คู่มือ วิทยานิพนธ์

ระบวนการ ขั้นตอน คู่มือ วิทยานิพนธ์

คู่มือ วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ ละเอียด ลึกซึ้ง มีระเบียบวิธีวิจัย ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสูง  ทำให้ผลงาน วิทยานิพนธ์ เป็นผลงานวิจัยที่สามารถเชื่อถือได้  สามารถให้องค์ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิด รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และสามารถใช้ ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล ความสำเร็จของการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมหาบัณฑิต ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

วิทยานิพนธ์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ โดยทั่วไปมีส่วนประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนประกอบตอนต้น(Preliminaries)
2. ส่วนเนื้อเรื่อง (Content Part)
3. ส่วนประกอบตอนท้าย (Auxiliaries)

จาก 3 ส่วนหลัก ดังกล่าว สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบ สำคัญย่อยอีก 5 ส่วนด้วยกัน คือ

  1. บทที่1 บทนํา
  2. บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  3. บทที่3 วิธีดําเนินการวิจัย
  4. บทที่ 4 ผลการวิจัย
  5. บทที่5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะการวิจัย

แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์ 5 บท มีดังนี้

บทที่1 บทนำ

บทนี้จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ คือ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1.5 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

บทที่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะเป็นการนำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัย ซึ่งต้องเรียบเรียง สรุป กรอบแนวคิด หลักการ การเขียน ต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหา เหมือนกับการเขียนบทความทางวิชาการ ไม่ควรลอกเนื้อหามาต่อๆกันเป็นช้้นๆ หรือ เป็นท่อนๆ หัวข้อสำคัญของเนื้อหาที่อยู่ในบทที่ 2 ของ วิทยานิพนธ์ มีดังนี้

2.1 แนวทางความคิดหรือทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ที่นำมาใช้ในงานวิจัย

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับประเด็น ตัวแปร หรือปัจจัยที่ต้องการศึกษาหรือแก้ปัญหา

บทที่3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้ จะเป็นการนำเสนอวิธีการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อทีควรนำเสนอมีดังนี้

3.1  การสร้างเครื่องมือ สำหรับใช้ในการวิจัย มีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาอย่างไร

3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.3 การดำเนินการวิจัยหรือทดลอง เขียนให้ชัดเจนว่าดำเนินการอย่างไร

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีแผนอย่างไร ใช้วิธีใด เก็บเมื่อไหร่และอย่างไร ใครเป็นคนเก็บและใครเป็นคนให้ข้อมูล

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เขียนให้ชัดเจน ว่าใช้สถิติตัวใดในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ปัจจัย/ตัวแปร สมมติฐาน

บทที่ 4 ผลการวิจัย

บทนี้ จะเป็นการนำเสนอผลการศึกษา หรือ ผลการวิจัย ซึ่งมีทั้งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หรืออาจจะมี ข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ (การวิจัยแบบผสมผสาน)

ในบทนี้ มีเทคนิคในการนำเสนอดังต่อไปนี้

4.1 เรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

4.2 ใช้ภาษาที่ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาสถิติ หรือ เศรษฐมิติ

4.3 หากมีตาราง รูปภาพ หรือกราฟ ต่างๆ ให้เขียนอธิบายอย่างชัดเจน ว่าเป็นการนำเสนออะไร เกี่ยวข้องกับสิ่งใด

บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

บทนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลจากทุกบทที่ผ่านมา และข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย การเขียนโดยทั่วไปจะเริ่มจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปวิธีการวิจัยโดยย่อ การภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ การเขียนสรุปผลการวิจัย ควรเขียนในลักษณะจากข้อมูลให้สั้น กระชับ และเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนอภิปรายผลการวิจัย

ควรแยกประเด็น เพื่อการอภิปรายทีละประเด็น และชี้ให้เห็นว่าแต่ละประเด็นนั้น สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้ง กับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของใคร อย่างไร และอาจจะสามารถอธิบายเหตุผลด้วยความรู้และความคิดของนักวิจัยเอง แต่ควรมีหลักเกณฑ์ หลักการ การเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีที่ยกมาด้วย

อย่างไรก็ตาม การแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท อาจจะไม่เป็นข้อกำหนดายตัวนัก บางหลักสูตร บางคณะ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา บางท่าน อาจมีความเห็นให้สามารถแบ่งเนื้อหาออกไปมากกว่า 5 บท เช่น อาจจะมีถึง 6 บท 7 บท หรือ 10 บท ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสม ของเนื้อหาที่เรียบเรียงอยู่ใน วิทยานิพนธ์ หรือวิจัยปริญญาโท นั้นๆ ด้วย

 

รับทำวิจัยด่วน ด้านการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  และสังคมศาสตร์ ทุกสาขา

 รับทำวิจัย  บริหารการศึกษา  รับทำวิจัย, บริหารธุรกิจ MBA  รับทำวิจัยตลาด  Market  Research  รับทำวิจัยการเงิน FINANCE  RESEARCH, วิจัยการจัดการ, วิจัยเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน,  วิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business Management , International Trade Economics , Business Economics  รับทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์  วิทยานิพนธ์กฎหมาย  รับทำภาคนิพนธ์ Term Paper  รับทำวิจัยตลาด  รับทำวิทยานิพนธ์การตลาด

 

 

 

คู่มือ วิทยานิพนธ์
คู่มือ วิทยานิพนธ์

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์
  3. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย