โครงร่างงานวิจัย

โครงร่างงานวิจัย  การเขียน โครงร่างงานวิจัย  การเขียน โครงร่างงานวิจัย ที่ดี มีประสิทธิภาพจนสามารถนำไปสู่การสร้าง งานวิจัยเศรษฐศาสตร์ จนสำเร็จเต็มเล่ม นอกจากการการมี พื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ดีเพียงพอแล้ว ควรเข้าใจนิยามและความหมายของการ โครงร่างงานวิจัย ดังนี้ การเขียนโครงร่างการวิจัย โครงร่างการวิจัย (research proposal) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ทุน ควรพัฒนาขึ้นก่อนจะเริ่มดำเนินการวิจัย เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยเป็นเหมือนการแปลงคำถามการวิจัย (research question) ให้ออกมาเป็นแผนดำเนินการ (plan of action) ผู้วิจัยต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความถูกต้อง (validity) กับความเป็นไปได้ (feasibility) ของการทำวิจัย ในบางสถานการณ์ถ้าจะทำวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ อาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ จึงอาจต้องหย่อนหลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้ แต่ระลึกไว้เสมอว่า อย่าให้ความเป็นไปได้ไปทำลายความถูกต้องเสียทั้งหมด โครงร่างการวิจัย อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. pre-proposal หรือ concept proposal หรือ outline proposal 2. full proposal หรือ …

โครงร่างงานวิจัย Read More »