การวิจัยทางรัฐศาสตร์

การวิจัยด้านรัฐศาสตร์

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การทำวิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์ วิจัยปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ รัฐศาสตร์

การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ 

การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์

การทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน บริหารรัฐกิจ และการบริหารนโยบายสาธารณะ สามารถกำหนดระเบียบวิธีวิจัยได้ดังนี้

 • การวิจัย เชิงปริมาณ Quantitative  Research
 •  เชิงคุณภาพ  Qualitative  Research
 • แบบผสมผสาน Mixed  Research Approach
 • การวิจัย เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
 •  เชิงพยากรณ์อนาคต
 •  ตามศาสตร์
 •  ตามวัตถุประสงค์
 • การวิจัย ตามการเก็บ รวบรวมข้อมูล
 •  ตามระเบียบวิธีวิจัย
 •  ตามประโยชน์ของการวิจัย
ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

1.ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด

2.การพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ

3.รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครราชสีมา

4.ต้นแบบแห่งความสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

5.ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ การจัดการภาครัฐและเอกชน

6.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Life insurance strategy for elderly citizens in Bangkok)

7.การคาดการณ์ระดับความสำเร็จในการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The forest level of success in the management of the internal quality assurance in course level of Suansunandha Rajabhat University)

8. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สระสี่เหลี่ยม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างค้นคว้าอิสระ  Independent Study(IS) สาขารัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ 

 1. ผลงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25623
 2. ผลงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562/1
 3. ผลงานวิชาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ ปี 2563 เล่มที่ 1
 4. ผลงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561/1
 5. บทความค้นคว้าอิสระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ 

 1. รับทำวิจัย
 2. หลักการเบื้องต้นวิจัยรัฐศาสตร์
 3. พื้นฐานวิจัยรัฐศาสตร์
 4. รับทำวิจัยรัฐศาสตร์
 5. การสืบค้นข้อมูล
 6. ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
 7. หลักการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิจัย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การวิจัยด้านรัฐศาสตร์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การวิจัยด้านรัฐศาสตร์