รับทำวิจัย รับวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์   รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  รับทำวิจัยการเงิน  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัย    รับทำค้นคว้าอิสระ is  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS,  รับทำวิจัยกฎหมาย   วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ วิทยานิพนธ์ รปศ. รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ โดยนักเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอกและปริญญาโท  บัญชี  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์  รับทำวิจัยบริหารการศึกษา การจัดการโซ่อุปทาน  โลจิสติกส์  LOGISTICS RESEARCH  รับทำวิจัยหลักสูตร  วิจัยการศึกษา ประเมินผล วิจัยชั้นเรียน การจัดการภาครัฐ  รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรปศ. MPA  MPPM การจัดการภาครัฐ  รัฐศาสตร์ปกครอง  และสังคมศาสตร์อื่นๆ  

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก,  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์, การทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์, วิจัยการเงิน วิจัยตลาด รับทำวิจัยการเงิน วิจัยรัฐศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ รับทำ is ,รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

รับทำวิจัยสังคมศาสตร์ทุกสาขา รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย ป.เอก รับทำวิจัย ป.โท รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS STATA AMOS EVIEW LISREL,  รับทำวิจัยการเงิน, รับทำวิทยานิพนธ์, รับวิเคราะห์ข้อมูล, รับทำปัญหาพิเศษ, รับทำค้นคว้าอิสระ, รับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล SPSS STATA AMOS EVIEW LISREL รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  เป็นงานวิจัยมีคุณภาพ ไม่ตัดแปะ ไม่คัดลอก เช็ค Plagiarism ทั้ง Turn it in และ อักษราวิศุทธ์ ทุกเล่ม 

รับทำวิจัย   จ้างทำวิจัย แก้ไขและออกแบบงานวิจัย ให้คำปรึกษาวิจัย  จ้างทำวิจัย, จ้างทำวิจัยตลาด,จ้างทำวิจัยการเงิน,จ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์,รับทำวิจัย การจัดการ,รับทำวิจัย บัญชี โดยนักบัญชี,จ้างทำวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ทุกแขนง เช่น วิจัยรัฐศาสตร์, วิจัยกฎหมายเปรียบเทียบ, รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

รับทำวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, วิจัยบริหารการศึกษา,วิจัย ศึกษาศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์,ค้นคว้าอิสระและปัญหาพิเศษ สาขาการจัดการ MBA,วิจัยศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  รับทำวิจัยชั้นเรียน ฯลฯ  รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  รับทำวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS 

รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  (แบบผู้ช่วยและที่ปรึกษาวิจัย) ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลต่างประเทศ  ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา  ระเบียบวิธีวิจัย  การสร้างเครื่องมือวิจัย  การวิเคราะห์และเขียนผล  การจัดทำรายงานสำหรับตีพิมพ์บทความ   การตีพิมพ์บทความในต่างประเทศระบบ isi และ scopus   ให้บริการการทำวิจัย และรับจ้างทำวิจัยครบวงจรสำหรับงานวิจัยสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา   สามารถออกแบบงานวิจัย และรับทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว และรับประกันความพึงพอใจ แก้ไขงานจนผ่าน 

จ้างทำวิจัยการเงิน  โดยนักการเงิน นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน  ที่ปรึกษาการจ้างทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ทุกขั้นตอน

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการ การเลื่อนตำแหน่ง การทำผลงานวิชาการ ทุกขั้นตอน  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS 

 • ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก  ให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ทุกขั้นตอน  สอนการทำดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นทั้งการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อน เช่น CFA และ SEM และการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตุการณ์ และการวิเคราะห์เอกสารที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปสังเคราะห์ร่วมกับวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและน่าเชื่อถือ  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำปัญหาพิเศษ รับทำค้นคว้าอิสระ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS STATA AMOS EVIEW LISREL
 • PrOFESSIONALDATAS มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยด้านการเงิน  ทฤษฎีตลาดเงินและตลาดทุน  การเงินธุรกิจ  การเงินองค์กร  การวิเคราะห์โครง การ  การวิเคราะห์งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงส่วนของเจ้าของ  ฯลฯ ทำให้สามารถออกแบบงานวิจัยและรับทำวิจัยด้านการเงินและรับทำวิทยานิพนธ์การเงินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ไม่ผิดพลาดและสามารถรับรองคุณภาพและรับประกันความพึงพอใจ ของการรับทำงานวิจัย และแก้ไขงานจนผ่าน
 • รับทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative Research and Qualitative  Research)
 • จ้างทำค้นคว้าอิสระ(Independent Study),จ้างทำปัญหาพิเศษ ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื่นๆ ทุกแขนง
 • รับแก้ไขงานวิจัย  แก้ไขวิทยานิพนธ์  แก้ไขดุษฎีนิพนธ์
 • แก้ไขงานวิจัยเศรษฐศาสตร์  การไขการทำวิจัยการเงิน โลจิสติกส์  บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์และรัฐศาสตร์
 • รับทำวิจัยและแก้ไขงานวิจัยด่วน  สำหรับงานวิจัยที่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ทั้งการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี การกำหนดตัวแปร สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูที่ช่วยให้สามารถแก้ไขงานวิจัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
 • บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิจัย ทุกสาขา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค หลักทรัพย์ ข้อมูลที่ปรากฎในกระทรวง ทบวงกรม ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมเพื่องานวิจัยในต่างประเทศ ข้อมูลสาธารณสุข MEDLINE (EBSCOhost), PUBMED, CINAHL (EBSCOhost) Google scholar และการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ JBI SUMARI และ Chochren (Joanna Briggs Institute – JBI)
 • ให้คำปรึกษาการทำผลงานปรับตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ  การเลื่อนตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ การทำบทความและหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ลงวารสาร ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ (TCI ฐาน 1, TCI ฐาน 2-3)
 • บริการรับแก้ไขการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (TURNITIN) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software การจัดเรียงบรรณานุกรม งานประกันคุณภาพภายใน งานแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ระบบบริหารคุณภาพ PDCA  รายงานการประเมินตนเอง และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

รับทำวิจัย,รับทำวิทยานิพนธ์,รับวิเคราะห์ข้อมูล,จ้างทำวิจัย,จ้างทำวิทยานิพนธ์,รับทำ is,รับทำโปรเจค,รับทำค้นคว้าอิสระ,รับวิเคราะห์spss,

 1. รับทำวิจัยการเงิน  จ้างทำวิจัยการเงิน  รับแก้ไขงานวิจัย การเงิน 
 2. รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน,รับทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน แบบผู้ช่วยวิจัย
 3. รับทำ is การเงิน, รับทำค้นคว้าอิสระ การเงิน, รับทำโปรเจค การเงิน และงานวิจัยที่ต้องวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมEViews
 4. รับทำวิจัยชั้นเรียน  รับทำวิจัยประเมินผลหลักสูตร รับทำวิจัยการจัดหลักสูตร
 5. รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์  รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์การเงิน,
 6. รับทำวิจัย สาขา วิศวกรรมการเงิน วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์การเงิน,
 7. รับจ้างทำวิจัย สาขา บริหารการเงิน,
 8. บริการทำวิจัย และ ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ด้าน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน,
 9. รับ ทำ วิจัย และ ปรึกษา การทำ thesis ด้าน การวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน,
 10. รับทำงานวิจัย  และ  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  เกี่ยวกับ  การวิเคราะห์ควมเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงิน,
 11. รับทำงานวิจัยและปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความผันผวน(Volatility) และปัจจัยส่งผ่านความผันผวน(Volatility Tranmission) ของตราสารทุนและตราสารทางการเงินทุกประเภท,
 12. รับทำงานวิจัยและปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ที่ต้องใช้แบบจำลองอ้างอิงพื้นฐานเศรษฐมิติระดับสูง เช่น  แบบจำลอง ARMA-ARIMA , PANEL DATA REGRESSION ANALYSIS, ARCH-GARCH,GARCH(0,1)-GARCH(1,1)<TGARCH,MGARCH,SGARCH,BIVARIATE GARCH,
 13. รับทำงานวิจัยและปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาวของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง COINTEGRATION – ERROR CORRECTION  MODEL(ECM)

รับทำวิจัยตลาด รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด  ดุษฎีนิพนธ์การตลาด  

 • รับทำวิจัยตลาด, จ้างทำวิจัยตลาด, รับทำวิจัย ตลาด
 • ปรึกษาวิจัยตลาด, ปรึกษาการทำ วิจัยตลาด
 • รับเขียนบทความวิจัยตลาด,รับเขียนบทความการตลาด
 1. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อ ความพึงพอใจผู้บริโภค ความภักดีต่อตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์องค์กร
 2. ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด ส่วนแบ่งการตลาด การวาางตำแหน่งทางการตลาด
 3. โครงสร้างตลาด โครงสร้างอุตสาหกรรม ภาวะอุตสาหกรรม พฤติกรรมการแข่งขัน
 4. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) TOWS MATRIX, Root Cause Analysis
 5. การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การตลาดออนไลน์
 6. การรวบรวมข้อมูลประเภทปฐมภูม (Primary Data) ประกอบวิจัยและวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์
 7. การรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย การสังเกตุการณ์ (Observation) ,  การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) , การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นต้น
 8. รับเขียนบทความวิจัยทางการตลาดสำหรับตีพิมพ์ต่างประเทศและในประเทศ ด้วยเทคนิคการทำงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน  ผู้ใช้งานสามารถนำเบื้องหลังการทำงานทุกขั้นตอนไปตรวจสอบได้จากการทำงานผ่านระบบ MENDELEY*
 • วิจัยองค์การ วิจัยด้านการจัดการ #วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการจัดการ
 • วิจัยด้านโลจิสติกส์ #วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์
 • วิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ (MPA&MPPM)
 • กฎหมายเปรียบเทียบ
 • วิทยาศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
 • สาธารณสุขศาสตร์ (เน้นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสำรวจ)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ โยธา คอมพิวเตอร์)
 • อื่น ๆ

รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล,  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS, รับวิเคราะห์SPSS, รับวิเคราะห์ EVIEW, รับวิเคราะห์ STATA, สอน การวิเคราะห์ EVIEW, รับวิเคราะห์ AMOS , รับวิเคราะห์ LISREL

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติและเศรษฐมิติ ครบถ้วนทุกโปรแกรม โดยนักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 15 ปี

 1. รับวิเคราะห์ SPSS,รับจ้าง SPSS, รับทำ SPSS
 2. รับประมวลผลข้อมูล EVIEW ,รับจ้างทำโปรแกรม EVIEW , รับสอนทำ EVIEW
 3. รับ รัน STATA,รับจ้าง ทำโปรแกรม  STATA, สอนการรัน STATA
 4. รับวิเคราะห์ข้อมูล  โปรแกรม AMOS/LISREL,รับจ้าง รัน โปรแกรม AMOS/LISREL, รับทำ AMOS/LISREL

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  รับวิเคราะห์ EVIEW รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AMOSและ LISREL 

PROFESSIONALDATAS สามารถให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความรวดเร็ว  สามารถรับวิเคราะห์ SPSS    EVIEW  STATA เสร็จภายใน 30 นาที สำหรับกรณีที่ลูกค้าจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  พร้อมเขียนผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ และอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในตารางต่างๆ อย่างละเอียด

 • รับเขียนแผนธุรกิจ,รับจ้างเขียนแผนธุรกิจ,รับทำแผนธุรกิจ
 • จ้างเขียน แผนธุรกิจ, จ้างทำ แผนธุรกิจ
 • รับวิเคราะห์งบการเงิน , จ้าง วิเคราะห์ งบการเงิน
 1. SWOT Analysis
 2. TOWS  Matrix
 3. Root Cause Analysis
 4. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
 5. การวิเคราะห์งบการเงิน
 6. การกำหนดกลยุทธ์การตลาด,กลยุทธ์องค์กร,ประสิทธิภาพองค์กร
 7. อื่นๆ
 • รับเขียนบทความ ,  รับเขียนบทความวิจัย,รับจ้างเขียนบทความ ภาษาไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และ ฝรั่งเศส คุณภาพไวยากรณ์ระดับเจ้าของภาษา
 • รับตีพิมพ์บทความ isi/scopus

รับปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก  รับปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก  บริการแก้ไขดุษฎีนิพนธ์  ทุกสาขาในสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์  รัฐศาสตรืการเมืองและปกครอง  การบริหารรัฐกิจ

รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  DPA  DBA  PHD  โดยทีมนักวิจัยปริญญาเอก ให้คำปรึกษาการวางแผนการทำงานวิจัย  การแก้ไขงานวิจัย  ตั้งแต่ปัญหาการกำหนดหัวข้อวิจัย  กระบวนการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยให้คำแนะนำการใช้ฐานข้อมูลวิจัยปริญญาเอกต่างประเทศ การดาวโหลดข้อมูล  การเรียบเรียงงานวิจัยโดยไม่เกิดปัญหา Plagiarism  ไปจนถึงการกำหนดสถิติ แบบจำลอง  การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา สอบปิดเล่ม และส่งบทความตีพิมพ์ ในต่างประเทศ

นอกจากการรับทำวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และวิเคราะห์ข้อมูล  เรามีบริการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมต่าง ๆ 

 1. SPSS
 2. EVIEW
 3. STATA
 4. AMOS และ
 5. LISREL

รับเขียนแผนธุรกิจ  เขียนบทความ  ส่งตีพิมพ์บทความ แก้ไขบทความวิจัย และเขียนเนื้อหาประกอบการทำงานวิชาการ  หรือการใช้เนื้อหาลงบนเว็บไซต์และเพจต่าง ๆ 

บทความเศรษฐศาสตร์  บทความการเงิน  บทความโลจิสติกส์  บทความรัฐศาสตร์  บทความการเมือง  การจัดการภาครัฐ  การจัดการศึกษา  ศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์การเมือง รัฐศาสตร์การปกครอง  การบริหารรัฐกิจ  การจัดการภาครัฐและเอกชน  บทความด้านบัญชี  ตลาดทุน ตลาดเงิน เป็นต้น

[/mp_text]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

TAG:

รับทำวิจัย ,ปรึกษาวิจัย,ปรึกษาการทำวิจัย ,จ้างทำวิจัย ,วิจัย5บท,,ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ,วิทยานิพนธ์5บท ,วิทยานิพนธ์pantip,รับทำวิทยานิพนธ์,รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, ,จ้างทำวิทยานิพนธ์ ,จ้างทำวิทยานิพนธ์ป.โท,จ้างทำวิทยานิพนธ์pantip ,จ้างทำวิจัยที่ไหนดี ,จ้างทำวิทยานิพนธ์ราคา,จ้างทำวิทยนิพนธ์ด่วน,รับทำวิจัยด่วน, รับทำดุษฎีนิพนธ์,รับจ้างดุษฎีนิพนธ์,ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์,รับจ้างspss #รับวิเคราะห์SPSS, รับวิเคราะห์ข้อมูล ,รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ,รับวิเคราะห์eview, จ้างทำeview ,รับวิเคราะห์stata,วิจัย ป.โท ราคา,วิจัย ป.ตรี ราคา, จ้างทำโปรเจคจบ,รับทำวิจัยการเงิน,จ้างทำวิจัยการเงิน,รับทำวิจัย เศรษฐศาสตร์,  รับทำวิจัย การตลาด, รับทำวิจัย โลจิสติกส์, ,รับทำวิจัย,จ้างทำวิจัย,จ้างทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ,จ้างทำดุษฎีนิพนธ์,ปรึกษาวิทยานิพนธ์,ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์,วิจัยศึกษาศาสตร์,วิจัยบริหาร,วิจัยการเงิน,รับทำวิจัยการเงิน,รับทำวิจัยตลาด,รับทำวิจัยรัฐศาสตร์,วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ,วิทยานิพนธ์การจัดการ,วิทยานิพนธ์การเงิน,วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์,วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์,วิจัยสังคมศาสตร์

[/mp_span]

[/mp_row]