ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์

ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์

จากการเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ๋ แบบผู้ช่วยวิจัยมากกว่า 15 ปี สามารถสรุปเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  มีประเด็น ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ ที่ควรให้ความสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การทำดุษฎีนิพนธ์ 

 1. มีความถูกต้อง การทำดุษฎีนิพนธ์ต้องมีความถูกต้องและเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือในทุกๆคำพูด และทุกๆข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเล่มดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งในทีนี้หากไม่ใช่คำพูดหรือตัวเลขที่ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์จัดทำขึ้นหรือเรียบเรียงขึ้นเอง ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องและชัดเจน
 2. มีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ต้องอาศัยตรรกะ หรือ การเชื่อมโยงเหตุและผลให้ชัดเจนน่าเชื่อถือ ตรวจสอบย้อนหลังได้
 3. มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ
 4. มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 5. มีความกะทัดรัด การเขียนให้สั้นแต่ได้ใจความ มีเนื้อหาสาระที่ความครอบคลุมสาระสำคัญ
 6. มีความคงเส้นคงวา (Consistency) กล่าวคือ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ควรเลือกใช้คำหรือลักษณะของภาษาที่คงเส้นคงวา
 7. มีความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกันของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละบทของการเขียนดุษฎีนิพนธ์ เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน
ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก
ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก

ปัญหาของการทำดุษฎีนิพนธ์

สำหรับปัญหาในการทำดุษฎีนิพนธ์มีสาเหตุสำคัญดังนี้

 1. เวลา เวลาที่ใช้ในการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า นำมาซึ่งความล้มเหลวในการทำดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงการจัดการเวลาด้วย
 2. ภาระงานประจำที่มีมาก งานในหน้าที่ก็ยังต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อเวลาในการศึกษา และดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์
 3. การเลือกหัวข้อ เลือกหัวข้อที่ไม่มีความถนัด จะส่งผลต่อความตั้งใจและความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ “ดีวิธีวิจัยไม่แดก” เมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยในแบบต่าง ๆ ก็ไม่สามารถนำวิธีการเหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
 4. ขาดทฤษฎี ปรัชญา ฐานความคิด หลักการ ถ้าไม่ศึกษาค้นคว้า ให้รู้ลึก รู้กว้าง และรู้จริง ก็ไม่สามารถเข้าใจธรรมชาติของปัญหา ไม่เข้าถึงแกนของปัญหา ก็ไม่สามารถหาวิธี หรือหนทางในการแก้ปัญหาได้
 5. ขาดการจัดการ และความมีวินัยในตัวเอง เป็นส่วนสำคัญมาก ถ้าขาดการจัดการ และขาดวินัย ก็จะทำให้การทำดุษฎีนิพนธ์ดำเนินการไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากไม่มีแบบแผนในการดำเนินการ
 6. มีปัญหาส่วนตัว ปัญหาด้านการเงิน ครอบครัว และอื่น ๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำดุษฎีนิพนธ์ทั้งนั้น ถ้าเรามีทรัพยากรที่เพียงพอ มีกำลังใจที่ดี เราก็สามารถดำเนินการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์

1.การเลือกชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ หรือ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำวิจัยทุกประเภท รวมถึงวิทยานพนธ์ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หากนักศึกษาเลือกหัวข้อที่มีความถนัดและอยู่ในศักยภาพที่สามารถทำได้ต่อตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย ย่อมมีโอกาสให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์สำเร็จไปมากพอสมควร  ซึ่งการเลือกชื่อเรื่องหรือ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ มีประเด็นสำคัญดังนี้

1.1 ประสบการณ์ของผู้ทำวิจัยเป็นแหล่งหนึ่งของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

1.2 ให้ความสำคัญกับการอ่าน การอ่านเป็นการทบทวนเนื้อหา เพื่อนำไปสู่การเลือกหรือการใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของการทำดุษฎีนิพนธ์  โดยการอ่านที่ว่านี้ประกอบด้วย งานวิจัยในอดีตซึ่งไม่ควรเก่ามากเกินไป รวมไปถึง  หนังสือ บทความ ทฤษฎี   แผน นโยบาย

1.3 แหล่งสนับสนุนเงินทุนทำวิจัย  ผู้ทำวิจัยอาจพิจารณาเรื่องที่ทำดุษฎีนิพนธ์นั้นว่าสามารถอยู่ในขอบข่ายที่แหล่งทุนมีนโยบายให้ทุนวิจัยหรือไม่ แหล่งทุนที่สำคัญ เช่น หน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ ตลอดจน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สภาการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น

2.การสร้างกรอบความคิดงานวิจัย ในขั้นตอนนี้ผู้ทำวิจัยจะสามารถทำได้ด้วยการอ่านเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ จนเข้าใจอย่างแท้จริง  จากนั้นจึงจะสามารถเขียนกรอบความคิดให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกรอบแนวคิดงานวิจัยจะต้องถูกต้องตามแนวคิดและทฤษฎี ไม่ใช่การกำหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรขึ้นมาเอง

3.ดำเนินการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ดำเนินการเขียนโดยยึดหลักสำคัญ 7 ข้อในเบื้องต้นให้ครบสมบูรณ์ ซึ่งขณะที่เขียนเนื้อาเหล่านั้น ผู้วิจัยหรือนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ร่วมกันกับอาจารย์ที่ดูแลปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังทำดุษฎีนิพนธ์อยู่ เพื่อช่วยกันแสดงเหตุผลและอภิปรายว่างานดุษฎีนิพนธ์ที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นมีจุดเด่นจุดด้อยหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาข้อบกพร่องของเค้าโครงและนำผลนั้นไปพัฒนา ปรับปรุง เค้าโครงต่อไป

4.เสนอขออนุมัติ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด และในการเขียนเค้าโครงนั้นจะต้องเป็นของตัวเองให้มากที่สุด

5.ดำเนินการวิจัย จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยขอคำแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ โดยในการดำเนินการวิจัยนั้นเราจะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่างานวิจัยของเรานั้นงานวิจัยประเภทใด มีวิธีการ ขั้นตอนการทำอย่างไร จากนั้นก็ทำการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และเขียนรายงาน

6.การเขียนรายงาน การเขียนรายงานวิจัยเป็นเรื่องใหญ่ ในแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสามารถและเรื่องที่ทำวิจัย ควรจะหาเวลาที่มีสมาธิที่สุดในการเขียนเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด และเขียนในแนวความคิด และภาษาของเราเอง อย่าไปลอกคนอื่น

7.การสอบปากเปล่า เมื่อผ่านการทำงานมาอย่างดีแล้ว จะต้องสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งจะต้องตอบคำถามต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถบอกได้ว่า ดำเนินการอย่างไร เมื่อไร พบผลอย่างไร อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน

8.พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารที่มี Peer Review เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ และประกาศงานวิจัยของเราให้เพื่อนร่วมวงวิชาการได้อ่านและวิพากษ์วิจารณ์ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง :

เทคนิคการทำวิจัย

กระบวนการตีพิมพ์บทความ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แบบที่ปรึกษา ผู้ช่วยทำวิจัย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย  รับตีพิมพ์บทความ รับเขียนบทความ รับเขียนบทความวิจัย