วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ.

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์  

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

❖รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ประยุกต์ ที่มุ่งเน้นศึกษาหาความรู้ และ ข้อเท็จจริงทางการบริหารงานขององค์การภาครัฐ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
❖ความเป็นศาสตรประยุกต์ทำให้รัฐประศาสนศาสตร์สามารถเปิดรับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขา อื่นๆ เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาการบริหารองค์การภาครัฐ เนื่องจากความเป็นศาสตร์จึงต้องมีการแสวงหาความรู้และข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การวิจัย”(Research)
❖ในฐานะแห่งศาสตร์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องดำเนินไปตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แม้นว่าจะมีความเป็นศิลปะในการบริหารงาน แต่กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ ดำเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่อ้างอิงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด
❖เป็นหลักการทางการบริหารที่อาศัยปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง อาทิ ค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ พฤติกรรมบุคคล ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ งานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จำแนกประเภทของงานวิจัยในภาพรวมตามเนื้อหา
สาระของงานวิจัย ดังนี้
➢การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล สุขาภิบาล) และ ส่วนภูมิภาค
➢การบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
➢นโยบาย แผน และโครงการของรัฐ การบริการสาธารณะ
➢การบริหารงานบุคคล และ พฤติกรรมทางการบริหาร
➢การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร
➢การจัดองค์การ โครงสร้างขององค์การ
➢หลักการบริหารและเทคนิคการบริหาร

➢นักบริหารและภาวะผู้นำ
➢การบริหารการคลัง การงบประมาณ
➢การบริหารการพัฒนา
➢การเมืองและการบริหาร
➢การบริหารและการวางแผนโครงการ
➢การบริหารแรงงาน
➢การบริหารงานตำรวจ
➢การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน
➢การบริหารสาธารณะสุข

10 ไอเดีย การคิด การเลือกชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์

1การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Control of community liquor tax collection in Chiang Mai Province / ไพศาล จั่นพลอย / 2555 /Full Text
2การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance assessment of temporary employees at Chomtong Hospital, Chiangmai Province / ทัชชา ชาววังฆ้อง / 2555 /Full Text
3การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่าในตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Community participation in forest management in Mae Ki Sub-district, Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / วิเชียร บุญระชัยสวรรค์ / 2555 /Full Text
4การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง = Community participation in local health insurance fund management of Sob Prab Tambon Administrative Organization, Lampang Province / นิเวช เตชะบุตร / 2555 /Full Text
5การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์และระดับธรรมาภิบาลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลใน จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of knowledge and understanding in e-Government and level of good governance of staff working in the procurement among municipalities in Chiang Mai province / ไพรวัลย์ วงศ์พรหมศิลป์ / 2555 /Full Text

6

ความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการโฉนดชุมชนของบ้านใหม่ป่าฝาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Feasibility of community title deed project of Ban Mai Pah Fang Village, Pahsang District, Lumphun Province / พวงเพชร อรทัย / 2555 /Full Text

7บทบาทของผู้นำชุมชนในกระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Role of community leaders in learning process for community forest management in Hua Thung Village, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อรดาวัลย์ ธนาวุฒิ / 2555 /Full Text
8ประเมินมาตรฐานการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง = Evaluation of service rendering of bus terminal under the supervision of Lampang municipality / อารีย์ ปะจะกุล / 2555 /Full Text
9ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Enable factors in community development achievement based on the sufficiency economy philosophy of Ban Monhinkeaw Community, Wangprao Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province / กัญญารัตน์ กิ่งก้ำ / 2555 /Full Text
10ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือดาเนินการตาม โครงการบูรณาการภาคสังคมระหว่างเรือนจา จังหวัดลาพูนกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Problems and Obstacle in Collaboration for Implementing Social Integration Project Between Lamphun Province Prison and the Local Government Network / ธีรเชนทร์ เดชา / 2555 /Full Text

 

 

 

 

 

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำassignmant
  3. รับเขียนessay

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย