การวิจัยด้านการจัดการศึกษา

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา

แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค การวิจัยด้านการจัดการศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ ในเวลาอันรวดเร็ว

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา  เป็นการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระบบของการจัดการศึกษาทุกด้านจากที่เป็นอยู่เพื่อให้สามารถนำไปสู่ผลผลิตคุณภาพหรือ เป้าหมายของการศึกษาได้ตามที่ประสงค์ การดำเนินเช่นนี้จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดา แต่ต้อง เปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว มีแผนดำเนินการ และมีการผลักดันอย่างจริงจัง

แนวการจัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือต้อง “ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” ดังนั้น สาระสำคัญที่สุดของจัดการศึกษา การจัดการเรียน จะต้องมีการวางแผนประเด็นหลักๆคือเรื่องอะไรบ้างที่จะเหมาะกับการเรียนการสอน ของผู้เรียนในแต่ละระดับ และกระบวนการเรียนรู้ควรดำเนินการอย่างไร วิธีการประเมินผลควรทำอย่างไร

หรือ หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสานสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อความรอบคอบมากที่สุด ก่อนตัดสินใจ เพราะการทำวิจัยในแต่ละชิ้น ต้องใช้เวลาการทำงานไม่น้อย หากเลือกทีมผิด หรือคนทำวิจัย ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่แท้จริง จะทำให้เกิดผลเสียทั้งต่อคุณภาพของงานวิจัย และการสูญเสียเวลาอันมีค่า

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา
การวิจัยด้านการจัดการศึกษา

ตัวอย่าง การจัดการศึกษา โดยมุ่งเป้าที่ปัญหาที่สำคัญ 

ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนแห่งหนึ่ง

1.ด้านการเรียนการสอน

สาเหตุ

– หลักสูตรปวส.ไม่มีความชัดเจนในการให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

– นโยบายของกระทรวงศึกษาไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อย

แนวทางแก้ไข

– นโยบายและทิศทางทางการศึกษาจะต้องเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของชาติไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

2.ด้านผู้เรียน

สาเหตุ

– ไม่มีแรงจูงใจของเรียนในพื้นที่ให้มีการแข่งขันทางการศึกษา

แนวทางแก้ไข

– การรับนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาของภาครัฐเปิดรับอย่างไม่มี

จำนวนจำกัด ทำให้นักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนน้อย ควร

เปิดรับนักเรียนในจำนวนที่เหมาะสม

– ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเวทีการแข่งขันทางด้านการศึกษาในเขต

ภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ

3. ด้านบุคลากร       

สาเหตุ

– บุคลากรครูในสาขาวิชาที่ต้องการในพื้นที่หาได้ยาก

– ศักยภาพของครูแต่ละบุคคลมีข้อจำกัด

แนวทางแก้ไข

– เพิ่มพูนความรู้ให้กับครูผู้สอนให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่ต้องการ และจูงใจด้านเงินเดือน สวัสดิการ

– ปลูกฝังแนวความคิดให้กับผู้ที่จะมีอาชีพเป็นครูให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ด้านงบประมาณ

สาเหตุ

– มีการลงทุนค่อนข้างสูง

– เก็บค่าเล่าเรียนได้ในจำนวนที่กำหนดไว้ต่ำ

แนวทางแก้ไข

– ควรมีการอุดหนุนให้เพียงพอต่อปัจจัยขั้นต่ำให้มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

  1. รับทำวิทยานิพนธ์
  2. รับทำวิจัยการเงิน

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์

บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ติดต่อ คุณจ็อบ Tel. 08-7008-1033 (ไลนและโทรศัพท์)
[email protected]

ปรึกษาการทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  โดยทีมวิจัย และ ที่ปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ ที่มีความรับผิดชอบที่สุด  ทีมนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ  เชี่ยวชาญการทำวิจัย หลายสาขาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาตั้งแต่ การกำหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การแก้ปัญหาการคัดลอกงานวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ แบบจำลอง การเขียนผลการศึกษา ไปจนถึงการอภิปรายผล และการตีพิมพ์บทความวิจัย รับทำวิจัยการศึกษา รับทำวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์

รับทำวิจัย