การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เนื่องจากสิ่งที่นักวิจัยต้องการจากการวิจัยคือ ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือ มีระเบียบวิธีวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูลที่ดี ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลผลที่ถูกต้อง

ในทางปฏิบัตินักวิจัยย่อมไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมายได้ทั้งหมด จำเป็นต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งนักวิจัยคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของประชากรได้   ซึ่งต้องอาศัยความรู้หรือกระบวนการทางสถิติช่วยในการตรวจชอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล และบอกระดับความมั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้สามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลของประชากรได้มากน้อยเพียงไร

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ค่าสถิติคืออะไร?

ค่าสถิติ คือ ค่าตัวเลขที่คำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง(sample) เช่น ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียกรวมกันว่าเป็นค่าสถิติ (statistic) ค่าเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนค่าของประชากรซึ่งไม่สามารถหาโดยตรงได้ เราเรียกค่าตัวเลขที่เป็นของประชากร (population)ว่า พารามิเตอร์ (parameter) ดูแผนภูมิประกอบ

โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) คือ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีผลลัพธ์ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง หรือแผนภูมิ เป็นโปรแกรมสามารถที่เก็บบันทึกข้อมูล นำมาประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเลือกใช้ค่าสถิติได้อย่างครบถ้วน เช่น การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย หรือการวัดลักษณะของเส้นโค้ง


โปรแกรมสถิติที่สำคัญและได้รับความนิยมสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ มีโปรแกรมที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายดังต่อไปนี้

1.โปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอสเอส (SPSS)
คือ โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ถูกซื้อโดยบริษัท IBM ในปี 2552 และมีชื่อบริษัทว่า “SPSS: An IBM Company
[wiki :: ดาวน์โหลด trail] [2]p.429
2.โปรแกรมสำเร็จรูปมินิแท็ป (Minitab)
คือ โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่พัฒนาโดยบริษัท Minitab Inc.
[ดาวน์โหลด trail] [3].p2
3.โปรแกรมสำเร็จรูปสตาต้า (STATA)
คือ โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่พัฒนาโดยบริษัท STATA CropLP
[ดาวน์โหลด evaluate] [1]p.3
4.โปรแกรมสำเร็จรูปแซด (SAS)
คือ โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่พัฒนาโดยบริษัท SAS Institute INC. โดยที่ SAS ย่อมาจาก Statistical Analytical System
[wiki :: order] [3].p

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS(Statistics Package for Social Sciences)
  2. โปรแกรม SPSS Version 22
  3. การใช้โปรแกรม SPSS  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  4. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
  5. รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

 

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ราคาวิจัย ราคารับทำวิจัย ราคาวิจัย