การทำวิจัยการเงิน

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน  บริหารธุรกิจการเงิน  ให้คำปรึกษา การทำวิจัยการเงิน ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท

บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา รับวิเคราะห์ข้อมูลEVIEW รับสอน การวิเคราะห์EVIEW  รับทำวิจัยการเงิน  จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ การทำวิจัยการเงิน

ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เพื่อปรึกษาการแก้ไขงานจำนวนมาก คือ การทำวิจัยการเงิน และ เศรษฐศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิทยาศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ (การเงิน) และ วิศวกรรม การเงิน หลายคนจ้าง ที่ปรึกษา ทำวิจัย การเงิน  จ้างทำ วิจัย การเงิน ปรึกษาคนที่ รับทำวิจัยการเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ   บทความนี้ จะนำเสนอเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยด้านนี้  ถ้าหากผู้จ้างทีมวิจัยหรือหาที่ปรึกษาวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงมีโอกาสล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ จนต้องหาทีมอื่นแก้งานให้ มีอะไรบ้าง

รับทำวิจัยการเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสาตร์ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ การเงิน
รับทำวิจัยการเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสาตร์

รับทำวิจัยการเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสาตร์   วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ การเงิน  วิศวกรรมการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยการเงิน มีความรู้ และ ประสบการณ์การทำวิจัยการเงินมากกว่า 15 ปี  การจ้างทีมที่ปรึกษาทำวิจัยด้านการเงิน จะต้องพิจารณา ทดสอบความรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้แต่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ   งานวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยเนื้อหาความรู้ประกอบที่สำคัญมากกว่า ความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์  บางคนอาจจะสามารถอบรมเพื่อทำความเข้าใจการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมเศรษฐมิติได้ เช่น EViews หรือ Lindep เพราะเป็นโปรแกรมที่ถ้าหากมีพื้นฐานการวิเคราะห์จากโปรแกรมอื่นๆ เช่น STATA หรือ SPSS การทำความเข้าใจการใช้คำสั่งของ EViews จึงไม่ยากเกินไป  หากแต่ความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์อย่างเดียว

แม้จะสามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้แล้ว  หากไม่มีความรู้เศรษฐมิติที่ลึกซึ้่ง  ไม่มีความรู้พื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญอย่างอื่น เช่น ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเชิงลึก  นโยบายเศรษฐกิจ มหภาค  นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบ ภายใน และ ภายนอก การวิเคราะห์ทฤษฎีด้านตลาดทุนและการเงินธุรกิจ  จะทำให้ไม่สามารถเขียนผลการศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น  บางงานเขียนออกมาในลักษณะการตลาด หรือ การจัดการมากเกินไป ทำให้ถูกวิจารณ์งานในเชิงลบจนต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด 

2.ความรู้พื้นฐานแน่นแต่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ไม่ได้ เหตุผลข้อสองนี้ ตรงกันข้ามกับเหตุผลข้อแรก  กล่าวคือ แม้ว่าจะมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอตาม ที่กล่าวไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง  แต่หากนักวิจัยไม่สามารถใช้ โปรแกรมวิเคราะห์เศรษฐมิติ ที่มีความซับซ้อนของแบบจำลอง มากกว่าแบบจำลองทางสถิติทั่วไป  แม้ว่าจะมีพื้นฐานความรู้เพียงพอ  แต่ไม่สามารถใช้คำสั่งหรือ เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจ การเขียน และ การใช้คำสั่งโปรแกรมวิเคราะห์เช่น EViews STATA หรือ LINDEP ก็ไม่สามารถทำงาน ให้สำเร็จได้เช่นกัน

3.ขาดความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยด้านการเงินและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ การเงิน และ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) แบบอนุกรมเวลา(Time Series Data) ทั้งรายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน  ซึ่งข้อมูลทางการเงิน ส่วนใหญ่  ต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังไปมากกว่า 1 ปี หรือ 3 ปี จำเป็นต้องใช้ “ฐานข้อมูล” ที่มีการเก็บรวบรวมไว้โดยเฉพาะ และต้องมีการสมัครสมาชิก แบบเสียเงิน หรือ เป็นสมาชิก ซึ่งหาก นักวิจัย ไม่ได้ทำวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้บ่อยๆ จะไม่คุ้มค่ากับการเสียเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้  โดยมากอาจจะใช้ฐานข้อมูลที่สามารถโหลดได้ฟรี หรือค้นใน Google ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและไม่สามารถค้นย้อนหลังได้มากนัก

4.ขาดความรู้เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงิน งานวิจัยด้านการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์การเงิน ที่มีสัดส่วนงานวิจัยจำนวนมาก วิเคราะห์ผลกระทบจากข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งนอกจากจะทราบว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหน  ยังต้องรู้และเข้าใจ ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ว่ามีผลกระทบ หรือ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไร  โดยมาก มักจะเชื่อมโยง อัตราส่วนทางการเงิน  กับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ดัชนีราคา  ราคาหลักทรัพย์,อัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยง ของหลักทรัพย์หรือกิจการนั้นๆ    ซึ่งงบการเงินบางฉบับไม่ได้มีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินไว้ทั้งหมดหรือจำแนกให้เห็น ตามรายละเอียดของ ตัวแปร แต่ละตัวแปรที่ต้องการ ผู้วิจัยต้องมีความแม่นยำเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งบดุล  งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หรือแม้แต่งบแสดงส่วนของเจ้าของ  เพื่อดึงตัวเลขที่ถูกต้องเหล่านี้มาใช้  โดยไม่ทำให้ผลการศึกษาผิดเพียนไปจากความเป็นจริงเพราะมีการนำเข้าตัวเลขที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

5.ขาดความเพียรพยายามและทีมงานที่เพียงพอ  จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่างานวิจัยการเงิน การทำวิทยานิพนธ์ หรือ การทำดุษฎีนิพนธ์ทางการเงินหรือเศรษฐศาสตร์  โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นงานวิจัยที่ต้องอาศัย องค์ประกอบสำคัญหลายประการ  หากบุคคลหรือทีมที่รับงานไม่มีความสามารถพอ ขาดคนช่วยเหลือ  ขาดทีมงาน ทำแบบลุยเดี่ยว  ไม่มีทางทำงานเหล่านี้ ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดได้เลย  เพราะโดยทั่วไปงานวิจัยเหล่านี้มักจะมีการเข้ามาติดต่อปรึกษา เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไประยะหนึ่งแล้ว  ไม่ได้ถูกเข้ามาปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการทำวิจัย  เพราะฉะนั้น  การทำงานในแต่ละชั่วโมงมีคุณค่ามาก ไม่สามารถทิ้งเวลาไปได้  จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 รับทำวิจัยการเงิน การทำวิจัยการเงิน
รับทำวิจัยการเงิน การทำวิจัยการเงิน

สิ่งที่ต้องใส่ใจเกี่ยวกับ การทำวิจัยการเงิน

องค์กรธุรกิจ หรือ บุคคล นักศึกษา นักวิจัย ที่ต้องการจ้างที่ปรึกษา ทำวิจัยการเงิน  ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถเชื่อถือได้และไม่เสียเวลามากเกินความเป็นจริง  ก่อนจ้างงานวิจัยด้านการเงิน  หรือหาที่ปรึกษาทำวิจัยการเงินและวิทยานิพนธ์การเงิน  อย่ากลัว หรือเกรงใจ ที่จะสอบถาม Profile ทีมที่สนใจ ว่าจบการศึกษาด้านใดมา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด 

ควรให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ ในการทำวิจัยในแนวทางที่ต้องการมากน้อยแค่ไหน  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างไรบ้าง และใช้ฐานข้อมูลใดบ้าง  และที่สำคัญ คือ แบบจำลอง เศรษฐมิติและ โปรแกรมวิเคราะห์ ทางเศรษฐมิติ econometrics จำเป็นต้องทราบว่ามีความสามารถในระดับใด

เศรษฐมิติ = คณิตศาสตร์ + สถิติ + ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์  OK!

เพราะแม้จะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทีเ่กี่ยวข้องได้  แต่ระดับหรือแบบจำลองมีหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น spss ที่มีการวิเคราะห์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง (multivariate Analysis) 

โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐมิติ เช่น EViews หรือ Lindep ก็เช่นเดียวกัน  มีเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์แบบจำลอง ตั้งแต่ระดับ พื้นฐานไปจนถึง แบบจำลอง ที่มีความซับซ้อน  มีสมการที่ซับซ้อน มีสัมประสิทธิ์และรูปแบบของตัวสัมประสิทธิ์ที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริงจึงจะสามารถเขียนผลและวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ถูกต้อง

การทำงานวิจัยด้านการเงิน วิศวกรรมการเงิน รับทำวิจัยการเงิน  จ้างทำวิจัยการเงิน บริหารการเงิน และเศรษฐศาสตร์การเงิน มีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว  หากผู้วิจัยทราบว่าตัวเองมีพื้นฐานด้านการใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติไม่ดีมาก  เช่น  สำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ได้เรียนวิชาเศรษฐมิติและไม่มีประสบการณ์ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับการนำเศรษฐมิติมาใช้

หากต้องทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์) และปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) ควรหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป  เพราะจะทำให้เสียเวลา หรือ อาจไม่สามารถทำความเข้าใจแบบจำลองเหล่านั้นได้เพราะ โดยปกติการเรียนระดับสูงในประเทศไทยมัก จะเป็นการเรียนในหลักสูตรนอกเวลาราชการ ทำให้มีภาระ การทำงาน ครอบครัวและกิจธุระส่วนตัวมากมาย

มีงานวิจัยจำนวนมากตั้งแต่ระดับปริญญาโทหรือแม้แต่ระดับปริญญาเอกด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ได้ใช้แบบจำลองที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนักแต่เป็นงานที่น่าสนใจ มีคุณค่า และได้รับการยอมรับระดับสูง เช่น ใช้เพียงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression  Analysis) ด้วยวิธีพื้นฐานที่สุดคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary  Least  Square      ; OLS)  แต่งานสามารถ ผ่านได้ ในระดับ Distinction

เพราะมีการกำหนดตัวแปรที่ถูกต้อง มีความหลากหลาย ทันสมัย และน่าสนใจ หรือมีการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed   Research) ด้วยการทำงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)และมีการเชื่อมโยงเนื้อหาของการวิจัยทั้งสองรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและมีประโยชน์ในเชิงวิชาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กรธุรกิจหรือองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นผู้วิจัยควรสำรวจจุดแข็งจุดอ่อน หรือศักยภาพของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหน อ่อนด้านไหน แข็งด้านใด สามารถเลือกทำในแนวทางที่ต้วเองมั่นใจว่าหากดำเนินไปในแนวทางนี้จะสามารถทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์

รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างราบรื่น ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการให้มากที่สุด  เพราะเป็นบุคลากรที่คอย approve งานของเราโดยตรง

ไม่ควรทิ้งงานไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่รายงานความคืบหน้า (progress) หรือส่งงานทีเดียวสามบทหรือห้าบท  ซึ่งหากมีการแก้ไข หรือ แก้ไขตั้งแต่หัวข้อแรก ๆ เช่น วัตถุประสงค์การวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย ขอบเขตงานวิจัย จะทำให้งานวิจัย ที่ทำไปถูกตีตกไป ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด  ซึ่เงป็นเรื่องที่เสียเวลา และสรรพกำลังไปโดยเปล่าประโยชน์

 ===>สงวนลิขสิทธิ์<===

รับทำวิจัยการเงิน ปรึกษาวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์การเงิน ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาการเงิน  รับปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์การเงิน  การทำวิจัยการเงิน  รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน  จ้างทำวิจัยการเงิน  รับทำค้นคว้าอิสระการเงิน รับทำสารนิพนธ์การเงิน