การค้นคว้าอิสระ Independent Study (IS)

การค้นคว้าอิสระ Independent Study (IS)

การค้นคว้าอิสระ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ คืออะไร?

การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ เรียกอย่างสั้น คือ การค้นคว้าอิสระ หมายถึง เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระใน หัวข้อที่ตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของ สถานศึกษา รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

การค้นคว้าอิสระ  การศึกษาค้นคว้าอิสระ รับทำค้นคว้าอิสระ
การค้นคว้าอิสระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

การศึกษาอิสระ หรือ การค้นคว้าอิสระ ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ  independent study หรือ directed study เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อที่ตกลงกัน นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของสถานศึกษา

ทั้งนี้ หัวข้อที่ศึกษาขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์หรือกรรมการที่รับผิดชอบดูแล ภายใต้กรอบที่คณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด ซึ่งกำหนดสาขาวิชาที่ให้ศึกษา ระยะเวลา ความยากง่าย ปริมาณเนื้องานที่ต้องศึกษาและวิธีการประเมินผลเอาไว้ โดยปกติก่อนเริ่มทำการศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำวิชาศึกษาอิสระรับรองหัวข้อนั้นก่อน ซึ่งอาจการรับรองดังกล่าวแตกต่างกันไปตามบริบท เช่น

  • รับรองว่าตนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาในหัวข้อนั้น
  • รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
  • รับรองว่าหัวข้อนั้นมีความสำคัญเหมาะสมกับวิชาการศึกษาอิสระในระดับที่ผู้เรียนศึกษาอยู่

เมื่อนักศึกษาได้หัวข้อการค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องทำการศึกษาในเรื่องที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาด้วยตนเอง  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ปรึกษา ระดับของการกำกับดูแล  ทั้งนี้ อาจมากน้อยต่างกันตามข้อกำหนดของวิชาการศึกษาอิสระในระดับที่ศึกษาอยู่ โดยทั่วไปนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มักต้องการคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากที่ปรึกษา

เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษามักมีการประเมินผลโดยให้ผู้เรียนทำรายงานสรุปผลการศึกษาและ/หรือนำเสนอปากเปล่า ผลการเรียนของการศึกษาอิสระอาจเป็นคะแนนระดับต่างๆ หรือ ให้แต่เพียงผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้

ตัวอย่าง การค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์

ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างที่ผู้จัดทำได้รวบรวมงานเหล่านี้ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำการค้นคว้าอิสระได้เป็นอย่างดี

 Tax Issues Under the Business Model of Shared Accommodation

 The Crisis Management Strategy of the Food Industry During a Pandemic: A Case Study of Xiwang Food Co., Ltd

 Research on the Formation of Modern Consumerism

 กรณีศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในประเทศไทย: การปรับตัวต่อวิกฤติโควิด-19

 Study on the Advantages and Disadvantages of Multimedia Teaching

 The Influence of Traditional Culture on the Development of Education in China

 Based on Modern Enterprise Strategy Management Theory and China Railway Guangzhou Bureau Group Development Strategy Research

 Research on the Salary Incentive Mechanism of GT Company

 Research on Psychological Crisis Management in Universities Based on Employee Assistance Program (EAP): A Case Study Kunming Regional High School

 Marketing Prospect of Thai Durian in the Chinese Market – Research and Development of New Type of Durian Degreased Perfume

 Applied Research on the Talent Model of “Career Sailing Class” in the New Era A Case Study of a Vocational College of Fujian Province

 Research on the Development Status and Competitiveness of the Logistics Industry — A Case Study of Shandong Province

 The Impact of Incentives on Performance Management in Chinese State owned Enterprises

 Leadership Styles and Their Impact on Employee Engagement in the UK Hospitality Industry Organizations

 Analysis on the Relevance of High-Tech Industry R&D Investment to Profitability

 A Study on Lancang-Mekong Cooperation Mechanism Based on a Comparative Perspective

 Study of the Improvement Strategy for the Compensation System of TANGMENG Culture Media Company

 Current Situation and Countermeasures of Basic Music Education Management Research in Anhui

 Research on the Influence of Time-honored Cross-border Product Market Matching Degree on Purchase Intention: A Case Study of White Rabbit Creamy Candy

 ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. เทคนิคการทำวิจัย
  3. ระเบียบวิธีวิจัย
  4. ตัวอย่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ รับทำIS
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ รับทำIS