การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

การใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นวิทยานิพนธ์ การสืบค้นงานวิจัย สืบค้นวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การสืบค้นดุษฎีนิพนธ์

การสืบค้นวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการสืบค้นวิทยานิพนธ์ การสืบค้นงานวิจัย สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยประเภทต่างๆ จะอาศัยวิธีการเช่นเดียวกันกับ การสืบค้นสารสนเทศ กล่าวคือ

 1. เลือกประเภทเอกสาร และ เครื่องมือสำหรับสืบค้น
 2. วางแผนการสืบค้น ได้แก่ กำหนดคำค้น (Keyword) จากหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือหัวข้อวิจัยที่ต้องการ  และ กำหนดเทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยที่สำคัญ

ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยของไทย ครอบคลุมวิทยานิพนธ์เต็มเล่มและบทความวิจัยบางส่วนทุกสาขา   เป็นฐานข้อมูลวิจัยที่ใช้งานได้จริง  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้มาก ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ที่ทีม รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องใช้อย่างมาก

 1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access  สามารถ ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. ฐานนข้อมูลสำคัญที่สุดฐานหนึ่งคือ Thai Digital Collection (TDC) I  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เป็นแหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย  มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลนี้มากที่สุดแหล่งหนึ่ง
 3. Research Gateway Common Service  ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 4. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานที่่รวบรวมวารสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มไว้จำนวนมากเช่นกัน
 5. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.) รวมรวบงานวิจัยไว้มากมาย และสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะบทที่ต้องการได้ โดยมีจำนวนทรัพยากรทั้งหมดถึง 235,125 รายการ
 6. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses) 
 7. คลังปัญญาด้านการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมถึงวิจัยปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 8. ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 9. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
 10. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไว้อย่างมากมาย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเหล่านี้  มีประโยชน์ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเครื่องมือหนึ่ง  ของนักศึกษา นิสิต ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ในสาขาต่างๆ  เพราะเป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  ทำให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหา ในวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่เหล่านั้นได้อย่างละเอียด  แตกต่างจาก บทความวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ ซึ่งปกติจะมีไม่เกิน 15 หน้า  ซึ่งจะทำให้ขาดเนื้อหาสำคัญบางประการ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ที่สำคัญและได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด

1.  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ OCLC ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 8,561 ชื่อเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ 5,962 ชื่อ เป็นหนังสือ อิเล็ก ทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จัดซื้อ 2,599 เล่ม นอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อภินันทนาการอีก 3,400 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน และยืมได้ 24 ชั่วโมง สามารถพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูลได้ครั้งละ 1 หน้า และต้องลง ทะเบียนในระบบ

2.   ACM Digital Library

ฐานข้อมูลบทความ มีเอกสารฉบับเต็มกว่า 300 ชื่อ ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมและข่าวสารครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1960 – ปัจจุบัน

3. ฐานข้อมูล ebscohost.wilson

เป็น ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ศิลปศาสตร์ , บริหารธุรกิจปริญญาเอก,การศึกษา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป , สังคมศาสตร์ ,กฎหมาย ,   Biological & Agricultural Science เป็นต้น มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,400 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1994 – ปัจจุบัน

4.  Lexis  

เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม   มีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาทางการเงิน การตลาด โฆษณา  งานวิจัยสาขา เศรษฐศาสตร์ รายงานธุรกิจ และ การค้า รวมทั้งงานวิจัยด้านกฎหมาย บทความ จากวารสาร ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และสำนักข่าว ข้อมูลบริษัท สิ่งพิมพ์รัฐบาล คำพิพากษาศาลสูง ของสหรัฐอเมริกาให้เอกสารฉบับเต็มกว่า 4,000,000 รายการจากแหล่งข้อมูลกว่า 30,000 แหล่ง มีข้อมูลปี 1980 – ปัจจุบัน

5. SCOPUS

SCOPUS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม ครอบคลุมวารสาร,รายงานการประชุม, หนังสือชุด, สิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 16,500 ชื่อเรื่อง

6. Taylor & Francis

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis มีวารสารฉบับเต็ม 1,100 ชื่อ

7.Wiley

Wiley Online Library เป็นการรวมกันของฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฐานเดิม คือ Wiley Inter Science และ Blackwell Synergy มีทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

8.Springer Link

ฐานข้อมูลวารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ประกอบด้วย วารสาร และหนังสือสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การศึกษา และสาขาอื่น ๆ

9. Sagepub 

SAGE Journals Online ประกอบด้วยวารสารมากกว่า 440 รายชือ่ ในสาขามนุษยศาสตร์สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ฐานข้อมูลให้ Full Text ที่ เผยแพร่ตั้งแต่ปี 1879-ปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

10.Emerald Insight 

Emerald Insight หรือ Emerald Management เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดย Emerald Group Publishing รวบรวม บทความทางด้านการบริหาร และการจัดการกว่า 300 สำนักพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 2,500 เล่ม และกรณีศึกษาอีกกว่า 450 กรณี และยังรวมถึง งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการขนส่ง Logistics  Supply Chain Management

จากประสบการณ์ รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ พบว่า ฐานข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญ และมีประโยชน์ ต่อการ ทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก อย่างมาก

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ 

 1. รับทำวิจัย
 2. หลักการเบื้องต้นวิจัยรัฐศาสตร์
 3. พื้นฐานวิจัยรัฐศาสตร์
 4. รับทำวิจัยรัฐศาสตร์
 5. การสืบค้นข้อมูล
 6. ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
 7. หลักการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิจัย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การสืบค้นวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การสืบค้นวิทยานิพนธ์