รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน รับทำวิจัยการเงิน รับทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน

ให้บริการ รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำวิจัยการเงิน  ด้วยรูปแบบ Thesis/ Research Consultant ทุกขั้นตอน ตั้งแต่คิดหัวข้อ —> สอบปิดเล่ม—> เขียนบทความวิทยานิพนธ์การเงิน—-> ตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำวิจัยการเงิน  วิจัยปริญญาเอก สาขาการเงิน ดุษฎีนิพนธ์การเงิน  โดยนักวิจัยด้านการเงินโดยเฉพาะ ความรู้เนื้อหาการเงิน และประสบการณ์ทำวิจัยการเงิน มากกว่า 15 ปี  สามารถออกแบบงานวิจัยการเงินได้หลากหลาย ครบถ้วน ทันสมัย ทันเวลา

PROFESSIONALDATAS  พร้อมที่สุดด้วยทีมวิจัยมืออาชีพ สำหรับการ  รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำวิจัยการเงิน  ปริญญาเอกด้านการเงิน  ทั้งเนื้อหาหรือความสนใจด้านการเงินธุรกิจ  การเงินองค์กร  ตลาดการเงิน  ตลาดทุน  หลักทรัพย์  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน  ตราสารทุน ตราสารหนี้  หุ้นกู้ พันธบัตร  การศึกษาการส่งผ่านความผันผวน Volatility  Transmission ของราคาหลักทรัพย์  ดัชนีราคาหลักทรัพย์  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กระดานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำคัญ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ให้คำปรึกษา การทำวิจัยด้านการเงิน  บริหารธุรกิจการเงิน  วิทยาศาสตร์การเงิน  วิศวกรรมการเงิน  เศรษฐศาตร์การเงิน  ด้วยทีมงานวิจัยมืออาชีพ ที่พร้อมที่สุดด้านการเงิน  สามารถพูดคุย สอบถาม ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินได้ทุกมิติ ก่อนตัดสินใจ

บริการรับทำวิจัยการเงิน  รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  รับทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน  ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ และ รับทำรายงานด้านการเงิน ที่มีหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
 2. การส่งผ่าน ความผันผวน ของราคาหลักทรัพย์ และ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในและต่างประเทศ
 3. ตัวแปร ที่ส่งผลต่อ ความเสี่ยงและ ความผันผวน ของการลงทุนในหลักทรัพย์
 4. การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน ทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
 5. การศึกษาผลกระทบของ โครงสร้างเงินทุน ที่ส่งผลต่อ ผลการดำเนินงาน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 6. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน  รายงานด้านความโปร่งใส และ การจัดอันดับด้านการจัดการที่โปร่งใส ต่อผลการดำเนินงานและอัตราส่วนทางการเงิน
 7. การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมประเภทต่างๆ
 8. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ
 9. การวิเคราะห์ตัวแบบ แบบจำลอง การกำหนดราคาหลักทรัพย์
 10. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น
รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน รับทำวิจัยการเงิน รับทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน
รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน รับทำวิจัยการเงิน รับทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  รับเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการทำวิทยานิพนธ์การเงิน  การทำวิจัยการเงิน และ การทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน  การทำค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ โปรเจค และ Assignment สาขาการเงิน

รับทำวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์การเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน  โดยผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยการเงิน มีความรู้ และ ประสบการณ์การทำวิจัยการเงินมากกว่า 15 ปี

 1. ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้แต่ความรู้พื้นฐานเพียงพอ   งานวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยเนื้อหาความรู้ประกอบที่สำคัญมากกว่า ความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์  บางคนอาจจะสามารถอบรมเพื่อทำความเข้าใจการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมเศรษฐมิติได้ เช่น EViews หรือ Lindep เพราะเป็นโปรแกรมที่ถ้าหากมีพื้นฐานการวิเคราะห์จากโปรแกรมอื่นๆ เช่น STATA หรือ SPSS การทำความเข้าใจการใช้คำสั่งของ EViews จึงไม่ยากเกินไป  หากแต่ความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์อย่างเดียว  แม้จะสามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้แล้ว  หากไม่มีความรู้เศรษฐมิติที่ลึกซึ้่ง  ไม่มีความรู้พื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญอย่างอื่น เช่น ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเชิงลึก  นโยบายเศรษฐกิจ มหภาค  นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบ ภายใน และ ภายนอก การวิเคราะห์ทฤษฎีด้านตลาดทุนและการเงินธุรกิจ  จะทำให้ไม่สามารถเขียนผลการศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น  บางงานเขียนออกมาในลักษณะการตลาด หรือ การจัดการมากเกินไป ทำให้ถูกวิจารณ์งานในเชิงลบจนต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด
 2. ความรู้พื้นฐานแน่นแต่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้ เหตุผลข้อสองนี้ ตรงกันข้ามกับเหตุผลข้อแรก  กล่าวคือ แม้ว่าจะมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอตาม ที่กล่าวไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง  แต่หากนักวิจัยไม่สามารถใช้ โปรแกรมวิเคราะห์เศรษฐมิติ ที่มีความซับซ้อนของแบบจำลอง มากกว่าแบบจำลองทางสถิติทั่วไป  แม้ว่าจะมีพื้นฐานความรู้เพียงพอ  แต่ไม่สามารถใช้คำสั่งหรือ เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจ การเขียน และ การใช้คำสั่งโปรแกรมวิเคราะห์เช่น EViews STATA หรือ LINDEP ก็ไม่สามารถทำงาน ให้สำเร็จได้เช่นกัน
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเพียงพอ เนื่องจากงานวิจัยด้านการเงินและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ การเงิน และ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) แบบอนุกรมเวลา(Time Series Data) ทั้งรายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน  ซึ่งข้อมูลทางการเงิน ส่วนใหญ่  ต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังไปมากกว่า 1 ปี หรือ 3 ปี จำเป็นต้องใช้ “ฐานข้อมูล” ที่มีการเก็บรวบรวมไว้โดยเฉพาะ และต้องมีการสมัครสมาชิก แบบเสียเงิน หรือ เป็นสมาชิก ซึ่งหาก นักวิจัย ไม่ได้ทำวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้บ่อยๆ จะไม่คุ้มค่ากับการเสียเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้  โดยมากอาจจะใช้ฐานข้อมูลที่สามารถโหลดได้ฟรี หรือค้นใน Google ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและไม่สามารถค้นย้อนหลังได้มากนัก
 4. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงิน งานวิจัยด้านการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์การเงิน ที่มีสัดส่วนงานวิจัยจำนวนมาก วิเคราะห์ผลกระทบจากข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งนอกจากจะทราบว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหน  ยังต้องรู้และเข้าใจ ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ว่ามีผลกระทบ หรือ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไร  โดยมาก มักจะเชื่อมโยง อัตราส่วนทางการเงิน  กับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ดัชนีราคา  ราคาหลักทรัพย์,อัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยง ของหลักทรัพย์หรือกิจการนั้นๆ    ซึ่งงบการเงินบางฉบับไม่ได้มีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินไว้ทั้งหมดหรือจำแนกให้เห็น ตามรายละเอียดของ ตัวแปร แต่ละตัวแปรที่ต้องการ ผู้วิจัยต้องมีความแม่นยำเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งบดุล  งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หรือแม้แต่งบแสดงส่วนของเจ้าของ  เพื่อดึงตัวเลขที่ถูกต้องเหล่านี้มาใช้  โดยไม่ทำให้ผลการศึกษาผิดเพียนไปจากความเป็นจริงเพราะมีการนำเข้าตัวเลขที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
 5. ให้ความสำคัญกับลูกค้า  มีความเพียรพยายามและทีมงานที่เพียงพอ  จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่างานวิจัยการเงิน การทำวิทยานิพนธ์ หรือ การทำดุษฎีนิพนธ์ทางการเงินหรือเศรษฐศาสตร์  โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นงานวิจัยที่ต้องอาศัย องค์ประกอบสำคัญหลายประการ  หากบุคคลหรือทีมที่รับงานไม่มีความสามารถพอ ขาดคนช่วยเหลือ  ขาดทีมงาน ทำแบบลุยเดี่ยว  ไม่มีทางทำงานเหล่านี้ ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดได้เลย  เพราะโดยทั่วไปงานวิจัยเหล่านี้มักจะมีการเข้ามาติดต่อปรึกษา เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไประยะหนึ่งแล้ว  ไม่ได้ถูกเข้ามาปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการทำวิจัย  เพราะฉะนั้น  การทำงานในแต่ละชั่วโมงมีคุณค่ามาก ไม่สามารถทิ้งเวลาไปได้  จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

องค์กรธุรกิจ หรือ บุคคล นักศึกษา นักวิจัย ที่ต้องการจ้างที่ปรึกษา ทำวิจัยการเงิน  ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถเชื่อถือได้และไม่เสียเวลามากเกินความเป็นจริง  ก่อนจ้างงานวิจัยด้านการเงิน  หรือหาที่ปรึกษาทำวิจัยการเงินและวิทยานิพนธ์การเงิน  อย่ากลัว หรือเกรงใจ ที่จะสอบถาม Profile ทีมที่สนใจ ว่าจบการศึกษาด้านใดมา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด