รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์

รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์

รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์ รับทำค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตร์
รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์ รับทำค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตร์

การวิจัยนิเทศศาสตร์ คือ กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ ที่มีระบบระเบียบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน

การวิจัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพแขนงต่าง ๆ รวมทั้งงาน ด้านการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็ นยุคของ “สังคมข่าวสาร” นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของการสื่อสารในฐานะกลไกหลักประการหนึ่งของสังคม ในขณะเดียวกันวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและงานทางด้านนิเทศศาสตร์
อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การข่าว การสื่อสารมวลชน เป็นต้น ก็เป็ นวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน ดังนั้นการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของการทำวิจัยนิเทศศาสตร์ รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์

 นำมาใช้ในการประเมินกระบวนการสื่อสาร หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อทราบถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสารในแต่ละครั้ง
 ใช้ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการแก้ไขดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 ใช้เพื่อการวางแผนในการดำเนินงานทางด้านการสื่อสารหรือทางด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและมีข้อเท็จจริงที่เป็ นปรากฏการณ์ทางสังคม
ทางสภาพแวดล้อมจริง
 เป็นฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งสะสมข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสามารถนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตทั้ง จาก
สิ่งแวดล้อม สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและคู่แข่ง

รับทำวิจัยด้านนิเทศศาสตร์  ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์

Professionaldatas ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ การทำวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ ค้นคว้าอิสระและปัญหาพิเศษ สาขานิเทศศาสตร์ โดยทีมนักวิจัยปริญญาเอกและโทสาขานิเทศศาสตร์ ประสบการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ การทำวิจัยระดับปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มากกว่า 17 ปี

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยนิเทศศาสตร์

ต่อไปนี้เป็นหัวข้อตัวอย่างการทำวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากฐานข้อมูล ที่มีการเผยแพร่ งานวิจัยนิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์

อ้างอิง:

  1. เทคนิควิจัยปริญญาเอก
  2. การออกแบบงานวิจัยนิเทศศาสตร์