รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับงานวิจัยทุกประเภท

ศูนย์บริการวิจัย  รับเก็บแบบสอบถาม  แบบสอบถามออนไลน์ รับแจกแบบสอบถาม  รับทำแบบสอบถาม สำหรับงานวิจัยทุกประเภท  รับเก็บแบบสอบถามราคาถูก  

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย แบบสอบถามออนไลน์ และรับทำแบบสอบถาม รับแจกแบบสอบถาม เพื่อใช้สำหรับการทำงานวิจัยและงานวิชาการทุกประเภท เช่น รายงานวิจัย  ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ coursework และ assignment ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมการคีย์ข้อมูล (ลงรหัส : coding) ในโปรแกรมเช่น excel หรือ spss สำหรับการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์
รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย

ทีมวิจัยมืออาชีพ ให้บริการงานวิจัย ปรึกษาการทำผลงานวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับเก็บแบบสอบถาม รับแจกแบบสอบถาม  รับเก็บแบบสอบถามวิจัย  รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์  งานด่วน งานเร่ง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง

รับเก็บแบบสอบถามเพื่องานวิจัยทุกประเภท  ทั้งเก็บแบบสอบถามภาคสนาม แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามออนไลน์ เช่น google form ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการลงรหัส(coding) ข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม เช่น spss หรือ excel  เขียนผลการศึกษาสำหรับงานวิจัย ทุกประเภท

  • รับเก็บแบบสอบถาม ออกภาคสนาม (Personal Interview)
  • รับแจกแบบสอบถาม
  • แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)
  • รับออกภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  • รับเก็บแบบสอบถามทางโทรศัพท์ (Telephone Survey)
  • รับเก็บแบบสอบถามทางอีเมล์ (Email Survey)
  • รับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตุ (Observe) 
  • รับทำ Focus Group และ สนทนากลุ่ม 
  • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
  • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

PROFESSIONALDATAS  ให้บริการเก็บแบบสอบถาม ในราคามิตรภาพ  คุณภาพดี  ราคากันเอง   เก็บแบบสอบถามตามหลักวิชาการ โดยมืออาชีพ  มีการฝึกอบรมพนักงานเก็บแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ  ทำให้การเก็บแบบสอบถามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย   โดยเรามีการถ่ายรูปและขอชื่อที่อยู่กลุ่มตัวอย่าง (sample) ตามหลักการสถิติและวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อประกอบผลงานวิจัยได้อย่างมั่นใจ

รับเก็บแบบสอบถาม พร้อมลงรหัส (Coding) ทั้งโปรแกรม EXCEL  และโปรแกรม SPSS  สำหรับการเตรียมพร้อมในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   โดยการ Coding  มีการกำหนดป้าย (Label) กำหนดค่า (Value) และการ Transform ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Rating  Scale  เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริการงานวิจัย รับเก็บแบบสอบถาม งานด่วน เร่งได้  ไม่แพง  ไว้ใจได้

งานเก็บแบบสอบถาม เป็นงานที่อาจจะดูไม่ซับซ้อน  ไม่ยากเย็นเหมือนกับกระบวนการทำวิจัยในขั้นตอนอื่น  แต่ในทางปฏิบัติ  การเก็บแบบสอบถาม จำเป็นต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพอย่างมาก  เพื่อให้สามารถเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง (sample) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งต้องมีการกระจายลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างให้ได้มากที่สุด  เพื่อให้ได้ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ดี และสามารถนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการทดสอบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์อยู่ด้วย

Storage service questionnaires and interviews across the country

There are many ways of data collection such as:

interview
Direct interviews is the interviews proceed directly to the experiment group. This method is commonly used in the census and sample surveys. This method is suitable for research with a large number of questions and complex questions with terminology and definitions requiring clarification. · Telephone interviews in case the number of questions is small and uncomplicated.

The phone interview is a faster way of collecting data. But there are disadvantages since it can only proceed with an example who has a phone. In some cases, the answer may be presumptuous, refuse to answer or simply end the call.

Question response
It is the way of gathering data by the handing the questionnaire with the description of recoding method and definition of words to the sample in advance. Researchers will collect the questionnaire on the specified date.

Scope of Services

Data collection service includes questionnaire and interview in Thai, English, and Chinese.  We offer data collection service at reasonable prices. Quality and efficiency of the work are guaranteed for immediate use.

งานดี รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง  ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถามได้ 100% 

รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับเก็บแบบสอบถามราคาถูก
รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์ รับเก็บแบบสอบถามราคาถูก

1 / 2 / 3 / 4

5 / 6 /7