วิจัยทางการศึกษา

วิจัยทางการศึกษา

วิจัยทางการศึกษา

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิจัยทางการศึกษา ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำวิจัยการศึกษาเสียก่อน เพื่อให้นำไปสู่กระบวนการทำวิจัยทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การวิจัยทางการศึกษา คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา

ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา

1. จำแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย

1.1 การวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research )
1.2 การวิจัยเชิงอธิบาย ( Explanatory research )

2. จำแนกตามลักษณะของข้อมูล

2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)
2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research)

รูปแบบ การวิจัยทางการศึกษา ที่พบบ่อย

1. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ศึกษาข้อเท็จจริง โดยศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี

2. การศึกษาแบบสำรวจ ( Survey Design )เป็นการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลในปัจจุบันนั้นมาตีความหมายอธิบายสภาพการณ์ต่าง ๆ

3. การศึกษาเชิงทดลอง ( Experimental Design )การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุ กับตัวแปรของผลที่เกิดขึ้น

4. การศึกษาแบบกึ่งทดลอง ( Quasi – Experimental Design) เป็นการวิจัยที่คล้ายกันกับการศึกษาเชิงทดลอง มีความต่างกันที่เป็นการศึกษาโดยไม่มีกลุ่มควบคุม หรือศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่มีการออกแบบการศึกษา ที่แก้ไขความคลาดเคลื่อนไว้ก่อน

ขั้นตอนในการวิจัยทางการศึกษา

1. การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบ/สนใจ

2. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา

3. การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

5. การเขียนรายงานผลการวิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยทางการศึกษา

ทฤษฎีการวิจัยทางการศึกษา
            1.วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ (Methods of acquiring knowledge)

            2.วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เป็น การเสาะแสวงหาความรู้เมื่อต้องการค้นคว้าหาความรู้ หรือแก้ปัญหาในเรื่องใดก็ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อน แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างสมมติฐาน ซึ่งเป็นการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้า ต่อจากนั้นเป็นการตรวจสอบปรับปรุงสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการทดสอบสมมติฐาน และJohn Dewey ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วให้ชื่อวิธีนี้ว่า การคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบ (reflective thinking)

ตัวอย่าง วิจัยทางการศึกษา วิทยานิพนธ์ทางการศึกษา

อ้างอิง :

  1. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
  2. รับทำวิจัยการศึกษา
  3. หัวข้อวิจัยทางการศึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย