เทคนิคการจ้างทำวิจัย

บริหารรับทำวิจัย  ให้คำปรึกษาการทำวิจัย  การทำวิทยานิพนธ์  การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  EVIEW  STATA  AMOS  LISREL  โดยนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อติดปัญหา  ทำวิจัย วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งทำงานไม่ทัน  ฐานข้อมูลใช้ไม่เป็น  งานวิจัยภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นไทย  นานาปัญหา ทำให้นักจำนวนหนึ่ง เริ่มคิดว่าอาจต้องมี การ  จ้างทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับเนื้อหาบางส่วนที่ติดขัด ต้องพิจารณาอะไรบ้าง เทคนิคการจ้างทำวิจัย ต้องพิจารณาปัจจัย อะไรบ้าง?

บริการประเภท รับทำงานวิจัย จ้างทำวิจัย ทั้งวิจัยตลาด วิจัยองค์กร  หรือทีมที่รับทำวิทยานิพนธ์  มีลักษณะเหมือนสินค้าและบริการอื่นๆ คือ การมุ่งเน้นสร้างการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่่ดึงดูดลูกค้าและผู้ที่สนใจ

สำหรับการ จ้างทำวิจัย หรือทีมรับทำงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ไม่เหมือนกับบริการทั่วไป  เราอยากนวดแผนไทย ทำกายภาพบำบัด ตัดผม เสริมสวย  ใช้บริการแล้วไม่ถูกใจ ไม่ดี ไม่ประทับใจ อย่างมากเราแค่ไม่กลับไปใช้อีกหรือ word of mouth ในเชิงลบกับบริการนั้นๆ

แต่การจ้างทำวิจัย โดยเฉพาะการหาทีมรับทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  ไม่ว่าจะให้ทำในขั้นตอนไหน งานประเภทนี้ต้องอาศัยระยะเวลา และงานวิชาการพวกนี้มักจะมีระยะเวลาการทำงานไม่นานนัก  หากส่งไม่ทันทำให้เสียโอกาสตีพิมพ์งานวิจัย (สำหรับคนทำงานวิชาการ) หรืออาจจบไม่ทันเพื่อนนักศึกษาคนอื่นในกรณีเป็นงานวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

จ้างทำวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิจัย ปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ
จ้างทำวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิจัย ปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ

การสอบถาม พูดคุย หรือชัดเจนที่สุด คือ การเช็คความรู้ ของทีมที่ รับจ้างทำงานวิจัย เช็คสมรรถนะ ของทีมที่เราคิดว่าน่าสนใจ เป็นเรื่องจำเป็น และ สำคัญ  ไม่มีทีมไหน หรือ ใครจะรู้งานวิจัยทุกเรื่อง ต้องมีเรื่องที่ถนัด  ต้องมีโปรแกรมวิเคราะห์ที่ถนัด บางทีม ถนัด SPSS บางทีม ชอบ STATA บางทีมเก่ง eview เป็นต้น ขอบข่าย ของงานวิจัย ในปัจจุบัน สามารถโหลดข้อมูลเต็มเล่มฟรีได้  เราสามารถอ่าน และ ทำความเข้าใจบางเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานเราเพื่อสอบถามพื้นฐานผู้ทำวิจัย เช่น

การจ้างทำวิจัย  มีข้อควรตระหนัก และให้ความสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • งานวิจัยการเงิน เราควรถามความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ ทฤษฎีตลาดเงิน และ ตลาดทุน ตราสารทางการเงินต่างๆ ง่าย ๆเช่น CAPM  SINGLE INDEX  MODEL , Portfolio Management , ความผันผันและความเสี่ยงต่างๆ มีทฤษฎีไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง เป็นต้น
  • นอกจากพื้นความรู้  ปัจจัยสำคัญ และ จำเป็น ที่ไปคู่กันกับงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์คือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล  เพราะเป็นไปไม่ได้ ที่กำหนดตัวแปร ในกรอบแนวคิด สำหรับงานวิจัยได้ดีแล้ว ผ่านแล้ว  แต่ตกม้าตาย เพราะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ไม่ได้ หรือ ใช้ได้ แค่ บางแบบจำลอง แต่แบบจำลองที่ต้องการใช้ทำไม่ได้เพราะยากเกินไปหรือไม่ถนัด เป็นต้น
  • ฐานข้อมูลคืออะไร  งานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทั่วไปใช้แบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมได้ไม่ยาก  แต่สำหรับข้อมูลบางประเภท โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค มีการเก็บรวบรวมและจัดประเภทข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ บางข้อมูลเป็นแบบรายปี บางข้อมูลเป็นรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน เช่นข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์  เราต้องทราบว่าผู้ที่เราต้องการให้ทำสามารถดึงข้อมูลอะไร จากแหล่งไหน ด้วยวิธีใด ใช้ระยะเวลาเท่าใด เพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถด้วย
  • งานวิจัยการตลาด  ดูเหมือนง่าย  แต่ในช่วงหลังๆ นี้ งานวิจัยทางด้านการตลาดในแต่ละมหาลัยได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาไปมากขึ้น มีการ Focus เนื้อหา ที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำธุรกิจ มากยิ่งขึ้น และ สามารถใช้ได้จริง  ไม่ได้จำกัด เฉพาะงานวิจัยตลาดเก่าๆ ที่เราเคยอ่าน เช่น ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด (4P/7P) ความพึงพอใจผู้บริโภค  การตัดสินใจซื้อ  ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นต้น  ซึ่งงานวิจัยตลาดสมัยใหม่ จะมุ่งเน้นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะ  เช่น  การใช้ Influencer หรือ Branding Online , Social Media Marketing เป็นต้น  และ การสร้างกรอบแนวคิดและการเชื่อมโยงตัวแปร รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์แปลผล  ผู้ทำวิจัย จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดี
  • สอบถามกำหนดเวลาส่งและการส่ง progress ให้แน่นอน  หลักการสำคัญคือต้องส่งงานตรงเวลาหรือก่อนกำหนดส่ง  การทำงานประจำอย่างอื่น ป่วย เจ็บ ไม่สบาย เราโทรบอกเจ้านายขอลาป่วยหรือลากิจได้  แต่งานวิจัยที่มีกำหนดส่งที่แน่นอน  การส่งช้าแค่ชั่วโมงเดียว อาจหมายถึงการหมดสภาพนักศึกษา หรือโดนถอนออกจากรายชื่อบทความวิจัยที่จะได้รับการตีพิมพ์

หากต้องการตัวช่วย  ผู้ให้บริการช่วยเหลือ ทีมที่ปรึกษา และ รับทำวิจัย ควรพิจารณาความจำเป็นของผู้วิจัย หรือนักศึกษา ว่าติดปัญหาด้านใด เช่น การค้นหาฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ  ฐานข้อมลวิจัยระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ

งานวิจัยกฎหมาย

งานวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะ  และเกือบทั้งหมด เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  Qualitative  Research  คือ งานวิจัยกฎหมาย วิจัย นิติศาสตร์  จำเป็นที่สุดที่จะต้องเป็นนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สาขากฎหมาย นิติศาสตร์ เท่านั้น และสมควรที่จะเป็นผู้ที่เรียนและสอบมาแล้วทั้งสนามเล็กและสนามใหญ่  ซึ่งะจทำให้มีความช่ำชอง  ในเนื้อหาวิชากฎหมาย  การสืบค้น การเรียบเรียง การจำแนก การวิเคราะห์ การเขียนงานแบบยึดตรรกะ ความมีเหตุมีผล  ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของงานวิจัยด้านนี้

งานวิจัยด้านโลจิสติกส์

งานวิจัยด้านโลจิสติกส์  ในช่วงแรกๆ ของการเปิดหลักสูตร ด้านโลจิสติกส์ และ การจัดการโซ่อุปทาน  อาจจะพบเห็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  ที่สามารถใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย  แต่เมื่องานด้านโลจิสติกส์  มีความแพร่หลายและมีการพัฒนาหลักสูตรด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

แม้จะเป็นงานวิจัยโลจิสติกส์  ที่อยู่ในสายบริหารธุรกิจ  ก็จะมีแนวโน้มที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ และ ทางสถิติ  ที่ต้องอาศัยทักษะการคำนวณ  และยิ่งหากเป็น หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  วิศวกรรมโลจิสติกส์  งานวิจัยจะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ผู้ทำวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ที่มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรหรือแบบจำลอง คณิตศาสตร์ สถิติ ต่างๆ

งานวิจัยด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน

งานวิจัยสาขานี้ แท้ที่จริงอยู่ในแขนงวิชาทางด้านรัฐศาสตร์  โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรด้าน การจัดการภาครัฐและเอกชน มากขึ้นเรื่อย เนื่องจากมีความต้องการของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  เพราะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในองค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐ  สามารถเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จากการเรียนหลักสูตรนี้

หัวข้อวิจัยที่ปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้  จะพบว่ามีความกว้างขวาง หลากหลายมากที่สุดแขนงหนึ่ง  โดยสามารถทำได้ทั้งในด้านการจัดการกลยุทธ์  การบริหารองค์กร  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจก็สามารถประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในการทำวิจัยแขนงนี้ได้เช่นกัน  ตลอดจน หัวข้อด้านการตลาด และการเงิน  ก็พบว่า มีปรากฎอยู่ในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ ในหลักสูตร หรือการเรียนในสาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน เช่นกัน