วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

การทำวิจัย รัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค กระบวนการทำวิจัย วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ การทำวิจัย ในสาขารัฐศาสตร์ เป็นการศึกษาข้อเท็จจริง และมุ่งทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเราอยู่ โดยจะอาศัยแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญ ๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

20 ไอเดีย หัวข้อวิจัยและวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้

1การจัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Management of Information System for in the Tasks of Budget for Finance and Inventory at the Faculty of Humanities, Chiang Mai University  
2การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Public service delivery of local administrative organizations under 3-year Lamphun provincial administrative organization development plan  
3การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Good governance of Tambon Municipalities in Ko Kha District, Lampang Province  
4การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Risk management of Chiang Mai University  
5การบริหารจัดการด้านการจราจรและขนส่งในเขตเมืองเชียงใหม่ = Traffic and transport management in urban Chiang Mai
6การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Strategic management for sustainabilty survival of Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University
7การบริหารองค์กรแบบฮอลลีวูดของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่ = A Hollywood model management of the Agricultural Technology Transfer and Service Center of Maefakmai Sub-District
8การประเมินกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of working process of Thailand Quality Awards (TQA) in Academic Service Center Chiang Mai University
9การประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of quality of education quality assessment system of Chiang Mai Universit
10การประเมินโครงการเฝ้าระวังข้หวัดสายพันธุ์ AH1N1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of surveillance influenza AH1N1 project of Chiang Mai Provincial Administrative Organization

11

การประเมินผลกระทบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact assessment of the One Tambon One Product of Amphoe Hangdong, Changwat Chiang Mai  

12การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง = An evaluation of budget execution on financial investment division according to Bowheaw Tambon Administrative Organization Annual Budget Act, Lampang Province  
13การประเมินผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the primary health care centers under local government organizations in Chiang Mai Prooince
14การประเมินผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่= An evaluation of the internal control systern in local govermment organizations in Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai  
15การประเมินวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารซิตี้แบงค์ = Performance of appraisal method of CITI Bank’s employees  
16การประเมินสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณของข้าราชการทหารนอกประจำการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the welfare and pension benefits of retired soldiers in 33rd precinct royel Thai  
17การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The tax map and assets record system development in Hang Dong Municipality, Chiang Mai Province  
18การยอมรับผู้บริหารสตรีของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง = Staff acceptance for Suanprung Hospital’s female execultive
19การวิเคราะห์กระบวนการและวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด = An Analysis of the process and methods of personnel recruitment and selection of Regional Postal Bureau 5, Thailand Post Co., Ltd.  
20การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระบบรายงานติดตามและเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = An Analysis of operation monitoring drug problem through the internet network  

 

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หาคนทำวิจัย

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์
  3. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss บทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย