วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง

วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)

ความรู้พื้นฐาน แนวคิด วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)

การทำวิจัยปริญญาเอก  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก จะแตกต่างกับวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” รวมทั้ง”ความลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองหรือสถิติที่ใช้ ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดสำหรับ วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง

จุดเด่นของ แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM

 1. เป็นแบบจำลอง หรือ เครื่องมือที่ใหม่กว่าสถิติเก่าๆ เกือบทุกตัว
 2. เป็นแบบจำลองที่รวมจุดเด่น หรือ ข้อดี ของสถิติหลายตัวเข้าด้วยกัน
 3. เป็นการสร้างแบบจำลองที่สามารถวิเคราะห์ได้พร้อมๆกันในคราวเดียว
 4. สามารถจัดการความคลาดเคลื่อนได้ดีกว่าสถิติ หรือ แบบจำลองตัวอื่น
 5. สามารถประมาณค่าสถิติ ได้อย่างแม่นำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. มีความยืดหยุ่น มีเงื่อนไข และข้อจำกัดน้อย
 7. สามารถุใช้่ได้ง่ายในปัจจุบัน ไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีต

SEM แตกต่างจากสถิติแบบเดิมอย่างไร

 1. พัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมาจากสถิติ MR (Multiple Regression)  และ PA (Path Analysis)
 2. วิเคราะห์ PA ได้ง่ายขึ้น ในครั้งเดียว
 3. วิเคราะห์อิทธิพลได้ทั้ง 2 ทิศทาง คือ ทั้งไป และกลับ
 4. พัฒษนาการวัดตัวแปรแฝง มาจาก FA (Factor  Analysis)                       
 5. มีตัวแปรตาม (Dependent Variable) มากกว่า 1 เช่นเดียวกับสถิติ MANOVA
 6. เป็น Silmutananeous Analysis  

รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS

รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำIS  วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้างการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะแตกต่างกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” และความ”ลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  หลายคนอยากได้ “สูตรสำเร็จ” สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งไม่มีอยู่ในโลกนี้ จะมีอยู่ ก็แค่”คำแนะนำ” และ”ตัวอย่างวิทยานิพนธ์”

ในแนวเดียวกับที่เราสนใจ ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวทางหรือโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ที่จะทำ แต่อย่าไปยึดติดกับวิทยานิพนธ์เล่มใดเล่มหนึ่งมากเกินไป ทางที่ดี ควรค้นคว้าให้มากเข้าไว้ อ่านให้มาก คิดให้มาก…  มีเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ รวมทั้งตัวอย่างงานวิทยานิพนธ์ที่พอจะช่วยให้พอมองเห็นโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้บ้าง

แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM เป็นเทคนิคที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย   ในอดีตนักวิจัยไทยมักได้ยินหรือรู้จัก SEM กันในชื่อของ LISREL ซึ่งย่อมาจากคำว่า Linear Structural Relationship  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ คำว่า “LISREL”  เป็นชื่อโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปที่นักวิจัยในประเทศไทยได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างในชื่อเรียกว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือ Linear Structural Relationship หรือย่อเหลือ LISREL  ที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

นักวิจัยหรือนักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกในไทย มักนิยมเรียก “โมเดลสมการโครงสร้าง” (Structural Equation Modeling) หรือ SEM ในชื่อของ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือ Linear Structural Relationship หรือ LISREL  และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเริ่มมีนักวิจัยในไทยจำนวนมากที่เริ่มใช้โปรแกรมทางสถิติอื่น ๆ เช่น โปรแกรม AMOS,โปรแกรม Mplus  และ โปรแกรม STATA เป็นต้น ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมากยิ่งขึ้น  ทำให้การเรียกชื่อโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หรือ SEM จึงเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นแทนคำว่า LISREL นับแต่นั้นเป็นต้นมา

10 ไอเดียสุดปัง  วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง SEM

2.การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย THE DEVELOPMENT OF STRUCTURAL MODEL OF FACTORS INFLUENCING CUSTOMER SATISFACTION FOR FROZEN SEAFOOD BUSINESS IN THAILAND

3. แบบจำลองการเสริมสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความภักดีต่อสินค้าชุมชนออนไลน์ A STRUCTURAL EQUATION MODEL FOR ENHANCING
ONLINE BRAND COMMUNITY LOYALTY

4.โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A Causual Relationship Model of Factors Affecting Innovative Leadership of School Administrators under Primary Educational Service Area Offices in the Northeast

5. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  A Causual Relationship Model of Factors Affecting Innovative Leadership of School Administrators under Primary Educational Service Area Offices in the Northeast

6. โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย A Structural Equation Modeling of Factors Influencing the Effectiveness of Local Administrative Organization in Southern Thailand 

7.การพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน Development Modelling Ability of Grade 10 Students in Biology by Model-based Learning

8.การสร้างแบบจำลองการแบ่งปันข้อมูลภายในสายโซ่อุปทานข้าวโพดหวานเพื่อใช้บนระบบบล็อกเชน 

9. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บริการการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมือถือของกลุ่มวัยทำงาน

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

อ้างอิง

 1. วิจัยระดับปริญญาเอก
 2. การทำวิจัยระดับปริญญาเอก
 3. ตัวอย่างวิทยานิพนธ์
 4. รับทำวิจัยปริญญาเอก

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์STATA จ้างทำSTATA  รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย โปรแกรม STATA

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก แบบจำลองเชิงโครงสร้าง