ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  หรือ Doctor of Philosophy Program in Business Administration ตัวย่อ Ph.D. (Business Administration) ที่เปิดสอนในประเทศไทย

การเรียนต่อในระดับสูงสุดสาขาบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้ที่มีศักยภาพในการเรียน  ไม่เฉพาะแต่การเรียนในสาขาบริหารธุรกิจเท่านั้น  ในสาขาอื่นๆ การเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ถือได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของการศึกษาในระดับสูง

สำหรับประเทศไทย  มีการเปิดการเรียนการสอน  โปรแกรมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  มามากกว่า 2 ทศวรรษ  และมีการเปิดหลักสูตรนี้ก่อนหลักสูตร  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  Doctor of Business Administration  หรือ D.B.A.

หลักสูตรนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ แห่งแรก  คือหลักสูตร JDBA  ซึ่งเป็น  หลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับปริญญาเอก  ที่เป็นความร่วมมือกันของ NIDA ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจร่วม (JDBA)  ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรนี้ถูกยุบไปแล้ว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ

สำหรับผู้ที่ศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  ในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีเป้าหมายของการศึกษา เพื่อการทำงานในหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  หรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานราชการ  ขณะที่ผู้เรียนหลักสูตร  D.B.A  โดยมากจะมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ เพิ่มคุณวุฒิ สำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจ และ ภาคเอกชน

สำหรับในส่วนของการทำวิจัยปริญญาเอก  ทั้งหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาบริหารธุรกิจ และ D.B.A  ที่เปิดสอนในประเทศไทย  มีความแตกต่างกันไม่มากนัก  ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเชี่ยวชาญของคณะหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม  แนวทางการทำวิจัยปริญญาเอก  หรือ  การทำดุษฎีนิพนธ์  DISSERTATION  ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันสำหรับการเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ  คือ การทำวิจัยด้วยเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Research  Approach)

ปัจจุบัน  เพื่อความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้สนใจ  สามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคด้านเวลา  หลักสูตรส่วนใหญ่จึงเป็นการเรียนนอกเวลา  ทำให้ผู้เรียนที่มีอาชีพและต้องทำงานในเวลาปกติ   ทั้งในหน่วยงานธุรกิจ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  อาชีพรับจ้าง  รับราชการ  หรือ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ได้โดยไม่ทำให้ต้องลาออกจากการทำงานประจำ

ตัวอย่างการกำหนดคุณสมบัติ  และ รายละเอียดของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งที่เปิดดำเนินการ   ดังต่อไปนี้

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    <=== คลิกเลย
 2. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ต้องการเรียนในหลักสูตรดังกล่าว   สามารถอ่านรายละเอียด  สำรวจความพร้อม  และประเมินศักยภาพของตัวเอง  ก่อนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ  ทั้งด้านทุนทรัพย์  ด้านเวลา  การเสียสละเวลาส่วนตัว  ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนเนื้อหา  รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาให้จบหลักสูตร

เนื้อหาที่ศึกษาต่อในขั้นสูงสุดในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ไม่ยากหรือซับซ้อนมากเกินไปกว่าตอนเรียนระดับมหาบัณฑิต  เท่าใดนัก  แต่ในรายละเอียดของการทำวิจัยปริญญาเอก  หรื   การทำดุษฎีนิพนธ์  ถือได้ว่าในขั้นนี้มีความละเอียดลึกซึ้ง  และยากกว่าการทำวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาโทค่อนข้างมาก

ตัวอย่างรายละเอียเกี่ยวกับการเข้าศึกษาในหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Business Administration

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร 

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในสาขาบริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง  และได้รับลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4.00
 2. เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ  และ  คะแนนด้านการคำนวณ หรือ GMAT ดังนี้
  • แขนงวิชา การบัญชี การจัดการ และการตลาด
   • CMU-TEGS คะแนนไม่ต่ำกว่า 65 หรือ
   • IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ
   • TOEFL (ITP) คะแนนไม่ต่ำกว่า 523 หรือ  TOEFL (Computer-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 193 หรือ  TOEFL (Internet-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 69  คะแนน GMAT (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
  • แขนงวิชาเงิน
   • CMU-TEGS คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
   • IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   • TOEFL (ITP) คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL (Computer-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL (Internet-Based คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน GMAT (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
 3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน  หรือประสบการณ์ด้านการสอนของผู้สมัคร
 5. แบบนำเสนอโครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ
 6. เป้าหมายอาชีพและวัตถุประสงค์การเรียน ความยาวไม่เกิน  500 คำ (ภาษาอังกฤษ)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 • พิจารณาจากเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์
 • สอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาที่สถาบันการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด

การจัดการเรียนการสอน

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
 • มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

 • ปีการศึกษาละ 8 คน

ค่าธรรมเนียม

 •  ค่าธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่าย (package) ตลอดหลักสูตร จำนวน  750,000 บาท
 • โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ ปีที่ 1 แบ่งจ่ายเป็น 2  ครั้งๆละ 187,500 บาท ปีที่ 2 ชำระสองครั้งเช่นกัน ครั้งละ 93,750 บาท  ปีที่ 3 จ่ายค่าธรรมเนียม 2 ภาคการศึกษา ๆ ละ  93,750 บาท

ขอบคุณข้อมูลดีๆ

 1. http://www.nst.ru.ac.th/index.php/2013-09-02-04-22-06/2013-08-29-09-19-06
 2. https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/as-p-h-d-2/
 3. https://gs.utcc.ac.th/doctoral-degree/
 4. https://www.grad.rmutt.ac.th/?page_id=5579
 5. https://www.mfu.ac.th/education/program/program-doctorate/doctor-management-school/doctor-management-program/phd-businessadministration.html
 6. http://www.kbs.kmitl.ac.th/uploads/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
 7. https://grad.tbs.tu.ac.th/ph-d/
 8. https://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/acadcd/StdManual_2558/files/cluster/soc/mis/56/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf
 9. http://www.southeast.ac.th/2017/phd-lscba/
 10. https://grad.fms.psu.ac.th/curriculum/phd-management/