รับปรึกษางานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก

รับปรึกษาการทำงานวิจัย ปรึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก Dissertation  Thesis Indepedent Stauy(IS)

รับปรึกษางานวิจัย  ให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ (Master Thesis) ปรึกษา ช่วยเหลือ การทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ โดยทีมนักวิจัยมืออาชีพ ประสบการณ์การช่วยเหลือ ที่ปรึกษาการทำวิจัย ช่วยเหลือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย แบบผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาทุกขั้นตอน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มากกว่า 15 ปี ผลงานมากกว่า 3,000 เล่ม 

We can say that we are one of the first teams to provide research services , Research and Dissertation Consultant and Analyzing all types of data including SPSS, STATA, EVIEW, AMOS and LISREL

รับปรึกษาการทำงานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รับปรึกษาการทำงานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปรึกษาการใช้สถิติ การเขียนกรอบแนวคิด ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านการเงิน การวิเคราะห์สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ การวิเคราะห์ SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EVIEW โปรแกรม STATA AMOS และ LISREL สำหรับประกอบงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก

รับปรึกษางานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทุกสาขา

 1. งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ MBA DBA Ph.D สาขา การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  วิจัยสาขาการตลาด
 2. ให้คำปรึกษาการทำวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทุนมนุษย์ วิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์การเมือง
 3. ปรึกษาวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาการศึกษา บริหารการศึกษา วิจัยชั้นเรียน การจัดการหลักสูตร ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์
 4. งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สาขา จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์กร
 5. งานวิจัยด้านสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
 6. ให้คำปรึกษางานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 7. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)
 8. ศิลปกรรมศาสตร์
 9. งานวิจัยด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ กฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายอาญา ปกครอง / มหาชน กฎหมายธุรกิจ บริหารงานยุติธรรม
 10. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 11. ปรึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน
รับปรึกษางานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รับปรึกษางานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์

บริการงานวิจัย รับปรึกษาการทำงานวิจัย ทีมวิจัย มืออาชีพด้านการทำวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  ให้คำปรึกษาการรับทำวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ ที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและกำหนดหัวข้อวิจัย  การสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   การเขียนหัวข้อสำคัญในระเบียบวิธีวิจัย เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทำวิจัย  เครื่องมือสำหรับการทำวิจัย

รับวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ การทำค้นคว้าอิสระ (IS) ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์ ทุกสาขา   โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ  และ  เศรษฐมิติที่ใช้สำหรับการทำวิจัย เช่น SPSS SAS  EVIEW  STATA  AMOS  และ LISREL รวมไปถึงการเขียนผลการวิจัย และ การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในแหล่ง ตีพิมพ์งานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่น isi และ scopus และการตีพิมพ์งานวิจัยในประเทศ

รับทำวิจัยในสาขาที่เราพร้อมที่สุด

 1. รับทำวิจัยการเงิน  รับค้นคว้าอิสระ  บริหาร(การเงิน)
 2. จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเงิน
 3. รับทำวิจัยตลาด
 4. รับทำวิจัยโลจิสติกส์   ปัญหาพิเศษ  THESIS  research  ศึกษาศาสตร์ และ ครุศาสตร์
 5. รับทำวิจัยนิติศาสตร์ กฎหมาย
 6. THESIS  รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์
 7. INDEPENDENT  STUDY  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 8. รับให้คำปรึกษา การทำบทความวิจัย  สาขา สังคมศาสตร์ทุกสาขา
 9. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,สถิติ และ สถิติประยุกต์,คณิตศาสตร์
 10. วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ

การรับทำวิจัยครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

 • บริการสืบค้นข้อมูลอนุกรมเวลาและเก็บแบบสอบถาม
 • บริการตรวจสอบปัญหา Plagiarism ด้วย Turn It In และอักษราวิศุทธ์
 • รับเขียนบทความและตีพิมพ์บทความต่างประเทศ (isi และ scopus) และในประเทศ (Tier1-Tier3)
 • รับเขียนแผนธุรกิจ วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์ความไว  Sensitivity  Analysis
 • รับทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

รับทำวิจัย ระดับปริญญาโท รับทำวิทยานิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัย ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิจัย การเลือกชื่อเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย การเขียนที่มาและความสำคัญ  การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

 • การสืบค้น การเรียบเรียง การเขียนงานวิจัยบทที่2 การแก้ไขปัญหาการคัดลอก Plagiarism ทั้งอักษราวิสุทธิ์ และ Turn it in แบบมืออาชีพ
 • การกำหนดตัวแปร การเขียนกรอบแนวคิด สำหรับงานวิจัย (Sonceptual Framework) ที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทุกชนิด (สถิติ และ เศรษฐมิติทุกโมเดล)
 • รับจ้าง วิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS SAS  R  STATA  EVIEW และ LIMDEP
 • จ้างทำ SPSS จ้างวิเคราะห์ SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

 

 

 

ติดต่อ คุณจ็อบ Tel. 080-819-1208  
[email protected]

ปรึกษาการทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  โดยทีมวิจัย และ ที่ปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ ที่มีความรับผิดชอบที่สุด  ทีมนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ  เชี่ยวชาญการทำวิจัย หลายสาขาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาตั้งแต่ การกำหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การแก้ปัญหาการคัดลอกงานวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ แบบจำลอง การเขียนผลการศึกษา ไปจนถึงการอภิปรายผล และการตีพิมพ์บทความวิจัย

รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย

——————————————————————————————————————-

TAG:

รับทำงานวิจัย  ,รับจ้างวิจัย , ปรึกษาวิจัย , วิจัยเต็มเล่ม  ,วิจัย5บท,
รับทำวิจัย,รับทำวิจัย ป.โท,รับทำวิจัย ป.เอก, รับทำวิจัยด่วน,๊,รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์, รับทำวิทยานิพนธ์ โลจิสติกส์, รับปรึกษางานวิจัย, ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รับทำวิจัยรัฐศาสตร์,รับทำวิจัยการจัดการ,รับทำวิจัยตลาด,รับทำวิจัยบริหารธุรกิจ,รับทำวิจัยmba, รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน, รับทำวิจัยด่วน,รับทำวิจัยครุศาสตร์,รับทำวิจัยศึกษาศาสตร์,รับทำวิจัยการเงิน, รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์, รับทำวิจัยการศึกษา, รับทำวิจัยรัฐศาสตร์,การจัดการภาครัฐและเอกชน, วิจัยบริหารรัฐกิจ, วิทยานิพนธ์  บริหารนโยบายสาธารณะ,รับทำวิจัยป.โท ราคาไม่แพง จ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท  รับทำวิทยานิพนธ์