การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย

การใช้โปรแกรมSPSS  เพื่องานวิจัย  วิจัยปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์/Dissertation)  วิจัยปริญญาโท (วิทยานิพนธ์/Thesis) สารนิพนธ์ (Term Paper) ภาคนิพนธ์ รายงานวิจัย ไปจนถึงการทำบทความวิจัยทางวิชาการต่างๆ  ที่ต้องอาศัยโปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคและความรู้สำหรับ การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย การใช้โปรแกรมspss  มีเนื้อหา เทคนิค วิธีการ  สำหรับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย  มีดังนี้ โปรแกรม SPSS คืออะไร ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของนักวิจัยหรือผู้ที่กำลังทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey) โดยใช้ “แบบสอบถาม”  เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้ว  ในขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์ข้อมูล  และความสามารถของโปรแกรม SPSS  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  ทั้งข้อมูลสถิติพื้นฐาน หรือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) ไปจนถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) โปรแกรม SPSS …

การใช้โปรแกรมSPSS เพื่องานวิจัย Read More »