วิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ทฤษฎี เกี่ยวกับ การทำ วิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิจัยทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM)  หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะส่งผลสำเร็จต่อเปูาหมายขององค์การ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคักเลือก การฝึกอบรม และการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่าค่าตอบแทน สวัสดิการ และ ผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพ และความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษยวิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น วิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  จึงเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือวิธีการที่บุคคลหนึ่งกระทำต่อบุคคลหนึ่ง หรือ หลายบุคคล เพื่อให้งานนั้นสำเร็จ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 ประเด็นวิจัย วิทยานิพนธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

การทำวิจัย รวมถึง วิทยานิพนธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในแวดวงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นประเด็นวิจัยด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategic human resource management) ซึ่งประยุกต์แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้กับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีคุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่

1. การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การสภาพแวดล้อมกายนอกองค์การ ซึ่งเป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์การ เช่น กฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น ในการกำหนดกลยุทธ์ของกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะน าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมาประกอบการ จัดท าแผนกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยจะใช้มาตรการเชิงรุกกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันพยายามหาวิธีการแก้ไขขจัดอุปสรรคให้หมดไป
2. การยอมรับอิทธิพลของการแข่งขันและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงาน เช่น การจูงใจ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง อัตราการว่างงาน สภาพการท างานและชื่อเสียง ของคู่แข่ง เป็นต้น องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์และ
ขณะเดียวกันก็จะได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน
3. การเน้นแผนระยะยาวแนวคิดของการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การ จะมุ่งเน้นเป้าหมายใน อนาคต และทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาว จึงต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การให้ชัดเจน ต่อจากนั้นจะกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ ดำเนินการไปสู่เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

4. การเน้นการพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานและภารตัดสินใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือก กลยุทธ์ที่ก าหนดจะได้มาจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยมีผู้ที่ เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกในการด าเนินการไปสู่เปูาหมายในอนาคตที่ก าหนดไว้และการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่
5. ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงานกลุ่มเปูาหมายของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์คือบุคลากรทุกคนในองค์การนับตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ จนกระทั่งถึงผู้บริหาร ตามแนวคิดดั้งเดิมนั้นจะมุ่งเน้นเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น เช่น เมื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาก็จะมีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร สำหรับคณะผู้บริหาร และมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ

10 ตัวอย่าง สุดปัง ล่าสุด ปี 2565 หัวข้อ วิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 1. ปัจจัยแนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน องค์กร/ธุรกิจสตาร์ทอัพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง
  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AFFECTING EFFICIENCY OF PERFORMANCE PERSONNEL OF THE STATE AUDIT OFFICE OF THE KINGDOM OF THAILAND IN HEADQUARTERS
 3. การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  Human Resource Development Management Under Digital Transformation of the Bangkok Mass Transit Authority
 4. อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  THE INFLUENCES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AFFECTING EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN MUEANG SAKON NAKHON DISRTICT, SAKON NAKHON PROVINCE
 5. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร Causal Relationship of Personality, Human Resource Management, and Workplace Adaptive Ability Affecting Intention to Stay of Employees of Electrical Equipment Manufacturer and Distributor in Bangkok

 6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0: กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร*
  Human Resource Management in Government 4.0: A Case Study of Office of the Bangkok Metropolitan Administration
  Civil Service Commission.
 7. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูอาชีวศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 8. อนาคตภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 9. อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  THE INFLUENCES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AFFECTING EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN MUEANG SAKON NAKHON DISRTICT, SAKON NAKHON PROVINCE
 10. การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MANAGEMENT UNDER DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BANGKOK MASS TRANSIT AUTHORITY

   

  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย