รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ

รับตีพิมพ์บทความ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ

บริการบทความวิจัย การตีพิมพ์บทความ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการต่างประเทศ SCOPUS ISI และวารสารวิชาการในประเทศ TCI

รับตีพิมพ์บทความวิจัย ปรึกษาการตีพิมพ์วารสารวิชาการ

บทความวิจัย (Research article) คือ รายงานผลการวิจัย ผลการศึกษา การค้นคว้า  หรือ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ

บทความวิจัย เป็นบทความ หรืองานเขียนที่มีการเรียบเรียงหรือนำเสนอข้อมูล ที่ได้จากรายงานการวิจัย แล้วนำมาประมวล หรือสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบที่นำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาวิจัย วิธีการที่นักวิจัยดําเนินการวิจัย สิ่งที่ค้นพบและความหมายของข้อค้นพบ โดยการเผยแพร่อาจนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (oral) หรือรูปแบบโปสเตอร์ (poster)

บทความวิชาการ (Academic articles) คือ งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล

รับตีพิมพ์บทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิชาการ
รับตีพิมพ์บทความวิจัย รับตีพิมพ์บทความวิชาการ

แหล่งสำหรับเผยแพร่บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ (national conference) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (international conference) วารสารวิชาการระดับชาติ (national journal) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (international journal) ซึ่งผลงานวิจัยอาจรวมเป็นเอกสารจากการประชุมวิชาการ (proceeding) หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ (journal) โดยการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบ เนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประเมิน

ทำไมจึงต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัย

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวคิดต่าง ๆ สู่สาธารณะ หรือสังคมโลก  เพื่อสนับสนุนความรู้ และข้อมูลใหม่ให้กับผู้ที่ทำงานวิจัย  เพื่อให้ได้ความรู้ และข้อมูลใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  และยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ   นอกจากนี้  หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของงานวิจัยในอนาคต และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับผู้เขียนและสถาบันโดยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี  มาจากการวิจัยที่ดี (good research) และการออกแบบการวิจัยที่ดี  (good research design) ข้อมูลที่ดี (good data) การวิเคราะห์ที่ดี (good  analyses)  การแปลผลที่ดี (good interpretation) และการเขียนที่ดี (good writing)

การตีพิมพ์บทความวิจัย การตีพิมพ์บทความวิชาการ

ขั้นตอนในการส่งบทความตีพิมพ์ (Steps for submission) ในวารสารนานาชาติ

การค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ   ควรเป็นวารสาร ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง จากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการนั้นๆ (Peer review) โดยนักวิจัยสามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์ของวารสาร นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังอาจใช้ฐานข้อมูล ที่ได้รับการยอมรับเป็นเครื่องมือในการช่วยค้นคว้าวารสารได้  เช่น ฐานข้อมูล Web of  Science ของบริษัท Thomson Reuters   และฐานข้อมูล SCOPUS ของบริษัท Elsevier  เป็นต้น โดยนักวิจัยควรคัดเลือกวารสารที่มีขอบข่าย (Areas of  study) ที่ตรงกับลักษณะงานวิจัยของนักวิจัยเอง การคัดเลือกวารสาร จากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับนี้ นับว่าเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ นักวิจัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วารสารนั้น ๆ ไม่ได้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list ซึ่งเป็นวารสารสุ่มเสี่ยง

 ตรวจสอบข้อกำหนดในการเขียนบทความวิจัย   โดยนักวิจัยควรอ่านข้อกำหนดในการเขียน และส่งบทความวิจัย ของแต่ละวารสารให้เข้าใจ ซึ่งวารสารแต่ละฉบับมักจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน  ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามข้อกำหนดของวารสาร

 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านภาษา  นักวิจัยควรส่งต้นฉบับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา หรือที่รู้จักกันว่า Proofreader ทำการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษที่ใช้ก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้น ๆ ให้กับวารสาร  ผู้เขียนควรอ่านอย่างน้อยสองครั้ง  หรือขอข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษา  แล้วส่งต้นฉบับบทความวิจัย

การส่งต้นฉบับบทความวิจัยให้กับวารสารเพื่อพิจารณา  โดยเจ้าของบทความควรตรวจสอบว่าวารสารที่เลือกไว้ได้กำหนดให้ผู้วิจัยส่งต้นฉบับบทความวิจัยโดยวิธีใด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววารสารแต่ละฉบับจะมีข้อกำหนดในการส่งบทความที่ไม่เหมือนกัน และรอผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่ละวารสารอาจใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน

สำหรับการส่งต้นฉบับบทความวิจัย ไปยังวารสารนั้น เจ้าของบทความควรส่งจดหมายนำให้กองบรรณาธิการพร้อมการส่งต้นฉบับบทความวิจัยด้วย

ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการกลั่นกรองในชั้นแรกจากกองบรรณาธิการ ซึ่งหากเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะได้รับตีพิมพ์ในวารสาร ก็จะตอบปฏิเสธไปยังนักวิจัยเจ้าของบทความเลย  แต่หากกองบรรณาธิการเห็นว่า ต้นฉบับบทความวิจัยนั้นๆ มีคุณภาพ  มีความสอดคล้องกับวารสารนั้น   ต้นฉบับก็จะถูกส่งไปยังผู้ประเมิน ซึ่งจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสายวิชาการ (Reviewers/referees) ทำการประเมินบทความต่อไป

ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการประเมินจากผู้ประเมิน  หลังจากที่กองบรรณาธิการ ได้รับผลการประเมิน จากผู้ประเมินครบทุกท่านแล้ว จะทำการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการอย่างไรกับต้นฉบับดังกล่าว ซึ่งการตัดสินใจจะมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการประเมินของผู้ประเมิน กล่าวคือ

(1) สมควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่มีการแก้ไข (Accept without revision)

(2) สมควรได้รับโอกาสให้แก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน หรือต้องตอบคำถามบางประการต่อผู้ประเมิน (Accept with revision)

(3) ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Reject)

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ (Editor) จะส่งผลดังกล่าว ให้นักวิจัยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยได้รับทราบ  ในกรณีที่กองบรรณาธิการ แจ้งให้นักวิจัยแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัย นักวิจัยจะต้องดำเนินการแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัย ตามคำแนะนำ และตอบคำถามของผู้ประเมินให้ครบถ้วน และส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว กลับไปยังกองบรรณาธิการ ข้อแนะนำนักวิจัยควรทำเอกสารสรุปประเด็นที่ผู้ประเมินต้องการให้แก้ไข และสิ่งที่ตนเองได้ทำการแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจ้งว่า การแก้ไขดังกล่าวอยู่ในหน้าใด ย่อหน้าที่เท่าไหร่ และส่งไปพร้อมกับต้นฉบับที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เอกสารดังกล่าวนี้จะช่วยให้กองบรรณาธิการพิจารณาต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้กองบรรณาธิการ หรือผู้ประเมินเห็นว่า นักวิจัยให้ความสำคัญกับการแก้ไขต้นฉบับ ตามคำแนะนำของผู้ประเมิน และมีความตั้งใจจริงที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยของตนเองในวารสารดังกล่าว

 

อ้างอิง

  1. การวิจัยด้านโลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน
  2. เทคนิคการทำวิจัย
  3. กระบวนการตีพิมพ์บทความ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แบบที่ปรึกษา ผู้ช่วยทำวิจัย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย  รับตีพิมพ์บทความ รับเขียนบทความ รับเขียนบทความวิจัย