คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์

คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์

เทคนิค วิธีการ แนวคิดพื้นฐาน คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์

บทความนี้ นำเสนอแนวคิด เทคนิควิธีการ หรือกล่าวได้ว่า เป็น คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต นิสิตปริญญาเอก ทุกสาขา สามารถนำแนวคิดพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ เพื่อใช้สำหรับ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก ให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

แนวคิดพื้นฐานของ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญยาเอก วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

เนื่องจากการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับอุดมศึกษา และการวัดเกณฑ์หรือคุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนให้ครบวิชาตามโครงสร้างที่กำหนด ผลงาน ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก  ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคหรือกำแพงอันสูงใหญ่ประการหนึ่ง       ดูษฎีนิพนธ์ ย่อมต่างจาก  วิทยานิพนธ์   ในด้าน “การสร้างองค์ความรู้” รวมทั้ง”ความลึก”ของเนื้อหา ตั้งแต่การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน กรอบการวิจัยและวิธีการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองหรือสถิติที่ใช้ ไปจนถึงเนื้อหาของงานซึ่งต้องมีความชัดเจน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ ย่อมช่วยให้ผ่านอุปสรรคสำคัญนี้ได้ไม่ยากนัก  

กล่าวได้ว่า การทำวิจัยปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถสร้าง “สูตรสำเร็จ” สำหรับการทำวิจัยปริญญาเอก  หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเชี่ยวชาญหรือผ่านประสบการณ์ทำงานประเภทนี้มากแค่ไหน จะสามารถทำได้เพียง “การให้คำแนะนำ” และ”ตัวอย่างวิทยานิพนธ์” ในแนวทางเดียวกับที่นักวิจัยสนใจ    ซึ่งอาจช่วยให้เห็นแนวทาง หรือโครงสร้างของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่จะทำ แต่ไมสามารถยึดติดกับวิทยานิพนธ์เล่มใดเล่มหนึ่งมากเกินไป วิธีการที่ถูกต้องคือ ควรค้นคว้าให้มากเข้าไว้ อ่านให้มาก คิดให้มาก  เพื่อให้ความคิดตกผลึก

เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ เหล่านี้ ไม่ได้เรียงลำดับตาม กระบวนการทำวิจัย แต่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการทำวิจัยปริญญาเอก 

 1. การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ
 2. การเลือกหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยปริญญาเอก ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ควรกำหนดหัวข้อวิจัยในสาขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลปริญญาเอก หรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้
 4. การใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Approach)
 5. การเลือกใช้แบบจำลองทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อนหรือเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง
 6. ยึดหลักอิทธิบาท4 กัดไม่ปล่อย 
 7. รายงานความคืบหน้า หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดพอสังเขปของเทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก มีดังนี้

1.การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัย

หัวข้อวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ควรเป็นเรื่องที่ทันสมัย และ น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบหรือก่อให้เกิดวิกฤติ ความเสียหายมหาศาล ทั้งต่อวิถีชีวิตตามปกติ ครอบครัว สถานศึกษา สังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมไปถึงระดับการเมือง รัฐบาล และการเมืองระหว่างประเทศ

2. การเลือกหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยปริญญาเอก

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ควรกำหนดหัวข้อวิจัยในสาขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ทำวิจัยปริญญาเอกโดยตรง เช่น เป็นบุคลากรขององค์กรธุรกิจประเภทธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน สามารถนำประเด็นปัญหา หรือ ข้อขัดแย้ง ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรของตน เช่น ในเรื่องผลการดำเนินงาน เรื่องปัญหาการลาออกค่อนข้างมากของพนักงาน

3.ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลปริญญาเอก

ฐานข้อมูลงานวิจัย Thesis Dissertation ที่รวบรวมและตีพิมพ์งานวิจัยระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ มีความสำคัญมาก บ่อยครั้งที่พบว่า ผู้ที่ติดต่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยปริญญาเอก ติดปัญหาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ทฤษฎี แนวคิด หลักเกณฑ์ หลักการ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตัวเอง  ทั้งที่เรื่องฐานข้อมูลปริญญาเอกหรือดุษฎีนิพนธ์

4. การใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Approach)

คุณภาพงานวิจัยปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ย่อมสมควรดีกว่า หรือ มีคุณค่ามากกว่า วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ซึ่งการทำวิจัยแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้งานวิจัยมีคุณค่าหรือได้รับการยอมรับมากกว่าการทำวิจัยเชิงปริมาณ หรือ ทำวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากการทำวิจัยเชิงปริมาณจะมีข้อจำกัดเรื่องการได้มาของข้อมูลเชิงลึก

5. การเลือกใช้แบบจำลองทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อนหรือเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง

สำหรับข้อนี้มักใช้ในกรณีที่ผู้วิจัยมุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว ตลอดจน การให้ความสำคัญ กับรูปแบบและแบบจำลองที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการกำหนดตัวแปรไว้อย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบจำลอง หรือสมมติฐานเหล่านั้น  จากการทดสอบทางสถิติต่างๆ ซึ่งพบว่า ในระดับโลกหรือในประเทศไทยเอง มีการใช้แบบจำลองที่ซับซ้อน และการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

6. ยึดหลักอิทธิบาท4 

นักศึกษาปริญญาเอก ที่ต้องการความสำเร็จ ต้องม่งมั่น ทุ่มเท เพียรพยามอย่างที่สุด สำหรับ การทำดุษฎีนิพนธ์ ควรตั้งเป้าหมายสูงสุดสำหรับการทำดุษฎีนิพนธ์เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของชีวิต  จำนวนมากที่นักวิจัยมีความฮึกเฮิมเฉพาะบางช่วงเวลาที่สำคัญ เมื่อเวลาผ่านพ้นไป นักวิจัยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้น้อยลง เหรือเริ่มแผ่ว จนกระทั่งห่างหายไป

7. รายงานความคืบหน้า หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

ถึงแม้จะยังไม่มีความก้าวหน้า  นักศึกษาปริญญาเอก ควรบอกให้ท่านทราบถึงสาเหตุ ไม่ควรหายไปเฉยๆ หรือ ในบางครั้ง ที่พบเห็นได้บ่อย คือ การที่นักศึกษา เกิดอาการการกลัว ที่ปรึกษาดุ ไม่กล้าเข้าพบ ไม่กล้าขอความคิดเห็น ไม่กล้าสอบถามพูดคุยเนื้อหาใจความ เกี่ยวกับงานวิจัยที่ตนเองสนใจ เนื่องจากกลัวถูกตำหนิ หรือกลัวถูกทวงถาม ความคืบหน้าของงาน เช่นนี้ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง

ฐานข้อมูลอ้างอิง

 1. เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก
 2. รับทำวิจัย
 3. การทำวิจัยเบื้องต้น
 4. เทคนิคการทำวิจัยด้านบัญชี
 5. รับทำวิจัยด้านบัญชี
 6. รับทำวิจัยบริหารการศึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

 การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์
การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์