ราคารับทำวิจัย

ราคารับทำวิจัย

การทำวิจัย มีประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรทุกประเภท ทั้งองค์กรรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ สามารถใช้ผลการวิจัย เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น  Professionaldatas เสนอ ราคารับทำวิจัย ที่สมเหตุสมผล งานดี มีคุณภาพ รับผิดชอบงาน ไม่ผิดหวัง

การใช้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ (วิจัยปริญญาเอก) ตลอดจนการค้นคว้าอิสระ (IS) ภาคนิพนธ์ ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบของการทำวิจัยประเภทหนึ่ง  สำหรับการทำงานของ Professionaldatas งานทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นงานใหม่ ไม่มีปัญหาการคัดลอกงาน (Plagiarism) ทั้งจากอักษราวิสุทธิ์ และ  Turn It In

ราคารับทำวิจัย
ราคารับทำวิจัย

บริการงานวิจัย ราคารับทำวิจัย

  1. ราคารับทำวิจัย สาขา สังคมศาสตร์ทั่วไป เช่น บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ  บทละเฉลี่ย 3,000 บาท – 7,500 บาท
  2. การทำวิจัยในสายสังคมศาสตร์ ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างมาก เช่น บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี  โลจิสติกส์ การจัดการโซ๋อุปทาน  เศรษฐศาสตร์การเงิน นิติศาสตร์ (กฎหมาย) เป็นต้น ราคาเฉลี่ยบทละ 5,000 – 8,500 บาท
  3. ราคาสำหรับการทำวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ เฉพาะ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สถิติ คณิตศาสตร์  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เฉลี่ยบทละ 6,000 – 10,000 บาท
  4. ราคาวิจัยในสาขาสาธารณสุข เฉลี่ยบทละ 5,000 – 7,500 บาท
  5. วิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะ สาขาโยธา และ วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ เฉลี่ยบทละ 10,000 บาท
  6. ราคาวิจัย สำหรับการทำวิจัยในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปจะมีราคาสูงกว่า การทำวิจัยภาษาไทย 15 – 30% ส่วนภาษาจีนและญี่ปุ่น จะมีราคาสูงกว่าราคาไทยประมาณ 1.5 เท่า

ราคารับทำวิจัย ดังกล่าว อาจสามารถยืดหยุ่นได้ตามรูปแบบและระยะเวลาการทำงาน รวมไปถึงความยุ่งยากและสลับซับซ้อนของการเลือกสถิติ การเลือกแบบจำลอง สถิติ เศรษฐมิติ เช่น การวิเคราะห์ด้วยสถิติชั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) หรือในงานการเงินและเศรษฐศาสตร์ ที่มีการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติที่ค่อนข้างยาก เช่น เศรษฐมิติ ตระกูล GARCH   การวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) และการปรับตัวระยะสั้น (Error Correction Model : ECM) ซึ่งนอกจากจะมีการใช้แบบจำลองที่ยากกว่าปกติแล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากด้วย

นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถทำการจัดส่งรูปแบบและเนื้อหาเบื้องต้น สำหรับการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ในบทที่ 1 จนถึงบทที่ 5 เพื่อให้ทางบริษัทพิจารณาและวิเคราะห์เบื้องต้น ก่อนเสนอราคา

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นฐานทั้งในด้านองค์ความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนทักษะการทำวิจัย และความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด เช่น SPSS STATA EVIEW AMOS และ LISREL

PROFESSIONALDATAS ยินดีให้ผู้สนใจ หรือ ลูกค้าทุกท่าน สอบถาม พูดคุย ตรวจสอบ เนื้อหาเชิงวิชาการ พื้นฐานความรู้ทั้ง ในระดับเบื้องต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูง  ท่านสามารถเปิดหนังสือ ตำรา สูตร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ในสาขานั้นๆ

เพื่อความรอบคอบมากที่สุด ก่อนตัดสินใจ เพราะการทำวิจัยในแต่ละชิ้น ต้องใช้เวลาการทำงานไม่น้อย หากเลือกทีมผิด หรือคนทำวิจัย ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่แท้จริง จะทำให้เกิดผลเสียทั้งต่อคุณภาพของงานวิจัย และการสูญเสียเวลาอันมีค่า

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

  1. รับทำวิทยานิพนธ์
  2. รับทำวิจัยการเงิน

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์

บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ติดต่อ คุณจ็อบ Tel. 08-7008-1033 (ไลนและโทรศัพท์)
[email protected]

ปรึกษาการทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  โดยทีมวิจัย และ ที่ปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ ที่มีความรับผิดชอบที่สุด  ทีมนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ  เชี่ยวชาญการทำวิจัย หลายสาขาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาตั้งแต่ การกำหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การแก้ปัญหาการคัดลอกงานวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ แบบจำลอง การเขียนผลการศึกษา ไปจนถึงการอภิปรายผล และการตีพิมพ์บทความวิจัย

รับทำวิจัย