วิจัยบริหารรัฐกิจ

วิจัยบริหารรัฐกิจ

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดีย สำหรับการทำ วิจัยบริหารรัฐกิจ

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเข้าใจนิยามความหมาย ความเหมือน ความแตกต่างบางประการ ของการบริหารรัฐกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอย่างดี  แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะไม่ค่อยยังสับสนว่า บริหารรัฐกิจ เป็นเรื่องเดียวกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่ มีความเหมือน และความแตกต่างบางประการอย่างไร การทำ วิจัยบริหารรัฐกิจ และ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ วิจัยรปศ. แตกต่างกันอย่างไร

การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารราชการแผ่นดิน (อังกฤษPublic Administration) คือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด (profit maximize) แต่เป็นการเน้นการให้บริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือ ประชาชนที่มาใช้บริการ และต้องเป็นการให้บริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม

รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) คือ การเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ ในประเทศไทยมีหลายสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน ทั้งนี้การสังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลายลักษณะ อาทิ สังกัดอยู่ภายใต้ชื่อคณะโดยตรง เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดอยู่ภายใต้ชื่อคณะรัฐศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดภายใต้ภาควิชา เช่น ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[a] สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่าวได้ว่า การบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ อังกฤษ Public administration คือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่ง ในการบริหารและจัดการภาครัฐ จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด profit maximize แต่เป็นการเน้นการให้บริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือ ประชาชนที่มาใช้บริการ และต้องเป็นการให้บริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยบริหารรัฐกิจ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยบริหารรัฐกิจ

 

ทั้งนี้ บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ของทุกสถาบัน เช่น คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น                   โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ

8 ไอเดียสำคัญ การทำวิจัยบริหารรัฐกิจ

โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหารรัฐกิจ จะครอบคลุมเนื้อหาสำคัญต่อไปนี้

  1. การบริหารองค์การและการจัดการ Organization amp Management
  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resources Management
  3. การบริหารงานคลังและงบประมาณ Fiscal Administration amp Budgeting
  4. การบัญชีรัฐบาล Government Accounting การวางแผนบริหาร Administrative Planning
  5. กฎหมายมหาชน Public Laws
  6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ Public Information System
  7. นโยบายสาธารณะ Public Policy การบริหารงานตำรวจ Police Administration และ
  8. จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

การทำ วิจัยบริหารรัฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารรัฐกิจ ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ หรือปริญญาโทรปศ. หรือแม้แต่ปริญญาตรีในสาขาบริหารรัฐกิจ การเลือกหัวข้อการทำวิจัยบริหารรัฐกิจ ก็จะต้องอยู่ในขอบเขตข่ายประเด็นทั้ง 8 ดังกล่าวนี้

ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยบริหารรัฐกิจ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในอดีต

1การจัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Management of Information System for in the Tasks of Budget for Finance and Inventory at the Faculty of Humanities, Chiang Mai University  
2การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Public service delivery of local administrative organizations under 3-year Lamphun provincial administrative organization development plan  
3การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Good governance of Tambon Municipalities in Ko Kha District, Lampang Province
4การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Risk management of Chiang Mai University /  
5การบริหารจัดการด้านการจราจรและขนส่งในเขตเมืองเชียงใหม่ = Traffic and transport management in urban Chiang Mai /  
6การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Strategic management for sustainabilty survival of Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University /  
7การบริหารองค์กรแบบฮอลลีวูดของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่ = A Hollywood model management of the Agricultural Technology Transfer and Service Center of Maefakmai Sub-District /  
8การประเมินกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of working process of Thailand Quality Awards (TQA) in Academic Service Center Chiang Mai University /  
9การประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of quality of education quality assessment system of Chiang Mai University /  
10การประเมินโครงการเฝ้าระวังข้หวัดสายพันธุ์ AH1N1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of surveillance influenza AH1N1 project of Chiang Mai Provincial Administrative Organization 

 

อ้างอิงเกี่ยวกับ วิจัยบริหารรัฐกิจ

  1. หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์
  2. ทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

 การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป