การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis

การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis แนวคิด หลักการ การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis หรือ อาจถูกเรียกว่า “การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล”  คือ รูปแบบของวิธีการทางสถิติ ที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางตรง และทางอ้อมระหว่างชุดของตัวแปร ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในการวิจัยความพึงพอใจของพนักงานเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ (Independent Variable)  ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Depedent Variable) *ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดที่นักวิจัยมักจะมีข้อสงสัยคือ การวิเคราะห์เส้นทาง หรือ Path Analysis ต่างจาก SEM อย่างไร  ตอบแบบสั้นและเข้าใจง่ายที่สุดคือ  การวิเคราะห์เส้นทาง หรือ Path Analysis จะไม่มีตัวแปรแฝง นั่นเอง* การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis การวิเคราะห์สาเหตุหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เป็นเทคนิคทางสถิติ ที่คิดค้น หรือ ค้นพบโดย ไรท์ (Sewall Wright) เป็นผู้คิดค้นขึ้น (Kerlinger and …

การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis Read More »