การตลาดออนไลน์ Online Marketing และ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่น มีความสำคัญต่อทุกธุรกิจ สามารถเพิ่มความสามารถการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน คือ  การตลาดออนไลน์   รับทำวิจัยตลาดออนไลน์  Online Marketing   และ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์  รับทำวิจัยตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ รับทำวิจัยตลาดออนไลน์ รับทำวิจัยตลาด
การตลาดออนไลน์ รับทำวิจัยตลาดออนไลน์ รับทำวิจัยตลาด

การตลาดออนไลน์  รับทำวิจัยตลาดออนไลน์   Online Marketing / Online Marketing Research  เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ การวิจัยการตลาดออนไลน์ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรง  มีทั้งผู้เล่นหน้าเก่าและผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาดตลอดเวลา  ดังนั้น การทำธุรกิจทุกประเภท  ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ และ กิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดหรือการขายที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ รวมไปถึงการคาดการณ์การตัดสินใจซื้อ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรสามารถโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการของตนเพื่อให้ลูกค้าสนใจ และได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ในสภาพเศรษฐกิจ และ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในขณะนี้

ทั้งนี้  ในปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินกลยุทธ์ หรือ การทำการตลาดรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและกำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย ไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย นั่นคือ กลยุทธ์ “การทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)”

ความหมายของ การตลาดออนไลน์   (Online Marketing)

การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing (ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง) คือ กระบวนการทำงานทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ธุรกิจ องค์กรธุรกิจ หรือบริษัทในสื่อออนไลน์ ด้วยการกำหนดเป้าหมายสูงสุด เพื่อ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในธุรกิจให้ผู้บริโภคสนใจ สามารถรับรู้และจดจำได้สินค้าและแบรนด์สินค้านั้นๆ  ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคต่อไป  การทำการตลาดออนไลน์ที่รู้จักกันทั่วไป เช่น โฆษณาบน Google, Facebook, YouTube หรือแม้แต่การทำบล็อก (Blog)

ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)?

เนื่องจาก ปัจจุบันสื่อออนไลน์ Social Media ได้กลายมาเป็นช่องทางหลัก และ ช่องทางทางที่สำคัญที่สุดสำหรับการค้าขายในปัจจุบัน เป็นช่องทางที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกิดรายได้  ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดช่องทางหนึ่ง ทำให้ผู้ประกอบการและธุรกิจจำนวนมาก ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงความจำเป็นของการใช้การตลาดออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน์ 

การทำตลาดออนไลน์ มีประโยชน์ที่สำคัญมากมายหลายประการ ดังนี้

 1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายดาย

เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น สื่อออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ทำให้การประชาสัมพันธ์ไปถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนการมีเทคโนโลยี AI  ที่เป็นปัจจัยเสริมทำให้ผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจต่างๆ  สามารถระบุรายละเอียด ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   เช่น ระบุเพศ สถานภาพ  อายุ บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน งานอดิเรก กิจกรรมที่สนใจ    เป็นต้น

ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ สามารถทำให้ธุรกิจสามารถคัดเลือกหรือกรอง คุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติที่ถูกต้อง และส่งผลให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่แท้จริง นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้มากยิ่งขึ้น การทำวิจัย ด้านการตลาดออนไลน์ จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 1. เนื้อหามีความหลากหลาย

กล่าวได้ว่า  การตลาดออนไลน์สามารถผลิตโฆษณาและทำการประชาสัมพันธ์ได้กว้างขวาง และมีความหลากหลาย ทั้งนี้เพราะ สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถรับสื่อได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งเป็นโอกาสดึงดูดลูกค้าได้อย่างมาก และมีประสิทธิผล  รวมทั้งยังสามารถเข้าชมได้ทุกสถานที่ และ ทุกเวลา และหากผู้บริโภคมีความสนใจเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่โดดเด่น น่าสนใจ และหาข้อมูลได้ง่าย  ยิ่งทำให้ผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการเกิดความประทับใจ และตัดสินใจซื้อได้อย่างง่ายดายขึ้นอีกด้วย

 1. สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือ Information Technology ได้มีการพัฒนา และมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว  สามารถเข้าถึงและตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้ใช้ได้ เช่น ช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึง จำนวนคนที่สนใจหรือมีส่วนร่วม จำนวนและข้อมูลลูกค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้าที่ขายได้ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของสิ่งที่ลงทุนไป ว่าทำกำไรกลับมาตอบแทนได้คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร และจะวางแผนการตลาดในอนาคตต่อไปอย่างไรนั่นเอง

 1. สามารถลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตลาดออนไลน์ ช่วยลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะด้านงานสิ่งพิมพ์ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  แคตตาล็อก โบรชัวร์ ใบปลิว หรือไวนิล ซึ่งโดยมาก ธุรกิจมักจะใช้ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ ทำให้เมื่อเปลี่ยนมาทำการตลาดออนไลน์ ย่อมสามารถลดจำนวนและเปลี่ยนมาใช้แบบออนไลน์บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียได้ ทำให้เข้าถึงง่าย เปิดดูได้สะดวก อีกทั้งยังอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ได้อยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในจำนวนมากอีกด้วย

 1. Two-Way Communication

ปัจจุบัน การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภคในแต่ละครั้ง  เมื่อผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ มีความสงสัย และอยากรู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม  การทำการตลาดออนไลน์จะตอบโจทย์ของปัญหานี้ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมาก ทั้งนี้ เพราะลูกค้าและผู้ประกอบการ สามารถสื่อสารกันได้ในทันที ทันเวลา  ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพื่อไปสอบถามถึงหน้าร้าน  ส่งผลให้ลูกค้าได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจรวดเร็วและพึงพอใจมากเท่าไร ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นการสื่อสารสองทางนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

ช่องทางทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) มีอะไรบ้าง?

ในปัจจุบันการทำการตลาดออนไลน์สามารถทำได้หลักๆ 8 ประเภท ได้แก่ SEO, Google Ads, SMM, Content Marketing, Video Marketing, Email Marketing, Influencer Marketing และ Affiliate Marketing โดยแต่ละช่องทางมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. SEO (Search Engine Optimization)

SEO หรือ Search Engine Optimization คือการปรับแต่งเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ และการเพิ่ม Backlink ซึ่งเป็นลิงก์ที่มีคุณภาพให้มายังเว็บไซต์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ในส่วนของ Organic Search บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เมื่อลูกค้าหรือผู้ที่สนใจกรอก Keyword (คำค้นหา) ที่ต้องการผ่าน Search Engine (เครื่องมือค้นหา) เช่น Google เป็นต้น ก็เป็นโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ก่อนเว็บไซต์อื่นๆ และช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับธุรกิจได้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ SEO (Search Engine Optimization) คือ?)

 1. Google Ads (Google AdWords)

Google Ads (เดิมชื่อว่า Google AdWords) คือช่องทางสำหรับทำการโฆษณาแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายของ Google โดยมีการให้บริการหลายอย่าง ได้แก่ Google Search หรือที่เรียกกันว่า SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งเป็นส่วนของ Paid Search หรือ Pay Per Click (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ PPC (Pay Per Click) คือ?)

นอกจากนี้ก็ยังมี Google Display Network (GDN), YouTube Ads, Mobile App Ads, Google Shopping Ads และ Remarketing แม้ในแต่ละบริการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เนื่องจากจุดแข็งของ Google ที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ มีโอกาสสูงที่จะเข้าถึงลูกค้า จนสร้างให้เกิดการรับรู้ สนใจ และตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นนั่นเอง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Google Ads (AdWords คือ?)

 1. SMM (Social Media Marketing)

SMM หรือ Social Media Marketing คือการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter หรือ LINE เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสินค้าหรือบริการ รวมถึงเป็นช่องทางที่เจ้าของธุรกิจสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นการเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และยังเพิ่มโอกาสในการกระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ SMM (Social Media Marketing) คือ?)

 1. Content Marketing

Content Marketing คือ การทำการตลาด บนแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างโชเชียลมีเดียหรือบล็อกโดยใช้คอนเทนต์เป็นสื่อกลาง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากบนช่องทางออนไลน์ เจ้าของธุรกิจสามารถผลิตเนื้อหาได้ทุกรูปแบบ เช่น บทความ รูปวาด ภาพถ่าย อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ หรือพอดแคสต์ เป็นต้น

ทั้งนี้การทำการตลาดออนไลน์ประเภทนี้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ โดยยังคงจุดมุ่งหมายหลักคือเพิ่มผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียหรือเพิ่มผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ และทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั่นเอง นอกจากนี้การทำคอนเทนต์ในรูปแบบบทความในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือบทความสาระความรู้ต่างๆ ยังช่วยในการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Content Marketing คือ?)

 1. Video Marketing

Video Marketing คือการทำการตลาดโดยใช้คลิปวิดีโอ การตลาดประเภทนี้นับเป็นรูปแบบหนึ่งใน Content Marketing เนื่องจากคลิปวิดีโอเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชมสนใจได้ง่าย มีทั้งภาพ เสียง และเอฟเฟกต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคล้อยตาม และโน้มน้าวให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามที่เราต้องการได้อีกด้วย ซึ่งช่องทางหลักในการลงวิดีโอก็มีอาทิ YouTube, Facebook, Instagram, TikTok

 1. Influencer Marketing

Influencer Marketing คือการทำการตลาดที่ใช้ผู้มีอิทธิพลบนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้ โดยส่วนใหญ่ Influencer มักเป็น ผู้มีชื่อเสียง นักแสดง ศิลปิน ไอดอล บล็อกเกอร์ ยูทูปเบอร์ นักแคสต์เกม เป็นต้น โดย Influencer ที่ใช้ในการทำการตลาดไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากเสมอไป แต่ควรเป็นคนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อลูกค้าเกิดความเชื่อมโยงหรือรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ก็จะทำให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและช่วยกระตุ้นยอดขายได้นั่นเอง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Influencer Marketing คือ?)

 1. Affiliate Marketing

Affiliate Marketing คือการทำการตลาดแบบพันธมิตร เป็นรูปแบบที่คล้ายกับ Influencer Marketing แต่แตกต่างกันตรงที่ Affiliate Marketing จะใช้ค่าคอมมิสชันจากการช่วยขายเป็นค่าตอบแทน และจำเป็นต้องมีระบบตัวกลางระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์หรือขายสินค้า เพื่อติดตามข้อมูลได้ว่าลูกค้าสั่งซื้อจากใคร สื่อไหน และนำข้อมูลนี้ไปคำนวณต่อในการจ่ายค่าตอบแทน อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องใช้ผู้มีชื่อเสียงมาช่วยโปรโมทก็ได้ ขอเพียงเป็นสื่อที่มีผู้ติดตามหรือเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอก็ได้เช่นกัน นับว่าเป็นการทำการตลาดอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้อีกด้วย

 1. Email Marketing

Email Marketing คือการทำการตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล โดยทั่วไปมักเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของธุรกิจ หรือโปรโมชั่นต่างๆ ของสินค้าและบริการ ไปยังลูกค้าหรือผู้ที่สนใจซึ่งได้ให้ข้อมูลการติดต่อไว้ ช่วยสร้างการรับรู้ รวมทั้งเป็นการรักษาความผูกพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ได้ โดยจุดแข็งสำคัญคือใช้งบประมาณน้อยกว่าการตลาดประเภทอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด และเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนในการโฆษณาและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อซ้ำของลูกค้ามากขึ้น

การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing มีรูปแบบให้เลือกใช้หลากหลายช่องทางซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายธุรกิจหันมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้สินค้าหรือบริการ รวมถึงเป็นการกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มีรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจ สามารถวัดผลได้แม่นยำและน่าเชื่อถือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นได้ และเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างลูกค้ากับเจ้าของธุรกิจอย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

รับทำวิจัยตลาดออนไลน์  โดยนักวิจัยตลาด ที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาดออนไลน์  Social Media Marketing 

 

อ้างอิง:

http://roelmanarang.com/effective-facebook-marketing-strategy/

https://simplymeasured.com/blog/4-facebook-content-types-and-how-often-to-use-them/#sm.0001ws8c31hgvdjpscz2fz8cqx8fi

http://www.socialmediatoday.com/marketing/10-facebook-marketing-tips-2017 https://www.facebook.com