การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา มีแนวคิดและกระบวนการทำวิจัยเช่นเดียวกันกับการทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ทั่วไป นั่นคือ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1) การกำหนดปัญหา
2)กำหนดคำตอบที่คาดเดาล่วงหน้าด้วยการตั้งสมมติฐาน
3)เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมติฐาน
4) สรุปและกำหนดปัญหาที่ต้องทำต่อ

หลักการ การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

1) ตั้งคำถามวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้เชิงประจักษ์
2) เชื่อมโยงการวิจัยกับทฤษฎี
3)ใช้วิธีการวิจัยที่ตรวจสอบคำถามวิจัยได้โดยตรง
4)ใช้เหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัด ความคลาดเคลื่อน
5)สามารถทำวิจัยซ้ำได้
6) เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนนักวิจัย

 

อ้างอิง

  1. หัวข้อวิจัยด้านการศึกษา
  2. เทคนิควิจัยปริญญาเอก
  3. การทำวิจัยชั้นเรียน