่งเสริมการตลาดออนไลน ที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค: กรณศีกษาการขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ก THE ONLINE PROMOTIONAL STRATEGIES THAT RELATED TO CONSUMER BEHAVIOR: CASE STUDY THE SALE OF WOMEN
  FASHION CLOTHING THROUGH FACEBOOK
 3. กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook, Instagram, Line, Tiktok ของเจนวายในกรุงเทพมหานคร
 4. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร MARKETING FACTORS AFFECTING TO ONLINE MOBILE GAME IN BANGKOK
 5. การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี ONLINE MARKETING COMMUNICATION OF RESTAURANT
  BUSINESSES IN CHANTHABURI PROVINCE
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

อ้างอิง

 1. เทคนิคการทำวิจัยตลาด
 2. เทคนิค 5 ข้อ วิจัยตลาด