รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับงานวิจัยทุกประเภท

ศูนย์บริการวิจัยและปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับเก็บแบบสอบถาม  รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์  รับทำแบบสอบถาม สำหรับใช้ในงานวิจัยทุกประเภท

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย แบบสอบถามออนไลน์ และรับทำแบบสอบถาม เพื่อใช้สำหรับการทำงานวิจัยและงานวิชาการทุกประเภท เช่น รายงานวิจัย  ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ coursework และ assignment ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมการคีย์ข้อมูล (ลงรหัส : coding) ในโปรแกรมเช่น excel หรือ spss สำหรับการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์
รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย

ทีมวิจัยมืออาชีพ ให้บริการงานวิจัย ปรึกษาการทำผลงานวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับเก็บแบบสอบถาม  รับเก็บแบบสอบถามวิจัย  รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์  งานด่วน งานเร่ง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง

รับเก็บแบบสอบถามเพื่องานวิจัยทุกประเภท  ทั้งเก็บแบบสอบถามภาคสนาม แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามออนไลน์ เช่น google form ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการลงรหัส(coding) ข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม เช่น spss หรือ excel  เขียนผลการศึกษาสำหรับงานวิจัย ทุกประเภท

  • รับเก็บแบบสอบถาม ออกภาคสนาม (Personal Interview)
  • แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)
  • รับออกภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  • รับเก็บแบบสอบถามทางโทรศัพท์ (Telephone Survey)
  • รับเก็บแบบสอบถามทางอีเมล์ (Email Survey)
  • รับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตุ (Observe) 
  • รับทำ Focus Group และ สนทนากลุ่ม 
  • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
  • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

Storage service questionnaires and interviews across the country

There are many ways of data collection such as

interview
Direct interviews is the interviews proceed directly to the experiment group. This method is commonly used in the census and sample surveys. This method is suitable for research that has a lot of questions and complicated questions with terminology and definitions that need explanation.·       Phone interview, in case the number of question is not huge and not complicated. The phone interview is a faster way of collecting data. But there are disadvantages since it can only proceed with an example who has a phone. In some cases, the answer may be presumptuous, refuse to answer or simply end the call.

Question response
It is the way of gathering data by the handing the questionnaire with the description of recoding method and definition of words to the sample in advance. Researchers will collect the questionnaire on the specified date. If the records are incorrect or incomplete, there will be further questioning or interviewing until all questions are fulfill as required.

Scope of Services

•   Data collection service includes questionnaire and interview in Thai, English, and Chinese.

•   Provide questionnaire and interview on focus group such as age, gender, educational level through field work in Thailand wherever to pursue effective and accurate on customer’s needs. We offer data collection service at reasonable prices.

•   Quality and efficiency of the work are guaranteed for immediate use.

งานดี รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง  ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถามได้ 100% 

1 / 2 / 3 / 4