การทำวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ป.โท

การทำวิจัยปริญญาโท  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

การทำวิจัยปริญญาโท คือ การจัดทำเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อเป็นการประมวลผล หรือ การบูรณาการ เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาตลอดหลักสูตรที่ทำการศึกษา และมีการวัดผลหรือคุณภาพของวิจัยปริญญาโท หรือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเหล่ากรรมการซึ่งป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 

วิจัยปริญญาโท หรือ วิทยานิพนธ์  เป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาโท  นอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาของแต่ละคณะ แต่ละหลักสูตร ที่ได้กำหนดไว้เป็นโครงสร้างหลักของสาขาวิชานั้นๆ  การทำวิจัย หรือ การทำวิทยานิพนธ์ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวัดความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกแห่งทั่วโลก หรือแม้แต่ในระดับปริญญาตรี (Undergraduate School) ในปัจจุบันพบว่ามีต้องมีการทำวิจัยหรือปริญญานิพนธ์สำหรับการศึกษาในระดับนี้แล้วด้วยเช่นกัน

 

รับทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยปริญญาโท รับทำวิทยานิพนธ์
วิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์

การทำวิจัยระดับปริญญาโท อาจถูกมองได้ว่าเป็นแบบฝึกหัดขนาดใหญ่สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาบัณฑิต  ความเป็นมหาบัณฑิต คือ เป็นผู้มีความรู้เป็นอันมาก  แสดงผลของความรู้นั้นๆ ออกมา ในลักษณะหรือรูปแบบของรายงานขนาดใหญ่มาก  ซึ่งมีทั้งรูปแบบและกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ  มีความน่าเชื่อถือ เป็นวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งสิ่งที่ทำนั้นจะเรียกว่า “วิจัย” หรือ “วิทยานิพนธ์” ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Thesis”

สำหรับงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีบัณฑิตนั้นอาจเรียกว่าเป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ได้เช่นกัน แต่สำหรับในต่างประเทศ หรือ ภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า “Dissertation” ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Thesis และDissertation เป็นประเด็นสำคัญที่มักมีการถามกันไปมาหรือมีการโต้แย้งกันได้ไม่จบสิ้น เนื่องจากความไม่เข้าใจในระดับของการวิจัยของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

งานวิจัยปริญญาโท หรือ ระดับมหาบัณฑิตถือได้ว่าเป็นชิ้นงานที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ จำนวนมาก  ที่เกิดจากความสนใจใฝ่รู้ของผู้วิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการดูแลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์นั้นๆ  ซึ่งจำนวนมากที่งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต เกิดจากความสนใจของอาจารย์ที่ปรึกษาเอง แล้วเสนอให้นิสิตนักศึกษาในการดูแลทำวิจัยเรื่องนั้นๆ แทน ซึ่งนิสิตนักศึกษานั้นๆ ก็จะมีทั้งผู้ที่มีความเต็มใจหรือจำใจทำเพราะอยากสำเร็จการศึกษา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์

ปัญหาและข้อบกพร่องในการทำ วิจัยปริญญาโท และวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และปริญญาเอก

พอประมวลสรุปย่อๆ ได้ดังนี้
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน ส่วนมากมักจะกล่าวถึงภาพทั่วๆ ไปของเรื่องที่ทำวิจัย แต่ไม่ค่อยให้เหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนว่า ทำไมถึงทำเรื่องที่ทำวิจัย โดยเฉพาะทำไมถึงทำในสถานที่หรือพื้นที่นั้นๆ เช่น ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด ก. แต่ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาไม่ได้กล่าวเลยว่าทำไมถึงทำเรื่องคุณภาพชีวิติการทำงานนี้ในจังหวัด ก. ไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนที่ชัดเจน ฯลฯ และเหตุผลที่ทำไม่ชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือ จริงๆ แล้วเรื่องที่ทำไม่มีปัญหาในสถานที่/พื้นที่ที่ทำวิจัย แต่ผู้วิจัยสนใจเรื่องนั้น จึงทำวิจัย หรือสนใจวิธีการวิจัยรูปแบบที่ชอบ จึงทำวิจัย ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า ผู้วิจัยไม่มีขึ้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทำในสถานที่นั้นๆ เพียงพอที่จะนำมากล่าวถึง จึงกล่าวถึงภาพรวมๆ ทั่วไปของเรื่องที่ทำวิจัยของที่อื่นมากกว่าในสถานที่/พื้นที่ที่ทำวิจัย
2. ชื่อเรื่องการวิจัยไม่ชัดเจน เช่น ชื่อเรื่องไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และ/หรือวัตถุประสงค์การวิจัย  ชื่อเรื่องแคบและไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ฯลฯ
3. วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกัน หรือเขียนไม่ถูกต้อง เช่น วัตถุประสงค์เขียนไว้ว่า “เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามกลุ่มอายุ” แต่สมมติฐานตั้งไว้ว่า “ความเครียดมีความสัมพันธ์กับอายุ” เป็นต้น
4. เขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไม่ถูกต้อง มักจะนำเอาวัตถุประสงค์การวิจัยมาเขียน เช่น “ได้ทราบความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข” ฯลฯ ซึ่งเขียนไม่ถูกต้อง จริงๆ แล้วควรเขียนว่า ผลการวิจัยที่ได้นั้นจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร หรือเกิดประโยชน์อย่างไรมากกว่า  เช่น “ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนลดความเครียด/ จัดการความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน… ฯลฯ
5. กรอบแนวคิดการวิจัยไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ดีพอ หรือทบทวนน้อย มักจะนำเอางานวิจัยของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้ศึกษาเรื่องนั้นดีพอ จึงทำให้กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ศึกษาไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการทำวิจัย ที่ทำให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่ชัดเจน หรือไม่เกิดประโยชน์ในการวิจัยอย่างแท้จริง
6. การทบทวนเอกสารและงานวิจัยไม่ดีพอ เกิดจากศึกษาเอกสารน้อย ไม่ลึกและไม่กว้างพอที่จะทำวิจัย ทำให้กรอบแนวคิด ตัวแปรที่ศึกษา และนิยามคำศัพท์ไม่ชัดเจน ตลอดจนส่งผลต่อการสร้างเครื่องมือการวิจัยด้วย ที่ทำให้ไม่มีคุณภาพ อีกส่วนหนึ่งใช้วิธีคัดลอกมาจากของคนอื่น ทำให้ไม่เข้าใจเรื่องที่ศึกษาดีพอ และส่งผลต่อปัญหาการโจรกรรมทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามมาด้วย
7. การกำหนดประชากรและตัวอย่างไม่ถูกต้องตามหลักการวิจัย เช่น การกำหนดประชากรที่ศึกษาไม่เหมาะสมกับเรื่องที่ทำวิจัย การคำนวนขนาดตัวอย่างหรือวิธีเลือกตัวอย่างไม่ยึดหลักการเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร และมีความลำเอียงในการเลือกตัวอย่าง ฯลฯ
8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไม่มีคุณภาพ เช่น การนำเครื่องมือการวิจัยของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้คำนึงถึงบริบทของเรื่องที่ทำวิจัย หรือความเหมาะสมในการนำมาใช้  หรือไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนำมาใช้ ฯลฯ
9. การเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น วิธีการเก็บไม่เหมาะสม เก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือมีความลำเอียงในการเก็บข้อมูล ฯลฯ
10. การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักการ เช่น ใช้สถิติในการวิเคราะห์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงของการใช้สถิติชนิดนั้น เช่น ข้อมูลมีความเบ้ ไม่แจกแจงแบบปกติ แต่จะทดสอบความแตกต่างของประชากรสองกลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test ซึ่ง ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ t-test นั้น ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติ ควรไปใช้สถิตินอนพาราเมตริกแทน หรือต้องการทดสอบหาความสัมพันธ์ โดยต้องใช้สถิติ Correlation แต่กลับใช้สถิติ t-test ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการทางสถิติ ฯลฯ
11. การนำเสนอข้อมูลหรือผลการวิจัยไม่เหมาะสม เช่น ใช้ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิในการนำเสนอไม่เหมาะสมกับผลการวิจัยที่ต้องการนำเสนอ หรือควรนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานการวิจัย แต่นำเสนอไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานการวิจัย หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ฯลฯ
12. การแปลผลและอ่านผลการวิจัยไม่ถูกต้อง เช่น ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 20  ซึ่งร้อยละ 20 ตามหลักสถิติไม่ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในอาชีพนั้น ฯลฯ
13. การอภิปรายผลการวิจัยไม่ชัดเจน เช่น อภิปรายโดยใช้สามัญสำนึก ไม่นำสาระในบทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอภิปรายให้เป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจน ฯลฯ
14. การเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยไม่ชัดเจน เช่น ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ไม่ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยที่ทำ แต่เสนอแนะจากที่ตนเองคิดโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยที่ได้ ฯลฯ
15. การเขียนเอกสารอ้างอิงแทรกในเนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ไม่อ้างอิงแทรกในเนื้อหาที่ได้นำหรือคัดลอกของคนอื่นมาใช้ วิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ ฯลฯ
16. การเขียนรายงานไม่ถูกต้องตามหลักการเขียน เช่น เขียนรายงานไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานกำหนดไว้ หรือไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานการวิจัย ฯลฯ

        จากที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอปัญหาและข้อบกพร่องที่พบในการทำวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทำวิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการทำวิจัย จะได้หาแนวทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา เพื่อให้งานวิจัยที่ทำมีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่งานได้สมภาคภูมิ กรณีถ้าเป็นนักวิจัยมือใหม่ ควรศึกษาระเบียบวิธีวิจัยให้ดีก่อนที่จะลงมือทำ ถ้ามีทักษะน้อยหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยดีพอ ควรเข้ารับการอบมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และปรึกษาผู้รู้ในขณะทำวิจัย จะช่วยทำให้การทำวิจัยประสบผลสำเร็จได้อย่างสวยงาม และการทำวิจัยไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าผู้ทำวิจัยใฝ่รู้ และตั้งใจจริงที่จะทำวิจัย

อ้างอิง :

  1. เทคนิคการทำวิจัยให้สำเร็จ
  2. การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  3. เคล็ดลับการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์
  4. เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิจัยการเงิน
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิจัยการเงิน รับทำวิจัย ป.โท