ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก

ศูนย์ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์การเงิน วิจัยปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ ทุกแขนง บริหารธุรกิจ  การศึกษา ศึกษาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์  โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน  ศิลปกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งวิจัยปริญญาเอกที่มุ่งเน้น การทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research / CFA/SEM) การทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research)

ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก รับทำวิจัยปริญญาเอก
ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก

PROFESSIONALDATAS เป็น Dissertation Consultants and Services ทีมแรกๆ ของไทย  มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและโท จากต่างประเทศหลายสาขา ให้คำปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษา ตั้งแต่ กระบวนการกำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Research  Topic) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework) การเลือกสถิติ แบบจำลอง และโปรแกรมวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น SPSS   STATA  EVIEW AMOS และ LISREL

งานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในต่างประเทศรวมทั้งสถาบันวิชาการ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย มุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี ที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้นด้วยการสร้างรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เช่น รูปแบบการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศไทย เป็นต้น

เรามีผู้เชี่ยวชาญการทำงาน ที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทุกระดับ สามารถพูดคุยสอบถามความรู้ได้ทุกประเด็นโดยไม่ต้องเกรงใจ  ผู้สนใจสามารถเตรียมเนื้อหา  ทั้งเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำวิจัย  เช่น  ความรู้ด้านรัฐศาสตร์   เศรษฐศาสตร์   การเงิน  การบัญชี  นโยบายสาธารณะ  การบริหารการศึกษา  พื้นฐานความรู้ด้านการสื่อสาร  นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน   เราสามารถให้คำตอบโดยนักวิจัยที่มีความรู้ในการทำวิจัยนั้น ๆ  เพื่อให้ท่านแน่ใจก่อนตัดสินใจจ้างทีมที่ปรึกษา

เรายึดหลักการทำงานที่มีคุณภาพ  ภายใต้การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา  การทำวิจัยภายใต้เงื่อนไข  ความกดดันสูง  ผ่านการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่  ทั้งอค์กรธุรกิจ  องค์กรรัฐ  องค์กรรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรวิจัยข้ามชาติ  ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการทำวิจัย  ทั้งพื้นฐานความรู้วิชาการ  และทักษะการทำวิจัยที่ถูกต้อง

การทำวิจัยในระดับสูง  ทั้ง  PHD  DBA  DPA  หรือสาขาอื่นๆ   ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา  หากเป็นการทำวิจัยเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว   การสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิด  สำหรับงานวิจัย  จะมุ่งเน้นความเป็นเลิศของการสร้างแบบจำลอง  หรือ  โมเดล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การสร้างแบบจำลอง  ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง  เช่น  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  FACTOR  ANALYSIS  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  CONFIRMATORY  FACTOR  ANALYSIS  หรือ  CFA

Specialist knowledge across every subject

We cherry-pick our academics and collectively, their knowledge covers just about all subject areas and fields of study. No matter how specialised your dissertation focus is, you can collaborate with your academic to produce a model dissertation you can use as a customised map to achieve the results you need.

Structured around you

This is a completely customised service. Your full model dissertation will be based on your subject, study level and desired grade. You choose the delivery date, and whether you want it delivered in instalments or all at once. We can also provide you with more specialised content, like a questionnaire, statistics, appendices or an abstract.

Collaborate for better results

For complex projects such as dissertations, we highly recommend our Consultation Call service, which gives you the opportunity to connect directly with the academic working on your dissertation. He or she will be able to answer any questions you may have and will work synergistically to help you further develop your dissertation after your order is delivered.

อ้างอิง

  1. การทำวิจัยปริญญาเอก
  2. เทคนิคการทำวิจัย