วิจัยโลจิสติกส์

วิจัยโลจิสติกส์

แนวคิดพื้นฐาน  นิยาม ความหมาย กระบวนการ วิจัยโลจิสติกส์

 วิจัยโลจิสติกส์ (Logistics Research) หมายถึง การประยุกต์ใช้กระบวนการในการทำวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและส่วนสูญเสียสำหรับ ระบบการจัดส่งสินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากรใดก็ตามจากแต่ละสถานที่ไปยังจุดหมาย รวมไปถึงการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการบรรจุหีบห่อ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำส่งของไปถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

วิจัยโลจิสติกส์ รับทำวิจัย
วิจัยโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด

กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ในการขนส่ง ของการจัดการเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอีกส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้า , การกระจายสินค้า , การจัดการสินค้าคงคลัง , การบรรจุภัณฑ์ ,การรับส่ง , ข้อมูลต่างและระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

การทำวิจัยด้านโลจิสิสติกส์ ในปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่ต้องใช้สถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือ เศรษฐมิติ เพื่อทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยการพยากรณ์ ด้วยแบบจำลองพยากรณ์ต่างๆ  รวมถึง มีการทดสอบ หรือ ประเมิน แบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ และเลือกว่าแบบจำลองใด มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เช่น การเลือกแบบจำลองที่มีค่า RMSE  MAPE ต่ำที่สุด เป็นต้น

หัวข้อวิจัย และ วิทยานิพนธ์ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน สำหรับ การทำวิจัยโลจิสติกส์
(Topic in the Thesis and Research for Logistics Engineering)

 1. Order management/Customer service
   การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
 2. Packaging  
  การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
 3. Material handling
  การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
 4. Transportation/Mode of transportations (Domestic & International)
  การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 5. Warehouse management
  (Layout, locations, control technology/equipment, facility)
  การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
 6. Inventory control systems (Qty)/ material management
  ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. Supplier management/material management
  การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา (Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
  และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 8. Distribution center/distribution hub
  การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
 9. Manufacturing/production control
  ระบบควบคุมการผลิต
 10.  Information Technology for Logistics
  (Telecommunication Network, RFID, Bar Code, QR Code, EDI, Database)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ โลจิสติกส์
 11. Plant and Warehouse Layout Design
  การวางผังออกแบบโรงงานและคลังสินค้าอ้างอิง

นอกจากนี้  นักวิจัย นักศึกษา ยังอาจเลือก หัวข้อโลจิสติกส์ จากการพิจารณาขอบข่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ ในขอบข่ายการกระบวนการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

 • งานบริการลูกค้า
 • การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า
 • การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์
 • การจัดซื้อจัดหา
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • การจัดการวัตถุดิบ
 • การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
 • การบรรจุหีบห่อ
 • การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ
 • การขนของและการจัดส่ง
 • โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) อาทิเช่น การจัดการสินค้าคืน
 • การจัดการกับช่องทางจัดจำหน่าย
 • การกระจายสินค้า
 • คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง
 • การจราจรและการขนส่ง
 • กิจกรรมการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • การรักษาความปลอดภัย

เป้าหมายที่สำคัญของโลจิสติกส์

 • ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery)
 • การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow)
 • การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด (Market Demand)
 • ลดต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าและการดูแลและขนส่งสินค้า (Cargoes Handling & Carriage Cost)
 • เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน (Core Competitiveness)

กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์

 • Order management/Customer service คือ การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
 • Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุ
 • Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
 • Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, facility) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
 • Inventory control systems (Qty)/ material management คือ ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา(Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 • Distribution center/distribution hub คือ การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
 • Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการ
 1. รับทำวิจัยโลจิสติกส์
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. โลจิสติกส์คืออะไร?

 

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์