สอนทำspss

สอนทำSPSS รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS

รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  สอนทำSPSS สอนการใช้โปรแกรมSPSS โดยนักสถิติและมีประสบการณ์วิจัยมากกว่า 15 ปี

สอนทำspss
สอนทำspss

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  รวมไปถึงงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ปฏิบัติการบนระบบวินโดวส์ (Windows) สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายดายไม่ยุ่งยาก และครอบครอบสถิติ/แบบจำลอง ต่างๆ จำนวนมาก ทำให้ SPSS เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการ การทำวิจัย รวมไปถึงการทำงานในแวดวงธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางหรือแผนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • สอนการวิเคราะห์ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึง  การทดสอบสมมติฐาน
 • วิเคราะห์ SPS  เพื่อการวิเคราะห์จำแนกกล่ม ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis
 • การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์สมการถดถอย  ในรูปแบบของการถดถอย  แบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
 • การประมวลผล  SPSS ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) – และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตั้งแต่ 2 ปัจจัยหรือ 2 ตัวแปรขึ้นไป (2-WAY ANOVA)
 • การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ (Repeated Measures)
 • การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ เช่น การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability Analysis)
 • การวิเคราะห์ด้วย SPSS สำหรับเทคนิคการพยากรณ์ เช่น Exponential – Classical Decomposition เป็นต้น
 • การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถอดถอย (Correlation & Regression)
 • การวิเคราะห์ขั้นสูงอื่นๆ เช่น Factor Analysis , Discriminant Analysis

PROFESSIONALDATAS  เป็นทีม ที่ปรึกษาวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ มากกว่า 15 ปี ทำให้รู้และเข้าใจความต้องการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SPSS ในด้านต่างๆ  ทั้งในเชิงเทคนิควิธีการ การดาวน์โหลดข้อมูล การจัดทำข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์และเขียผลการศึกษาทีถู่กต้องและรวดเร็ว

At this stage, our quality checking team checks the report against the requirement given by the client. We ensure to check the following: 1) grammar and spelling errors 2) formatting of tables and figures 3) Table & Figure names 4) interpretation of findings 5) Headings and Table of content 6) Specific style (e.g. APA) to be followed 7) requirement by the client including any specific instructions.

  • DataAnalysis Plan for qualitative research
  • Analysis Plan for quantitative Research
  • Data Analysis Planfor ANOVA
  • Data AnalysisPlan for Man-Whitney
  • Statistics SampleWork Database
  • Sample Size calculator
  • Power Calculation
  • Harvard Reference Generator