หัวข้อวิจัยการศึกษา

การทำวิจัยด้านการศึกษา หัวข้อวิจัยการศึกษา

แนวคิดพื้นฐาน หัวข้อวิจัยการศึกษา ที่น่าสนใจ

10 ไอเดียสุดปัง หัวข้อวิจัยการศึกษา การทำวิจัยด้านการศึกษา

หัวข้อวิจัยการศึกษา ที่น่าสนใจ ทันสมัยที่สุด มีดังต่อไปนี้

12565การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง (Participation of senior citizens in educational management of local administrative organizations affecting the quality of life: a case study of Schools for Senior Citizens in Rayong Province)

สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
22565สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี (School administrators competencies affecting school administration in the 21st Century under Secondary Educational Service Area Office 18, Chonburi Provinca)

 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
32565ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (School administrators skills affecting school administrations in the 21st Century under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)

 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
42565ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Emotional intelligence of school administrators as perceived by teachers under the Jurisdiction of Trat Primary Educational Service Area Office)

 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
52565วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี (Organizational culture of basic schools under the jurisdiction of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office)

สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
62565

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (Creative Leadership Affecting the Effectiveness of School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 2)

 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

72565การสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (Relationship Building between Schools and Communities Affecting School Administrations under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)

 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
82565การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี (Academic Administrations Affecting the Management of Active Learning in Secondary Schools in Chanthaburi Province)

สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
92565ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (The Relationship between Academic Administrations and Parental Participation in Educational Management under Rayong Primary Educational Service Area Office 1)

สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
102565ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (The relationship between transformational leadership of school administrators and teachers’ online teaching management in the New Normal Era under the Secondary Educational Service Area Office Chanthaburi Trat)

 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

หัวข้อวิจัยการศึกษาด้านอื่นๆ 

  1. ปัจจัย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  2. ปัจจัย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
    สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6
  3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ ผ่านระบบออนไลน์ The Development of Learning Achievement in Mathematics on Powers of Mathayomsueksa 1 Students Through Instructed by the Discovery Teaching Method by Online System
  4. การศึกษา ความสัมพันธ์ของชนิดกีฬา กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาล จังหวัดนครปฐม
  5. ผลการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถทางการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา

นอกจากนี้ หากแบ่งวิจัยด้านการศึกษาออกเป็นหมวดย่อย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

9 หมวดหมู่ หัวข้อวิจัยการศึกษา

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
2) สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
3) ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9) งานวิจัยอื่นๆ

 

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยการเงิน
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยการเงิน

อ้างอิง

  1. หัวข้อวิจัยด้านศึกษาศาสตร์