สอนทำspss

สอนทำSPSS รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS

รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  สอนทำSPSS สอนการใช้โปรแกรมSPSS โดยนักสถิติและมีประสบการณ์วิจัยมากกว่า 15 ปี

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  รวมไปถึงงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ปฏิบัติการบนระบบวินโดวส์ (Windows) สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายดายไม่ยุ่งยาก และครอบครอบสถิติ/แบบจำลอง ต่างๆ จำนวนมาก ทำให้ SPSS เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการ การทำวิจัย รวมไปถึงการทำงานในแวดวงธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางหรือแผนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • สอนการวิเคราะห์ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึง  การทดสอบสมมติฐาน
 • วิเคราะห์ SPS  เพื่อการวิเคราะห์จำแนกกล่ม ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis
 • การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์สมการถดถอย  ในรูปแบบของการถดถอย  แบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
 • การประมวลผล  SPSS ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) – และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตั้งแต่ 2 ปัจจัยหรือ 2 ตัวแปรขึ้นไป (2-WAY ANOVA)
 • การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ (Repeated Measures)
 • การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ เช่น การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability Analysis)
 • การวิเคราะห์ด้วย SPSS สำหรับเทคนิคการพยากรณ์ เช่น Exponential – Classical Decomposition เป็นต้น
 • การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถอดถอย (Correlation & Regression)
 • การวิเคราะห์ขั้นสูงอื่นๆ เช่น Factor Analysis , Discriminant Analysis

PROFESSIONALDATAS  เป็นทีม ที่ปรึกษาวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ มากกว่า 15 ปี ทำให้รู้และเข้าใจความต้องการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPSS ในด้านต่างๆ  ทั้งในเชิงเทคนิควิธีการ การดาวน์โหลดข้อมูล การจัดทำข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์และเขียผลการศึกษาทีถู่กต้องและรวดเร็ว

At this stage, our quality checking team checks the report against the requirement given by the client. We ensure to check the following: 1) grammar and spelling errors 2) formatting of tables and figures 3) Table & Figure names 4) interpretation of findings 5) Headings and Table of content 6) Specific style (e.g. APA) to be followed 7) requirement by the client including any specific instructions.

  • DataAnalysis Plan for qualitative research
  • Analysis Plan for quantitative Research
  • Data Analysis Planfor ANOVA
  • Data AnalysisPlan for Man-Whitney
  • Statistics SampleWork Database
  • Sample Size calculator
  • Power Calculation
  • Harvard Reference Generator

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS